logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Poziv na predavanje

Pozivaju se svi zainteresirani na javno predavanje Aspekti istraživanja neuljudnosti koje će održati prof. dr. sc. Ljiljana Šarić. Predavanje će se održati 17. listopada 2017. u 10 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Filozofskog fakulteta u organizaciji Croaticuma – Centra za hrvatski kao drugi i strani jezik na Odsjeku za Kroatistiku Filozofskoga fakulteta. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Profesorica Ljiljana Šarić redovita je profesorica na slavističkom odsjeku Humanističkog fakulteta Sveučilišta u Oslu. Predmet su njezinih istraživačkih interesa značenje u jeziku te odnos jezika i mišljenja. Uz kognitivnolingvističke teme posebice konceptualizaciju prostora u jeziku i metafore, bavi se i diskurzivnom konstrukcijom kulturnog identitetate mnogim drugim semantičkim temama i pitanjima (južno)slavenske filologije. Uz brojne znanstvene radove objavila je nekoliko knjiga kao autorica, suautorica ili urednica, uključujući monografije Spatial Concepts in Slavic: A Cognitive Linguistic Study of Prepositions and Cases (Harrassovitz 2008) te Prostor u jeziku i metafora (Jesenski i Turk 2014). Uz projekt Space in South Slavic, trenutačno vodi i projekt Discourses of the Nation and the National u sklopu kojeg se bavi metaforama i simbolima u konceptualizaciji nacija te surađuje na projektu istraživanja (ne)uljudnosti u javnom diskursu i interkulturalnoj komunikaciji.

Poziv