logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Izdanja FF-pressa u ak. god. 2010/2011.

Zbornici (12)

 • Desničini susreti 2005-2008. – zbornik radova (ur. D. Roksandić i dr.), 2010. (u suizdavaštvu s „Plejada“ d.o.o.)
 • Proizvodnja i percepcija govora (ur. M. Liker i V. Mildner), 2010.
 • Kalendar (ur. J. Vojvodić), 2010.
 • Hrvatsko-talijanski književni odnosi (ur. S. Roić), 2010.
 • Ličnost i glazbene preferencije (Ljetna psihologijska škola), 2011.
 • Zbornik N. Stančića (ur. I. Iveljić), 2011.
 • Sintaksa hrvatskog jezika – Zbornik Zagrebačke slavističke škole (ur. K. Mićanović), 39, 2011.
 • Ireland East and West – knjiga sažetaka, 2011.
 • Desničini susreti 2011. – programska knjižica – knjiga sažetaka, 2011.
 • Desničini susreti 2009. – zbornik radova (ur. D. Roksandić i dr.), 2011.
 • Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II, (ur. D. Sesar), 2011.
 • Njemački u jugoistočnoj Europi,.(ur. Z. Glovacki-Bernardi), 2011.

Autorske knjige (10)

 • Stančić, Godina 1848. u Hrvatskoj, 2010.
 • Vrhovac, Introducing the European Language Portfolio in the Croatian and French Foreign Language Classroom, 2010.
 • Varošanec-Škarić, Fonetska njega glasa i izgovora, 2010.
 • Brešić, Periodica croatica – Savremenik, 2010.
 • Madach, Čovjekova tragedija, (studentski prijevod s mađarskog), 2011.
 • Kukučin, Riđa junica i druge pripovijetke, (studentski prijevodi sa slovačkog), 2011.
 • Rafolt, Priučen na tumačenje, 2011.
 • Maleš, Nove paradigme ranog odgoja, 2011.
 • Ljubičić, Posuđenice i lažni parovi, 2011.
 • Burić, Gradac u Bapskoj – slika života istočne Hrvatske prije 7000 godina, 2011.

Udžbenici i priručnici (8)

 • Pintarić, Pragmatični svijet osjetilnosti, 2011.
 • Knezović, Morfosintaxis de la lengua espanola, 2010.
 • Razgovarajte s nama (B1-B2) – udžbenik, 2011.
 • Razgovarajte s nama (B1-B2) – vježbenica 2011.
 • Vidović Bolt, Fleksija.pl, 2011.
 • Novosad, Češki jezik I, 2011.
 • Radni listići 1poslijediplomski doktorski studij moderne i suvremene hrvatske povijesti, (ur. D. Roksandić i Ž. Holjevac), 2011.
 • Živković, Po russki – pravilno!, 2011.

Časopisi (6)

 • Studia ethnologica croatica, vol. 22, 2010.
 • Studia romanica et anglica, vol. 54, 2010.
 • Opuscula archaeologica, vol. 34, 2010.
 • Radovi ZHP, 42, 2011.
 • Nova Croatica, IV, 2011.
 • Zagreber germanistische Beitrage, 19, 2011.