Upute autorima

Home »  Upute autorima

Naputak suradnicima

Časopis studenata filozofije Čemu objavljuje studentske radove s područ­ja društveno-humanističkih znanosti, prikaze i recenzije hrvatskih i stranih knjiga i časopisa, prikaze događaja (skupova, predavanja, tribina…) te druge vrste priloga kao što su prijevodi, intervjui, bibliografije i dr. Svaki rad priložen za objavljivanje prolazi kroz postupak recenziranja od strane članova uredništva. Uredništvo pridržava pravo da rukopis redakcijski pri­lagodi propozicijama časopisa i standardima hrvatskog književnog jezika. Rukopisi se ne vraćaju.

Molimo autore da imaju na umu interdisciplinarni karakter časopisa te da nastoje svoje radove prezentirati na način koji će biti prihvatljiv čita­teljstvu s raznih područja.

 

Oprema radova

 

Radove treba slati isključivo elektronskom poštom na adresu uredništva:

cemu@ffzg.hr.

Grafički prilozi (tablice, grafikoni, crteži i sl.) moraju biti izrađeni crno-bije­lo na zasebnim listovima istog formata. U tekstu valja jasno označiti mjesto svakog grafičkog priloga. Svi grafički prilozi trebaju biti proviđeni nazna­kom izvora podataka.

Radu treba biti priložen sažetak na hrvatskom jeziku od najviše 200 riječi kojim se ukazuje na svrhu rada, najvažnije rezultate i zaključak. Sa­žetak se prilaže na zasebnom listu s navedenim imenom i prezimenom au­tora, naslovom rada i oznakom ‘Sažetak’. Na kraju sažetka, pod oznakom ‘ključne riječi’ potrebno je navesti abecednim redom najviše 7 najvažnijih pojmova koji se obrađuju u tekstu.

Ne preporučuje se da opseg radova, uključujući sažetak, ključne riječi, bilješke i bibliografiju (popis literature), prelazi 20 kartica (1 kartica sadrži 1800 znakova).

U gornjem lijevom kutu prve stranice valja navesti ime i prezime au­tora, naziv i adresu fakulteta, studijsku grupu ili smjer te godinu na kojoj se autor trenutno nalazi, kao i adresu elektronske pošte (e-mail).

Navode iz djela drugih autora valja označiti u tekstu, a ne u bilješkama. Ako se navode tuđe ideje, podaci, rezultati, hipoteze i slično, a da se pritom ne ci­tira doslovce, izvor se stavlja u zagrade i sadrži prezime autora i godinu izda­nja; ako je u popisu literature više autora istog prezimena, dodaje se i inicijal imena, npr. (Quine, 1960) odnosno (D. Lewis, 1974). Ako su dva autora jednog djela, stavljaju se oba prezimena, npr. (Hacker i Baker, 1984). Ako su autora tri i više, iza imena prvog autora stavlja se kratica ‘et al.’, od latinskog et alii, a ostali se autori ne navode, npr. (Bennett et al., 2007). Ako je u popisu litera­ture navedeno više radova istog autora koji su objavljeni iste godine, razlikuje ih se slovima a, b, c itd. koja dolaze iza oznake godine, npr. (Dennett, 1995b). Ako se djela drugih autora citiraju doslovce, iza oznake godine izdanja stavlja se dvotočka i broj stranice, npr. (Sober, 1998: 84). Ukoliko referenca upuću­je na isti bibliografski izvor kao i prethodna referenca, tada se koristi oznaka (ibid.), od latinskog ibidem.

Navodi i citati iz dnevnog, tjednog i sličnog tiska mogu se navoditi na dva načina. U slučaju navođenja vijesti, objavljenih dokumenata ili podataka, dakle tekstova u kojima autorstvo nije naglašeno ili je nepoznato, kosim pismom navodi se naziv tiskovine i nadnevak izdanja, npr. (The New York Times, 12. x. 2001.). Ako se iz dnevnog, tjednog i sličnog tiska navode izrazito autorski članci i navode teze njihovih autora (komentari, kolumne i sl.), podaci o izvoru stavlja­ju se u popis literature te se navode kao i ostali članci, npr. (Grayling, 2003).

Navodi i citati djela koja su preuzeta s interneta navode se poput ostalih, ovisno je li riječ o članku iz časopisa, knjizi i dr., s tim da se potpuni podaci o izvoru i url adresa navode u bibliografiji.

Bilješke se označavaju arapskim brojevima povrh zadnjeg slova riječi na koju se odnose, tj. iza interpunkcijskog znaka ako slijedi iza nje, a navode se ispod crte na stranici na kojoj su označene (fusnote, footnotes). Bilješke valja koristiti isključivo za dodatna pojašnjenja, digresije ili komentare, ne i za na­vođenje izvora referenci.

Bibliografija (popis literature) sadrži sve radove koji se navode u tekstu i to poredane abecednim redom prema prezimenima autora (odnosno imenima ako ima više autora istog prezimena). Radovi istog autora navode se krono­loškim redom objavljivanja na način da posljednje objavljeno djelo dolazi prvo. Ako se navodi više radova istog autora objavljenih iste godine, valja ih razliko­vati slovima (a, b, c, itd.) iza oznake godine objavljivanja.

Djela koja se recenziraju ne smiju biti starija od pet godina (ograničenje vrijedi samo za djela na hrvatskom jeziku), dok opseg recenzije ne smije izno­siti više od pet kartica teksta. Recenzije moraju sadržavati ime i prezime auto­ra čije se djelo recenzira, potpuni naslov djela, mjesto i godinu izdanja, naziv izdavača, broj stranica kao i ostale relevantne podatke (npr. ime i prezime prevoditelja). Na kraju teksta recenzent recenziju potpisuje punim imenom i prezimenom.

Prikazi knjiga i časopisa (pregled sadržaja i temeljnih problema rada koji se prikazuje) formalno se pišu jednako kao i recenzije.

.

Primjeri navođenja djela u popisu literature

 

– članak u časopisu:

Petrović, Gajo (1965) “Otuđenje i razotuđenje”. Praxis 2(3): 25–36.

(Prvi broj iza naslova označava godište, broj u zagradama je broj u okviru

godišta, a brojevi nakon dvotočke stranice.)

 

– članak u zborniku:

Searle, John R. (1993) “Metaphor”. U: Ortony, Andrew (ur.): Metaphor and Thought. Cambridge: Cambridge University Press. Str. 83–111.

 

– knjiga jednog autora:

Kant, Immanuel (1984) Kritika čistoga uma. Zagreb: Matica hrvatska.

 

– knjiga više autora:

Marx, Karl; Engels, Friedrich (1989) Rani radovi. Zagreb: Naprijed.

– anonimna djela (u popisu literature uvrštavaju se abecednim redom prema prvoj riječi naslova):

Kraljević Marko i njegovo junaštvo u narodnim pjesmama. Križevci: Tisak i naklada Gust. Neuberga. (1908.)

 

– djela s interneta:

Grayling, A.C. (2007). “Believers are away with the fairies”. Telegraph.

URL: http://www.telegraph.co.uk/news/features/3631819/Believers-are-away-with-the-fairies.html (27.3.2007.)

(Datum kada je posjećena web stranica)

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes