logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Povijesti filozofije – seminar: Heidegger: Na putu k jeziku

Naziv predmeta: Povijesti filozofije – seminar
Naziv kolegija: Heidegger: Na putu k jeziku
Izvoditelj kolegija: dr. sc. Igor Mikecin, izv. prof.
ECTS bodovi: 3 ECTS boda
Nastavni jezik: hrvatski
Trajanje kolegija: zimski semestar, 2 sata tjedno
Status kolegija: izborni
Oblik nastave: seminar

Opis kolegija: Kroz studij Heideggerova djela Na putu k jeziku iz 1959. godine kolegij uvodi studente u Heideggerovo kasno mišljenje, koje između ostalog karakterizira obrat k pitanju govora/jezika kao središnjem filozofijskom pitanju. Heidegger upozorava na razliku između bitstvenog mišljenja govora/jezika, koje misli njegovo bitstvo u svezi s mišljenjem i bitkom, i metafizičkog mišljenja govora/jezika, koje ga misleći predstavlja, tj. uzima ga kao predmet predstavljanja u okviru antropologijsko-instrumentalističkog nazora. Posljednji povijesni oblik metafizičkog mišljenja govora/jezika jest filozofija jezika, koja se dovršava u znanosti o jeziku ili lingvistici. U njoj se uspostavlja tzv. obična ili uvriježena predstava o govoru/jeziku. Polazeći od tumačenja pjesništva (Trakl, George i dr.) Heidegger otkriva bitstvo govora/jezika u kazi kao bezglasnoj glasbi tišine.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: radi se o seminaru iz povijesti filozofije koji je neposredno povezan s kolegijima iz predmeta Povijest filozofije posvećenim suvremenoj filozofiji, a također i s kolegijima iz predmeta Ontologija zbog temeljnih ontologijskih pitanja koja se u njemu obrađuju. Njegovim pohađanjem studenti se upoznaju s ontologijski usmjerenom filozofijom jezika.

Nastavne metode: studentsko seminarsko izlaganje na zadanu temu i zajednička rasprava povodom toga izlaganja, zajedničko čitanje i tumačenje Heideggerova teksta pod vodstvom nastavnika, rasprava i razgovor na osnovi proučenog teksta pod vodstvom nastavnika

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave, pripremanje za nastavu čitanjem i proučavanjem Heideggerova teksta i ostale ponuđene literature vezane uz njega, aktivno sudjelovanje u nastavi tumačenjem pročitanog teksta, vođenjem rasprave i razgovora, te seminarskim izlaganjem na zadanu temu, pisanje seminarskog rada na zadanu temu

Način provjere znanja: pregled seminarskih radova i konzultacije između nastavnika i studenata o seminarskim radovima, praćenje seminarskog izlaganja, praćenje pripremljenosti studenata za seminar kroz tumačenje Heideggerova teksta, raspravu i razgovor pod vodstvom nastavnika

Literatura:

Primarna literatura

Heidegger, M., Na putu k jeziku, Zagreb, 2009.

 

Dopunska literatura

Heidegger, M., O biti umjetnosti, Zagreb, 1959.

Heidegger, M., Doba slike svijeta, Zagreb, 1969.

Uvod u Heideggera, Zagreb, 1972.

Heidegger, M., Mišljenje i pevanje, Beograd, 1982.

Heidegger, M., Bitak i vrijeme, Zagreb, 1985.

Heidegger, M., Kraj filozofije i zadaća mišljenja, Zagreb, 1996.

Heidegger, M., Hölderlinove himne «Germanija» i «Rajna», Zagreb, 2002.

 

Sekundarna literatura

Barbarić, D., Riječ kao ime. Osnovne crte Heideggerova promišljanja biti jezika, u: isti, Približavanja, Zagreb, 2001.

Mikecin, I., „Sage und Laut. Zur Wesensbestimmung der Sprache im Spätwerk Martin Heideggers“, u: D. Barbarić (hrsg.), Das Spätwerk Heideggers, Königshausen & Neumann, Würzburg, 2007., str. 199-209.

Vučković, A., Dimenzija slušanja u Heideggera, Zagreb, 1993.

 

Izdanje izvornog teksta

Heidegger, M., Unterwegs zur Sprache, Neske, Pfullingen, 1959.