logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Etika – seminar: Kantova kritika praktičkog uma

Naziv kolegija: Seminar iz etike: Kantova »Kritika praktičkog uma«
Nositelj/nastavnik: prof. dr. sc. Ante Čović
Izvođač: Marko Kos, asistent

Status kolegija: izborni
Trajanje: 1 semestar, 2 sata tjedno.
ECTS bodovi: 3 boda
Jezik nastave: hrvatski
Oblik nastave: seminar
Metode rada: seminarski referati, rasprava o referatima, interaktivne i participativne metode rada
Uvjeti pristupa: nema uvjeta pristupa
Obveze studenata: redovito pohađanje nastave, jedan usmeno izloženi ili pisani rad
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: studentska evaluacija, evaluacija seminarskih referata
Cilj kolegija: Glavni je cilj seminarske obrade temeljnog Kantova etičkog djela upoznavanje studenata s etičkom pozicijom koja s jedne strane predstavlja prijelomnu etičku poziciju, a s druge strane najviši doseg u ukupnoj povijesti etičkih razmišljanja. Dok se prijelomnost Kantove etike sastoji u metodološkoj inovaciji koju je sam Kant nazvao »paradoksom metode«, njeni se nenadmašeni doprinosi etičkoj teoriji sastoje u kategorijalnoj izgrađenosti i konzistentnim izvođenjima kojima Kant objašnjava moralni fenomen. Utoliko je izvorno čitanje »Kritike praktičkog uma« condicio sine qua non etičke obrazovanosti uopće, a zadaća je seminarske obrade da otkloni prepreke i poteškoće u razumijevanju koje proizlaze iz složenosti i terminoloških osobitosti izvornog teksta.

Opis kolegija:

 • Kant: život i djelo. Kant i prosvjetiteljstvo.
 • Pojam kriticizma. Kant u povijesti etike. Deontologija i konzekvencijalizam. Paradoks metode.
 • Teorijski i praktički um. Struktura Kritike čistog uma i Kritike praktičkog uma. Granice teorijske i praktičke uporabe uma.
 • Pojam maksime. Čovjek kao praktičko biće. Praktička pravila (principi).
 • Sistematika praktičkih pravila. Podjele prema posebnim kriterijima. Subjektivna i objektivna praktička pravila.
 • Imperativi kao objektivna praktička pravila: kategorički i hipotetički imperativi.
 • Materijalni i formalni praktički principi. Problem formalizma u Kantovoj etici. Autonomija i heteronomija.
 • Viša i niža moć željenja. Pojam volje.
 • Praktički principi prema rangu važenja: individualni, generalni i univerzalni (općevažeći).
 • Kategorički imperativ kao formula moralnog/praktičkog zakona. Različite formulacije moralnog/praktičkog zakona.
 • Moralni zakon kao fakt uma. Praktička spoznaja. Dedukcija načela čistog praktičkog uma. Odnos slobode i moralnog zakona.
 • Dualizam prirode i slobode, uma i osjetilnosti. Pojam dužnosti.
 • Pojam predmeta čistog praktičkog uma. Dobro i zlo. Kategorija najvišeg dobra.
 • Pokretala čistog praktičkog uma. Moralni osjećaj.
 • Legalitet i moralitet. Krepost i svetost. Pojam osobe.
 • Postulati čistog praktičkog uma.

Tematske cjeline navedene u opisu kolegija služe kao predložak iz kojeg se odabiru studentska izlaganja i teme seminarskih radova.

Literatura:

Osnovna literatura:

 • I. Kant: Kritika praktičkog uma (Naprijed, Zagreb, 3. izdanje: 1990)
 • I. Kant: Osnov metafizike ćudoređa (u: I. Kant, Dvije rasprave, Matica hrvatska, Zagreb, 1953)
 • M. Kangrga: »Kantova etika« (u: M. Kangrga, Etika – osnovni problem i pravci, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2004, str. 202-255)
 • A. Čović: »Kant – legalnost kao refleksivnost«; »Pojam maksime i konstitucionalna sloboda« (u: A. Čović, Etika i bioetika, Pergamena, Zagreb, 2004, str. 99-110)
 • I. Bubalo: Kantova etika i odgovornost za svijet (Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1984)

Priručna literatura:

 • V. Gerhardt: Immanuel Kant: Vernunft und Leben (Reclam, Stuttgart, 2002)
 • O. Höffe: Immanuel Kant: Kritik der praktischen Vernunft (Akademie Verlag, Berlin, 2002)
 • O. Höffe: Kants Kritik der praktischen Vernunft: Eine Philosophie der Freiheit (C. H. Beck, München, 2012)
 • I. Kant: Metafizika ćudoređa (Matica hrvatska, Zagreb, 1999)
 • I. Kant: Pravno-politički spisi (Politička kultura, Zagreb, 2000)
 • G. B. Sala: Kants »Kritik der praktischen Vernunft«. Ein Kommentar (Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2004)
 • L. White Beck: A Commentary on Kant’s »Critique of Practical Reason« (University of Chicago Press, Chicago, 1960), ili: L. White Beck: Kants »Kritik der praktischen Vernunft«. Ein Kommentar (Wilhelm Fink Verlag, München, 1974)
 • A. Wood: Kantian Ethics (Cambridge University Press, New York, 2008)