logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Etika – seminar: Etika i budućnost II

Naziv kolegija: Seminar iz etike: Etika i budućnost II
Nositelj/izvoditelj: dr. sc. Hrvoje Jurić, izv. prof.
Status kolegija: izborni
Trajanje kolegija: 1 semestar, 2 sata tjedno
ECTS bodovi: 3 boda
Jezik nastave: hrvatski
Oblik nastave: seminar
Metode rada: uvodna predavanja, seminarska izlaganja, rasprave
Uvjeti pristupa: nema uvjeta pristupa (kolegij se nastavlja na istoimeni kolegij iz ak. god. 2014./2015., ali ga mogu pohađati i studenti koji nisu pohađali taj kolegij)
Obveze studenata: redovito pohađanje nastave, jedan usmeno izloženi ili pisani rad
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: studentska evaluacija, evaluacija seminarskih referata

Cilj kolegija: Cilj kolegija je ukazati na ulogu kategorije budućnosti u moralnoj i etičkoj refleksiji te u formiranju moralnih normi i etičkih teorija. U tu svrhu, budućnost će se dovesti u vezu s etički relevantnim pojmovima, djelima određenih filozofa, pristupima i problemima. Cilj kolegija je, također, razvijanje sposobnosti kritičkog mišljenja i rasuđivanja te prezentacijskih vještina, a posebno vještine jasnog izražavanja ideja u vlastitim izlaganjima i dijalogu.

Sadržaj kolegija:

 • Uvodna predavanja (3 termina) kao rekapitulacija za studente koji su pohađali kolegij „Etika i budućnost“ u ak. god. 2014./2015. te kao orijentacijski okvir za ostale studente
 • Seminarske rasprave o pojedinim temama (12 termina): psihološki, sociološki i etički aspekti roditeljstva; skrb kao osnovica morala i etike; etika i politika u društvu rizika; ekološka odgovornost za buduće generacije; kataklizma i preživljavanje u nuklearno doba; tehnoznanstveno poboljšanje čovjeka; futurologijska i znanstvenofantastička heuristika; utopizam i antiutopizam; teološki, etički i politički aspekti revolucionarnog kršćanstva; etika i revolucija od Kanta do Kangrge.

 

Literatura:

 • Beck, Ulrich (1995): Ecological Enlightenment, New Jersey: Humanities Press.
 • Beck, Ulrich (2001): Rizično društvo. Beograd: Filip Višnjić.
 • Birnbacher, Dieter (2006): What Motivates Us to Care for the (Distant) Future, Paris: IDDRI.
 • Birnbacher, Dieter (2009): „Responsibility for Future Generations – Scope and Limits“, Studia ecologiae et bioethicae, 7 (2009) 1, str. 75–106.
 • Bloch Ernst (1973): Tibingenski uvod u filozofiju. Beograd: Nolit.
 • Bloch, Ernst (1981): Princip nada (I–III). Zagreb: Naprijed.
 • Boff, Leonardo (2008): Essential Care. Waco: Baylor University Press.
 • Bosanac, Gordana (2005): Utopija i inauguralni paradoks. Zagreb: KruZak.
 • Čapek, Karel (2004): Rat s daždevnjacima. Zagreb: KruZak.
 • Desnica, Vladan (2006): Pronalazak athanatika. Zagreb: V.B.Z.
 • Fukuyama, Francis (2003): Kraj čovjeka? Naša poslijeljudska budućnost. Zagreb: Izvori.
 • Gutiérrez, Gustavo (1989): Teologija oslobođenja. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.
 • Habermas, Jürgen (2006): Budućnost ljudske prirode. Zagreb: Naklada Breza.
 • Huxley, Aldous (1998): Vrli novi svijet. Zagreb: Izvori.
 • Jonas, Hans (1990): Princip odgovornost. Sarajevo: Veselin Masleša.
 • Jurić, Hrvoje (2010): Etika odgovornosti Hansa Jonasa. Zagreb: Pergamena.
 • Kangrga, Milan (1989a): Etika ili revolucija. Zagreb: Naprijed.
 • Kangrga, Milan (1989b): Praksa – vrijeme – svijet. Zagreb: Naprijed.
 • Kant, Immanuel (1990): Kritika praktičkog uma. Zagreb: Naprijed.
 • Mannheim, Karl (2007): Ideologija i utopija. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
 • Moltmann, Jürgen (2008): Teologija nade. Rijeka: Ex libris.
 • Noddings, Nel (2013): Caring. Berkeley: University of California Press.
 • Orwell, George (1983): Tisuću devetsto osamdeset četvrta. Zagreb: August Cesarec.
 • Picht, Georg (1971): Prognose, Utopie, Planung. Stuttgart: Klett-Cotta.
 • Picht, Georg (1992): Zukunft und Utopie. Stuttgart: Klett-Cotta.
 • Potter, Van Rensselaer (2007): Bioetika: most prema budućnosti. Rijeka: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci et al.
 • Rifkin, Jeremy (1986): Posustajanje budućnosti. Zagreb: Naprijed.
 • Ruddick, Sara (1995): Maternal Thinking. Boston: Beacon Press.
 • Schell, Jonathan (2000): The Fate of the Earth / The Abolition. Stanford: Stanford University Press.
 • Selak, Marija (2013): Ljudska priroda i nova epoha. Zagreb: Naklada Breza.
 • Suvin, Darko (2010): Metamorfoze znanstvene fantastike. Zagreb: Profil multimedija.
 • Thomä, Dieter (2003): Eltern. München: Beck.
 • Toffler, Alvin (1975): Šok budućnosti. Rijeka: Otokar Keršovani.
 • Treml, Alfred K. (1992): Überlebensethik. Tübingen, Hamburg: Schöppe & Schwarzenbart.
 • Zamjatin, Jevgenij (2003): Mi. Zagreb: Naklada Breza.