logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Strani lektorati

Strani lektorati osnivaju se temeljem bilateralnih međunarodnih ugovora o znanstvenoj, obrazovnoj i jezičnoj suradnji koje Republika Hrvatska potpisuje s drugim državama, a strani lektor može djelovati i temeljem posebnih ugovora temeljenih na iskazu interesa država za jezičnom suradnjom.

Strani lektori djeluju u okviru akreditiranih studija jezika i književnosti izvodeći dijelove nastave u kojima se usavršava poznavanje stranoga jezika, tj. jezika studija. Studiji modernih jezika specifični su jer uključuju veliki broj vježbi samoga jezika (ali i drugih predmeta na kojima studenti stječu potrebne jezične kompetencije, a koji obuhvaćaju detaljno proučavanje jezičnoga sustava na svim njegovim razinama) čemu u okviru satnice predviđene općim programima studija treba pokloniti velik broj sati nastave, kojih u programima studija matičnih zemalja nema.

Popis važećih bilateralnih ugovora dostupan je na poveznici:

http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2026

Na Filozofskome fakultetu ukupno djeluje 29 stranih lektora temeljem ugovora sklopljenih sa sljedećim državama:

 • Austrija,
 • Belgija,
 • Bugarska,
 • Češka,
 • Francuska,
 • Indija,
 • Italija,
 • Japan,
 • Kina,
 • Mađarska,
 • Njemačka,
 • Poljska,
 • Portugal,
 • Rumunjska,
 • Slovačka,
 • Slovenija,
 • Španjolska,
 • Turska.

Djeluju i lektorati za švedski jezik i hebrejski jezik.