logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Uvod u filozofiju II

Naziv predmeta: Uvod u filozofiju
Naziv kolegija: Uvod u filozofiju II
Nositelji predmeta: izv. prof. dr. sc. Igor Mikecin, doc. dr. sc. Marko Tokić, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić
Izvoditelji kolegija: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, Luka Perušić, mag. phil.
Trajanje kolegija: 1 (zimski) semestar, 2 sata tjedno
ECTS bodovi: 3 ECTS boda
Jezik izvođenja nastave: hrvatski
Status kolegija: obvezni
Oblik nastave: predavanje
Nastavne metode: predavanja, dijalog, multimedijalna interakcija i participativne metode rada

Opis kolegija: Temeljem izloženog opisa sadržaja susreta predviđenih nastavnim planom, kolegijem »Uvod u filozofiju II« želi se studentima približiti osnovna mreža fenomena bivstovanja kakva ujedno oblikuje temelje filozofiranja.
Uloga kolegija: Kolegij služi kao uvođenje u filozofiju, kao uvod u studiranje filozofije kao smjera u području visokog obrazovanja, kao uvod u filozofsko studiranje i kao priprema za praktični filozofski angažman. Utoliko mu je cilj predstaviti studentima filozofije jasan profil filozofije kao aktualne cjeline i dati temelje za snalaženje u posebno orijentiranim kolegijima čiji sadržaji kapacitetima posebnih znanja premašuju kriterije uvođenja, dok će studentima drugih smjerova ukazati na relevantnost filozofskog pristupa stvarima i ponuditi načine integriranja filozofskog mišljenja i metode u druga znanstvena područja.
Obveze studenata: redovito pohađanje nastave, nastavne pripreme
Način provjere znanja: zajednički i individualni razgovori o problematici kolegija, pismeni i usmeni ispit
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe nastave: evaluacija studentskog angažmana tijekom izvedbe nastave, studentska evaluacija

 

Sadržaj susreta:

 1. Uvod u Uvod u filozofiju II
 1. Filozofija kao aporetika
 1. Filozofija i metafilozofija
 1. Istina
 1. Kritika
 1. Problem i metoda
 1. Predmet i fenomen, pojam i riječ
 1. Bivstvovanje i nebivstvovanje
 1. Sloboda i kauzalnost
 1. Kaos i red
 1. Prostor i vrijeme
 1. Um i tijelo (psiha)
 1. Život i smrt
 1. Dobro i zlo, lijepo i ružno
 1. Završni razgovor i priprema za ispit

 

Literatura za nastavne potrebe (izbor fragmenata):

 • Adorno,  Theodor W. (1986): Filozofska terminologija. Sarajevo: Svetlost.
 • Aristotel (1992): Metafizika. Predgovor i prijevod sa sedmojezičnim tumačem temeljnih pojmova (grčki, latinski, engleski, francuski, njemački, ruski, novogrčki). Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 • Berčić, Boran (2012): Filozofija. Svezak I. Svezak II. Zagreb: Ibis grafika.
 • Berdjaev, Nikolaj A. (2005): Samospoznaja: filozofska autobiografija. Zagreb: Demetra.
 • Blackburn, Simon (2002): Poziv na misao. Poticajni uvod u filozofiju. Zagreb: AGM.
 • Bošnjak, Branko (1977): Sistematika filozofije. Zagreb: Naprijed.
 • Brkić, Josip (ur., 1978): Čemu još filozofija?. Zagreb: Centar za kulturnu djelatnost SSO.
 • Descartes, René (1951): Rasprava o metodi, Zagreb: Matica hrvatska.
 • Despot, Branko (1988): Uvod u filozofiju. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.
 • Diels, Hermann; Kranz, Walther (ur., 1983): Predsokratovci. Fragmenti I–II. Zagreb: Naprijed.
 • Eco, Umberto (2000): Kako se piše diplomski rad. Beograd: Narodna knjiga i Alfa.
 • Fichte, Johann G. (1956): »Određenje čovjeka«, u: Odabrane filozofske rasprave. Zagreb: Kultura.
 • Filipović, Vladimir (ur., 1989): Filozofijski rječnik. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Fink, Eugen (1998): Uvod u filozofiju. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Foucault, Michel (2015): Hrabrost istine. Zagreb: Sandorf i Mizantrop.
 • Frankfurt, Harry G. (2009): O istini. Zagreb: Algoritam.
 • Gadamer, Hans Georg (1978): Istina i metoda. Sarajevo: Veselin Masleša.
 • Gerhardt, Volker (2003): Samoodređenje. Principi individualnosti. Zagreb: Demetra.
 • Jaspers, Karl (1997): Duhovna situacija vremena. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Kant, Immanuel; Schelling, Friedrich W. J.; Nietzsche, Friedrich (1991): Ideja univerziteta. Zagreb: Globus.
 • Kunzmann, Peter; Burkard, Franz-Peter (2001): Atlas filozofije. Zagreb: Golden Marketing.
 • Niezsche, Friedrich (1999): I istini i laži u izvanmoralnom smislu. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Nietzsche, Friedrich (2001): Filozofija u tragičkom dobu Grka. Zagreb: Jesenski i Turk.
 • Oraić Tolić, Dubravka (2011): Akademsko pismo. Strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente. Zagreb: Naklada Ljevak.
 • Ortega y Gasset, José (2004): Što je filozofija?. Zagreb: Demetra.
 • Platon (2009): Država. Zagreb: Naklada Jurčić.
 • Tillich, Paul (1988): Hrabrost bivstovanja. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada.
 • Zore, Franci (2006): Početak i smisao metafizičkih pitanja. Zagreb: Demetra.