logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Časopisi

1) U IZDANJU FAKULTETA

Croatica / Nova Croatica. Časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu

Nova Croatica je nastavak znanstvenog časopisa za proučavanje hrvatske književnosti Croatica koji je na poticaj prof. dr. Ive Frangeša pokrenut 1970. Nakon šestogodišnje stanke na poticaj prof. dr. Vinka Brešića (glavni urednik) i prof. dr. Cvjetka Milanje od 2007. izlazi pod imenom Nova Croatica kao časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu. Od 2013. godine ponovno izlazi pod prvotnim imenom Croatica.

Prva godina izlaženja: 2007

Učestalost izlaženja (godišnje): 1

Područja pokrivanja: humanističke znanosti, jezikoslovlje, etnologija i antropologija, znanost o književnosti

ISSN 1332-3415

Izdavač: Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb; tel. 6120-084; e-mail: ncroatica@ffzg.hr

Url: http://www.ffzg.hr/kroat

 

OPUSCULA ARCHAEOLOGICA

Glavni urednici: Domagoj Tončinić i Rajna Šošić Klindžić

Časopis bilježi i rezimira terenska, muzejska i interdisciplinarna istraživanja u području arheologije te iz njih proistekle znanstvene rezultate

Prva godina izlaženja: 1957.

Učestalost izlaženja (godišnje): 1

Područja pokrivanja: humanističke znanosti, arheologija, povijest

ISSN: 0473-0992

Izdavač: Arheološki zavod Filozofskoga fakulteta

Adresa: Arheološki zavod Filozofskoga fakulteta, I. Lučića 3, 10000 Zagreb; tel. 6060-777; fax. 6120-237; e-mail: dtoncini@ffzg.hr

Url: http://opuscula.ffzg.hr

 

RADOVI ZAVODA ZA HRVATSKU POVIJEST

Glavni urednik: Hrvoje Gračanin

Radovi Zavoda za hrvatsku povijest interdisciplinarni je znanstveni časopis koji objavljuje znanstvene i stručne priloge s područja povijesnih i srodnih humanističkih znanosti, napose arheologije, povijesti umjetnosti, etnologije i antropologije. Otvoren je za humanističke stručnjake različitih profila u tuzemstvu i inozemstvu. Temeljni jezik priloga je hrvatski, a primaju se i članci na bošnjačkom, makedonskom, slovenskom i srpskom, te na svjetskim jezicima, engleskom, njemačkom, francuskom i talijanskom.
Prva godina izlaženja: 1971.

Učestalost izlaženja (godišnje): 1

Područja pokrivanja: povijest, arheologija, etnologija, antropologija, povijest umjetnosti

ISSN 0353-295X

Izdavač: Zavod za hrvatsku povijest

Adresa: Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta, I. Lučića 3, 10000 Zagreb; tel. 6120-166, 6170-685; fax. 6156-879; e-mail: hrvoje.gracanin@gmail.com, zadrodejan@gmail.com;

Url: http://www.ffzg.hr/pov/pov2/file.php?folder=3zavod&file=radovi_index

 

STUDIA ETHNOLOGICA CROATICA

Glavni urednik: Tihana Rubić

U časopisu se objavljuju recenzirani članci koji pridonose razvoju empirijskih, metodoloških i teorijskih spoznaja u području etnologije i kulturne antropologije. Dobrodošli su i članci iz srodnih disciplina, kao i oni interdisciplinarnog i transdisciplinarnog usmjerenja, s fokusom na kulturnim fenomenima i procesima. Časopis je ponajviše usmjeren na područje Srednje i Jugoistočne Europe, ali sa širim vidokrugom, pri čemu okuplja znanstvenike raznih i različitih pogleda, stajališta i pravaca, one iz tih regija i one kojima su te regije u fokusu istraživanja. Časopis promovira studije utemeljene na etnografiji, inovativnom pristupu teorijskim konceptima te kreativnoj kulturnoj kritici, i ujedno usmjerene na lokalne odraze globalnih procesa, posebice na kulturne transformacije i kontinuitete u suvremenim društvima.

Prva godina izlaženja: 1993.

Učestalost izlaženja (godišnje): 1

Područja pokrivanja: humanističke znanosti, etnologija, kulturna antropologija

ISSN: ISSN: 1330-3627 (tisak); 1848-9532 (online)

Izdavač: Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Adresa: Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu, I. Lučića 3,

10000 Zagreb: tel. 4092- 253; e-mail: sec@ffzg.hr

Url: http://www.ffzg.unizg.hr/etno/sec/

 

STUDIA ROMANICA ET ANGLICA ZAGRABIENSIA. Revue publié par les Sections romane, italienne et anglaise de la Faculté des Lettres de l’Université de Zagreb

Glavna urednica: Maslina Ljubičić

Časopis je utemeljio Mirko Deanović. Prilozi su napisani na engleskom, francuskom, talijanskom, španjolskom ili portugalskom jeziku, a odnose se na književno-znanstvene, lingvističke ili jezične probleme iz dotičnih jezično-kulturnih područja. Sažeci na hrvatskom jeziku.

Prva godina izlaženja: 1956.

Učestalost izlaženja (godišnje): 1-2

Područja pokrivanja: humanističke znanosti, jezikoslovlje, znanost o književnosti

ISSN 0039-3339

Izdavač: Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Adresa: Studia romanica et anglica zagrabiensis, Filozofski fakultet, I. Lučića 3, 10000 Zagreb, tel. 6002-300, fax. 6002-428; email: sraz@ffzg.hr

 

ZAGREBER GERMANISTISCHE BEITRAGE. Jahrbuch für Literatur und Sprachwissenschaft

Glavni urednik: Svjetlan Lacko Vidulić

Godišnji časopis za književnost i jezikoslovlje Odsjeka za germanistiku na njemačkom jeziku.

Prva godina izlaženja: 1993.

Učestalost izlaženja (godišnje): 1

Područja pokrivanja: humanističke znanosti, jezikoslovlje, znanost o književnosti,

germanistika, komparativna književnostOdsjek za germanistik

ISSN 1330-3481

Izdavač: Odsjek za germanistiku Filozofskoga fakulteta

Adresa: Odsjek za germanistiku Filozofskoga fakulteta, I. Lučića 3, 10000 Zagreb tel. 6120-052; fax. 6156-879

 

2) U SUIZDAVAŠTVU

Socijalna ekologija, časopis za ekološku misaO i soiologijska istraživanja okoline

Urednik Ivan Cifrić

Časopis “Socijalna ekologija” objavljuje teorijske, istraživačke i metodologijske radove s područja socijalne ekologije, te drugih znanstvenih područja koja su u svezi s područjem socijalne ekologije. Časopis je interdisciplinarnog karaktera i objavljuje radove prihvatljive čitateljstvu s raznih područja.Prva godina izlaženja: 1992.

Učestalost izlaženja (godišnje): 3

Područja pokrivanja: humanističke znanosti, društvene znanosti, sociologija, povijest, psihologija

ISSN 1330-0113

Izdavač: Hrvatsko sociološko društvo i Zavod za sociologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu

Adresa: Socijalna ekologija, Filozofski fakultet, I. Lučića 3, 10000 Zagreb

tel. 6120-176, 6170-232; fax. 6156-879


FILOLOŠKE STUDIJE

Филолошки студии, Филологические заметки; Filološke pripombe

Slavistički časopis nastao je kao rezultat međusveučilišne suradnje Filološkog fakulteta Permskog državnog sveučilišta, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, Instituta za makedonsku književnost koji djeluje u sastavu Sveučilišta „Sv. Kiril i Metodij“ u Skopju i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Filološke studije donosi bogat spektar znanstveno-istraživačkih radova iz humanističkih znanosti (filozofija, književnost, povijest, lingvistika) u već standardno prepoznatljivim rubrikama: Filozofsko-kulturološki problemi, Povijest i Filologija, Jezik u povijesno-kulturološkom kontekstu (poredbeni aspekt), Suvremeno društvo u kulturi, jeziku i književnosti, Glotodidaktika, Jezikoslovlje i Recenzije, Informacije.
Prva godina izlaženja: 2002.

Učestalost izlaženja (godišnje): 1

Područja pokrivanja: humanističke znanosti,

ISSN 1857-6060 (online)

Izdavač: Filološki fakultet (Permsko državno sveučilište), Filozofski fakultet (Sveučilište u

Ljubljani), Institut za makedonsku književnost (Sveučilište „Sv. Kiril i Metodij“ – Skopje) i Filozofski fakultet u Zagrebu

Adresa: Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti, Filozofski fakultet, I. Lučića 3, 1000 Zagreb; tel. 6120-210; e-mail: ibakovic@ffzg.hr; jasminamg@gmail.com

Url: http://philologicalstudies.org


Suvremena lingvistika

Glavna urednica: Ida Raffaelli

Suvremena lingvistika jedan je od vodećih hrvatskih jezikoslovnih časopisa koji objavljuje znanstvene, pregledne i stručne radove iz različitih lingvističkih područja i disciplina. Primaju se isključivo radovi temeljeni na jasno definiranom teorijskom okviru te s precizno razrađenom metodologijom kojom se analizira jezična grada ili problematizira određena lingvistička tema.

Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Prva godina izlaženja: 1966.

Područja pokrivanja: humanističke znanosti, jezikoslovlje

ISSN 0586-0296 (tisak), ISSN 1847-117X (online)

Izdavač: Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta i Hrvatsko filološko društvo

Adresa: Odsjek za kroatistiku (B-115), Filozofski fakultet, I. Lučića 3, 10000 Zagreb; tel. 6120-066; e-mail: ida.raffaelli@ffzg.hr; suvlin@ffzg.hr

 

HRVATSKI

Glavni urednik: Vlado Pandžić

Časopis Hrvatski pridonosi ostvarbi svrhe nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture. Ima dva dijela (rubrike): Rasprave i članci i Prikazi i ocjene. U prvom se objavljuju netiskani izvorni znanstveni radovi, izlaganja sa znanstvenih skupova, pregledni radovi, stručni radovi i prikazi praktičnih iskustava: iz nastave hrvatskoga jezika, školskih i drugih raznovrsnih pristupa proučavanju i interpretaciji te recepciji književnosti, teorije i primjene govornoga i pismenoga izražavanja, istraživanja interakcije medijske kulture i recipijenata (slušatelja, gledatelja…), posebno uloge medijske kulture u odgoju mladeži.

Prva godina izlaženja: 2003

Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Područja pokrivanja: humanističke znanosti, jezikoslovlje

ISSN: 1845-8793

Izdavač: Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i Hrvatsko filološko društvo

Adresa: Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb; tel. 120-071; e-mail: hrvatski@ffzg.hr

 

Etnološka tribina

Glavna urednica: Sanja Potkonjak

Časopis pokriva široki korpus suvremenih etnoloških i kulturno-antropoloških tema. Časopis objavljuje teorijski i etnografski utemeljene radove, rasprave te prikaze knjiga.
Etnološka tribina podupire objavu kritički mišljenih i inovativnih tekstova iz područja etnologije i kulturne antropologije, folkoristike, muzeologije i konzervatorskih studija. Zagovara autore koji promišljaju nove konceptualne alate u kvalitativnim istraživanjima i slijede nove paradigme u kulturnoj antropologiji pokazujući tako senzibilitet za složenost suvremenih svjetova. Etnološku tribinu indeksiraju: Anthropological Index Online (RAI), ProQuest Sociology, ProQuest Social Science Journal database, ProQuest Research Library, ERIH, IBSS – International Bibliography of the Social Sciences, SCOPUS, Anthropological Literature (Harvard), Rilm i Urlich. Časopis je dostupan i u međunarodnim online bibliotekama te direktorijima: CEEOL, DOAJ, DRJI, EBSCO, HRČAK, MLA International Bibliography.

Prva godina izlaženja: 1978.

Učestalost izlaženja (godišnje): 1

Područja pokrivanja: humanističke znanosti, etnologija, kulturna antropologija, sociologija

ISSN 0351-1944 (tisak); ISSN 1848-9540 (online)

Izdavač: Hrvatsko etnološko društvo i Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu

Adresa: Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta, I.Lučića 3, 10000 Zagreb; tel. 6120-232; fax: 6120 233; e-mail: etnoloska.tribina@gmail.com

Url: http://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/etnoloska-tribina

 

ČASOPISI U IZDANJU DRUGIH IZDAVAČA – KONTAKTI NA FFZG

LAHOR. Časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik

Glavna urednica Zrinka Jelaska

Časopis Lahor objavljuje znanstvene i stručne radove o hrvatskome jeziku, i to kao materinskome (J1) i inome (J2) jeziku. Jedini je časopis koji se sustavno bavi inojezičnim hrvatskim. Ovladavanje hrvatskim standardnim jezikom druga je važna tema radova koje potiče ovaj časopis. Otvoren je i lingvističkim, posebno psiholingvističkim i sociolingvističkim, te didaktičkim radovima važnima za ovladavanje hrvatskim kao materinskim jezikom, dakle njegovim usvajanjem, poučavanjem i učenjem. Osim znanstvenih i stručnih radova objavljuje prikaze znanstvenih skupova, knjiga, časopisa, mrežnih stranica, te najavljuje znanstvene i stručne skupove.

Prva godina izlaženja: 2006.

Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Područja pokrivanja: sociologija, psihologija, odgojne znanosti, humanističke znanosti,

jezikoslovlje, znanost o književnosti

ISSN 1846-2197 (tisak); ISSN 1848-4972 (online)

Izdavač: Odsjek za kroatistiku i Hrvatsko filološko društvo

Adresa: Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet u Zagrebu, Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb; tel. 6120-074, 6120-051, 6120-068; e-mail: lahor@croatiana.org

Url: http://www.hfiloloskod.hr/index.php/casopisi/lahor

 

PEDAGOGIJSKA ISTRAŽIVANJA

Glavni urednik: Vlatko Previšić

Pedagogijska istraživanja jedini je isključivo znanstveni časopis iz područja pedagogije u Hrvatskoj.

Prva godina izlaženja: 2004.

Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Područja pokrivanja: društvene znanosti, odgojne znanosti

Izdavač: Hrvatsko pedagogijsko društvo i Školska knjiga

Adresa: Pedagogijske znanosti, Filozofski fakutet u Zagrebu, Ivana Lučića 3, 1000 Zagreb; tel. 6120-167; e-mail: uredpi@ffzg.hr

Url: http://www.pedagogija.hr/

 

REVIJA ZA SOCIOLOGIJU

Glavna urednica: Jadranka Čačić-Kumpes

Časopis objavljuje teorijske, istraživačke i metodologijske radove s područja sociologije i srodnih disciplina. Časopis objavljuje i prijevode, prikaze, osvrte, kratke sintetično-kritičke priloge u okviru »Foruma« te druge priloge od znanstvenog i stručnog interesa. Radovi se objavljuju na hrvatskom ili engleskom jeziku, a po posebnoj odluci uredništva i na drugim jezicima. Referiranje objavljenih priloga: Sociological Abstracts, Inc. (San Diego, USA); International Bibliography of the Social Sciences (London, UK); Worldwide Political Science Abstracts (San Diego, USA); SCOPUS (Elsevier, Amsterdam, Netherlands); SocINDEX (EBSCO, Ipswich, USA); CEEOL – Central and Eastern European Online Library (Frankfurt am Main, Germany).

Prva godina izlaženja: 1971

Učestalost izlaženja (godišnje): 3

Područja pokrivanja: društvene znanosti, ekonomija, pravo, politologija, sociologija, psihologija,

socijalna geografija i demografija; humanističke znanosti, etnologija, antropologija

ISSN 0350-154X (tisak), ISSN 1846-7954 (online)

Izdavač: Hrvatsko sociološko društvo Amruševa 11, 10000 Zagreb

Adresa: Revija za sociologiju, Filozofski fakultet, I. Lučića 3, 10000 Zagreb; tel. 6120-170; e-mail: revsoc@ffzg.hr

Url: http://www.hsd.hr/revija

 

Review of Psychology

Glavna urednica: Vesna Buško

Review of Psychology publishes semiannually original articles concerning all topics in scientific and applied psychology. The emphasis is on empirically based articles but theoretical, methodological and review papers, critical surveys, as well as open-peers commentaries will also be included. The articles have to be of interest to the entire community of psychologists, and especially to the Alps Adria psychologists’ community. Therefore historical papers, approaches or schools of thought and cross-cultural studies within the Alps Adria Region will be welcome.

Prva godina izlaženja: 2006.

Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Područja pokrivanja: društvene znanosti, psihologija

ISSN 1330-6812 (tisak); ISSN 1849-0905 (online)

Izdavač: Naklada Slap, Jastrebarsko

Adresa: Review of Psychology, Filozofski fakultet u Zagrebu, Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb;
tel. 6120-193; e-mail: vbusko@ffzg.hr

Url: http://psihologija.ffzg.hr/review

 

UMJETNOST RIJEČI

Glavni urednik: Davor Dukić

Časopis na svojim stranicama objavljuje izvorne književnoznanstvene – napose teorijski i metodološki impostirane – studije i članke s područja znanosti o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu. Osim izvornih znanstvenih i preglednih radova Umjetnost riječi objavljuje i prikaze relevantnih stranih i domaćih književnoznanstvenih, teatroloških i filmoloških publikacija

Prva godina izlaženja: 1957.

Učestalost izlaženja (godišnje): 4

Područja pokrivanja: humanističke znanosti, jezikoslovlje, znanost o književnosti

ISSN: 0503-1583

Izdavač: Hrvatsko filološko društvo

Adresa: Odsjek za kroatistiku (B-115), Filozofski fakultet, I. Lučića 3, 10000 Zagreb; tel. 6120-066; e-mail: umjetnost.rijeci@ffzg.hr

Url: http://www.ffzg.unizg.hr/umjetnostrijeci/