logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Diplomski dvopredmetni studij filozofije – znanstveni smjer

Diplomski dvopredmetni studij filozofije – znanstveni smjer (od 2013./14.)

Naziv odsjeka: Odsjek za filozofiju
Naziv studija – naziv smjera: Diplomski dvopredmetni studij filozofije, znanstveni smjer
Stručni naziv: Magistar filozofije (mag. phil.)
Napomena: Program studija traje 2 semestra; na studiju filozofije studenti obavezno upisuju i stječu ukupno min. 30 ECTS, što uključuje:

izborne kolegije (seminare i predmete) iz unutrašnje izbornosti (min. 9, odnosno min. 14 ECTS, ovisno o izboru diplomskog rada),
kolegije iz vanjske izbornosti (od 0 do max. 6 ECTS),
konzultacije za sinopsis i za diplomski rad (2+3 ECTS u zimskom i ljetnom semestru) te
izradu i obranu rada iz filozofije u opsegu min. 30 kartica (10 ECTS) ili interdisciplinarni završni rad (koji za udio filozofije donosi 5 ECTS i treba imati opseg 15-20 kartica).

1. SEMESTAR

OBVEZNI KOLEGIJI

Napomena: Nema obveznih predmeta; studenti ostvaruju ECTS bodove kroz konzultacije za izbor teme i izradu sinopsisa te kroz izborne kolegije.

Mentorske konzultacije I (priprema i prijava sinopsisa) (2V, 2 ECTS)
Nositelj/izvođač: nastavnik Odsjeka s pravom mentorstva završnih radova
Uvjet: nema
Ispit: Da
Ocjena: opisna (P)

IZBORNI KOLEGIJI

PRAVILA ZA UPIS IZBORNIH KOLEGIJA ZA SEMESTAR

Napomena: studenti upisuju obavezno min. 11 ECTS iz izbornih kolegija; pri tome biraju slobodno i u dogovoru s mentorom svoga budućeg diplomskog rada kolegije iz izvedbenog plana Odsjeka za aktualnu akademsku godinu; studenti obavezno biraju kolegije iz skupine a); skupina b) je opcionalna;

 • a) grupa izborni seminari i izborni predmeti iz ponude Odsjeka za filozofiju, izbornost C2 (studenti upisuju kolegije iz ove grupe ovisno o tematici budućeg diplomskog rada); bodovni raspon min. 5 ECTS
 • b) grupa vanjska izbornost kolegija iz ponude fakulteta (studenti mogu ali ne moraju upisivati kolegije iz ove grupe, ovisno o broju potrebnih bodova; u slučaju potrebe za bodovima, preporučuje se upisivanje kolegija Strani jezik struke; bodovni raspon od 0 ECTS do max. 6 ECTS (kumulativno za zimski i ljetni semestar), ovisno o parametrima kolegija.

Napomena: student/ica može upisati više od 6 ECTS bodova iz predmeta vanjske izbornosti no time ne može nadoknaditi bodove iz kolegija s unutarnjom izbornošću kojih mora upisati min. 9, odnosno min 14 ECTS (ukoliko izabire interdisciplinarni diplomski rad) u zimskom i ljetnom semestru)

 

2. SEMESTAR

OBVEZNI KOLEGIJI

Nema obveznih predmeta; studenti ostvaruju preostale ECTS kroz konzultacije, izborne kolegije te završni pismeni rad:

Mentorske konzultacije II (priprema diplomskog rada) (2 V, 3 ECTS)
Nositelj/izvođač: nastavnik Odsjeka s pravom mentorstva završnih radova
Uvjet: obavljena obaveza
Ispit: Da
Ocjena: opisna (P)
IZBORNI KOLEGIJI

PRAVILA ZA UPIS IZBORNIH KOLEGIJA ZA SEMESTAR

Napomena: studenti opcionalno upisuju kolegije, ovisno o:

