logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Odobrenje, provjera i praćenje studijskih programa

Zahtjev za vrednovanje novoga studijskog programa Filozofski fakultet podnosi Sveučilištu u Zagrebu najkasnije 12 mjeseci prije početka akademske godine u kojoj se planira početak izvođenja novoga studijskog programa. Prethodnu procjenu i vrednovanje studijskoga programa provodi Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. Inicijalna akreditacija provodi se prema procedurama definiranim Pravilnikom o postupku vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu, Pravilnikom o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu te Statutom Filozofskoga fakulteta. Za izmjene i dopune studijskih programa uz navedene pravilnike primjenjuju se i odredbe utvrđene Poslovnikom o radu Povjerenstva za osiguravanje kvalitete.

Prijedlozi svih novih studijskih programa razmatraju se na sjednici Povjerenstva za osiguravanje kvalitete, potom se prosljeđuju na odluku Fakultetskom vijeću, a zatim se upućuju u daljnju proceduru akreditacije Radnoj skupini za studijske programe pri Odboru za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu (detaljna procedura definirana je Pravilnikom o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu).

Izmjene i dopune studijskih programa također se prihvaćaju na Fakultetskom vijeću, a zatim se ovisno o opsegu, vrsti i razini izmjena i dopuna dostavljaju Radnoj skupini za studijske programe na razmatranje i prihvaćanje. Riječ je o prijedlozima koji ne mijenjaju bitno studijske programe, tj. do 20% te o prijedlozima koji mijenjaju bitno studijske programe – više od 20%.

Na razini Sveučilišta Radna skupina za studijske programe Sveučilišta provodi dalji postupak recenziranja prijedloga te recenzirane prijedloge upućuje, u slučaju Filozofskoga fakulteta, Vijeću područja humanističkih i društvenih znanosti. Vijeće područja prihvaća prijedloge i upućuje Senatu Sveučilišta, i to u slučaju izmjena i dopuna studijskih programa koji ne mijenjaju bitno studijske programe (do 20%) Senat donosi konačnu odluku kojom se izmjene i dopune prihvaćaju, dok u slučaju izmjena i dopuna studijskih programa koji mijenjaju bitno studijski program (iznad 20%) Senat upućuje prijedloge Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje.

Poslijediplomske studijske programe koji se izvode na Fakultetu, na prijedlog Vijeća poslijediplomskih studija, prihvatilo je Fakultetsko vijeće te ih je nakon pozitivnih recenzija imenovanih recenzenata potvrdio Senat Sveučilišta u Zagrebu. Dopusnice za izvođenje poslijediplomskih studija izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta nakon pozitivnoga mišljenja Nacionalnoga vijeća za visoko obrazovanje.