logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija politike – seminar: Sloboda i jednakost u Rousseauovoj filozofiji politike

Naziv kolegija: Sloboda i jednakost u Rousseauovoj filozofiji politike
Nastavnici: dr. sc. Raul Raunić, doc.
ECTS: 3 boda
Jezik: hrvatski
Trajanje: zimski semestar 2015/16.
Status: izborni
Oblik nastave: seminar
Uvjeti za upis: završen II. semestar

Opis i cilj kolegija: Rekonstruirati i kritički analizirati Rousseauove doprinose modernoj i suvremenoj filozofiji politike te demokratskoj političkoj kulturi . Riječ je o utvrđivanju i raščlambi sljedećih Rousseauovih temeljnih uvida: a) vizionarskoj dijagnozi rascijepljenog i otuđenog identiteta modernog čovjeka; b) kritici liberalnog shvaćanja jednakosti i slobode, odnosno uvidu da je sloboda nerazlučiva od socijalnih osnova slobode, među koje spada i približna društvena jednakost; c) ideji pučke ili narodne suverenosti te kritici predstavničke demokracije; d) s pedagoškim, političkim i naturalističkim emancipacijskim projektom Rousseau kritizira instrumentalni razum i subjektiviranje izvedeno na dominaciji nad samim sobom, drugim čovjekom i prirodom te zagovara subjektiviranje utemeljeno na priznanju i harmoniji. Posebno se ističe Rousseauov utjecaj na francusku revoluciju i posredno na socijalistički pokret.

Korištene metode: predavanje, uvodna izlaganja studenata, rasprave i dijalog

Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje i dogovor o načinu rada
 2. Rasprava o porijeklu i osnov. nejednakosti među ljudima (ROPN..), Posveta i Predgovor
 3. Rousseauovo prirodno stanje i stanje ljudske prirode ((ROPN..), I. dio, str. 31-50.
 4. 4 Privatno vlasništvo, društvene nejednakosti i moralna korumpiranost civiliz. II. str. 51-58.
 5. Sloboda i jednakost u nelegitimnim političkim porecima (ROPN.) II. dio, str. 59-71.
 6. Društveni ugovor (DU) I.dio, pog. I – V. str. pravednost i korisnost u politič. zajed. 91-100.
 7. DU, I. dio, pog. VI- IX. o dru. sporazumu, suverenu, stvarnom vlasnišvu, str. 100-106.
 8. DU, II. dio. pog. I-V. Suverenost opće i općenite volje, str. 107-114.
 9. DU, II. dio, pog. VI- VII. O zakonu i zakonodavcu, str. 114.-118.
 10. DU, II. dio, pog. VIII.-XII. O narodu i sustavima zakonodavstva, str. 119-125.
 11. DU, III. dio, pog. I-III. O vladavini i načelu što tvori razne oblike vladavine, str. 126-133.
 12. DU, III. dio, pog. IV-XI. demokracija, aristokracija, monarhija, mješovite vl. str. 133-146.
 13. DU, III. dio, pog. XII-XVIII, Održavanje suv. vlasti, pol.volja nije prenosiva, str. 146-153.
 14. DU, IV. dio, pog. I-XI. O neuništivosti opće i općenite volje i građ. religiji, str. 154-175.
 15. Završna rasprava i sinteza

Literatura:

Obvezatna: Rousseau, Rasprava o porijeklu i osnovama nejednakosti među ljudima; Društveni ugovor, Školska knjiga, Zagreb 1978.

Rousseau, Politički spisi, Informator/FPZ, Zagreb 1993.

Preporučena:

Rousseau, Ispovijesti I i II., Matica hrvatska, Zagreb 1982.

Rousseau, Ogled o podrijetlu jezika, Demetra, Zagreb 2006.

Rousseau, Rasprava o znanosti i umjetnosti, u: Politička misao, god. XVI, br. 1, Zagreb 1979.

Rousseau, Sanjarije samotnog šetača, Matica hrvatska, Zagreb, 1997.

Rousseau, Emil ili o vaspitanju, Biblioteka:Um i srce, Valjevo/Beograd, 1989.

Cassirer, Ernst, Problem Jean-Jacques Rousseau, Disput, Zagreb 2012.

Lalović Dragutin, Mogućnosti političkoga, Disput, Zagreb 2006.

Filozofska istraživanja (2014), Vol. 34. No. 1-2.(133-134), Priroda-društvo politika: Rousseau

Constant, Benjamin, Načela politike i drugi spisi, Politička kultura, Zagreb 1993.

Dent, Nicholas, Rousseau, Routledge, London, 2005.

Riley, Patrick(ed.), Cambridge Companion to Rousseau, C.U.P. Cambridge 2001.

Cohen, Joshua, Rousseau: A Free Community of Equals, O.U.P., Oxford 2010.

Shklar, Judith, Freedom and Independence, Cambridge University Press, Cambridge 1976.

Viroli, Maurizio, J.J. Rousseau and the ‘well-ordered society’, C.U.P. Cambridge 1988.

Honohan, Iseult, Civic Republicanism, Routledge, New York, 2002

Pateman, Carole, The Problem of Political Obligation, Polity Press, Cambridge 1985.

Wokler, Robert, Rousseau, O.U.P., Oxford 1995.

Studentske obveze: Redovito pohađanje seminara, sudjelovanje u raspravama, uvodno izlaganje i/ili pisani uradak.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: konzultacije i Sveučilišna anketa