 • stečenim ECTS bodovima u zimskom semestru
 • izboru interdisciplinarnog diplomskog rada (tada je potrebno upisati min. 4 ECTS boda izbornih predmeta u ljetnom semestru)

Pri tome biraju slobodno i u dogovoru s mentorom svoga budućeg diplomskog rada kolegije iz izvedbenog plana Odsjeka za aktualnu akademsku godinu; student upisuju kolegije iz skupine a); skupina b) je opcionalna;

 • a) grupa izborni seminari i izborni predmeti iz ponude Odsjeka za filozofiju, izbornost C2 (studenti upisuju kolegije iz ove grupe ovisno o tematici budućeg diplomskog rada
 • b) grupa vanjska izbornost kolegija iz ponude fakulteta (studenti mogu ali ne moraju upisivati kolegije iz ove grupe, ovisno o broju potrebnih bodova; u slučaju potrebe za bodovima, preporučuje se upisivanje kolegija Strani jezik struke); bodovni raspon od 0 ECTS do max. 6 ECTS (kumulativno za zimski i ljetni semestar), ovisno o parametrima kolegija.

Napomena: student/ica može upisati više od 6 ECTS bodova iz predmeta vanjske izbornosti no time ne može nadoknaditi bodove iz kolegija s unutarnjom izbornošću kojih mora upisati min. 9, odnosno min 14 ECTS (ukoliko izabire interdisciplinarni diplomski rad) u zimskom i ljetnom semestru)

ZAVRŠETAK STUDIJA – DIPLOMSKI RAD: PRAVILA ZA PRIJAVU, IZRADU I OBRANU DIPLOMSKOG RADA

 • studenti odabiru temu diplomskog rada kroz Mentorske konzultacije I (2 ECTS) te do isteka zim. semestra prijavljuju temu i izrađuju sinopsis; prihvaćanje sinopsisa i teme evidentira se opisnom ocjenom P za zimski semestar;
 • u 2. (ljetnom) semestru studija student upisuje Mentorske konzultacije II (3 ECTS) za pripremu diplomskog rada koje se evidentiraju opisnom ocjenom (P) za ljetni semestar; preduvjet obavljene Mentorske konzultacije I;

Završni diplomski (magistarski) rad iz filozofije u dvopredmetnom znanstvenom studiju donosi 10 ECTS; evidentira se kao predaja i obrana završnog pismenog rada (min. 30 kartica kompjuterskog ispisa teksta); preduvjet su obavljene Mentorske konzultacije II;

 • u dvopredmetnom znanstvenom studiju filozofije studenti mogu prijaviti interdisciplinarni (međuodsječki) završni diplomski (magistarski) rad, uz prethodnu  pismenu suglasnost odabranog mentora i odobrenje Vijeća odsjeka; kombinirani magistarski rad donosi 5 ECTS, a uvjet su prethodno obavljene Mentorske konzultacije I i II.

Student/ica mora do kraja diplomskog dvopredmetnog studija filozofije, znanstveni smjer, steći min. 30 ECTS unutar kojih je obuhvaćeno sljedeće:

 • min. 15 ECTS iz izbornih kolegija (min. 9 ECTS iz kolegija s unutarnjom izbornošću te max. 6 ECTS iz kolegija s vanjskom izbornošću
 • ukupno 5 ECTS iz Mentorskih konzultacija I i II
 • 10 ECTS iz diplomskog rada

Ukoliko student/ica izabire interdisciplinarni diplomski rad na diplomskog dvopredmetnom studiju filozofije, znanstveni smjer, do kraja studija mora steći min. 30 ECTS unutar kojih je obuhvaćeno sljedeće:

 • min. 20 ECTS iz izbornih kolegija (min. 14 ECTS iz kolegija s unutarnjom izbornošću te max. 6 ECTS iz kolegija s vanjskom izbornošću)
 • ukupno 5 ECTS iz Mentorskih konzultacija I i II
 • 5 ECTS iz diplomskog rada

 

 

Opis dvopredmetnog diplomskog studija filozofije – znanstveni smjer (od 2007./08.)