logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija odgoja – seminar: Igra

Naziv kolegija: Filozofija odgoja – seminar: Igra
Nositelj/izvoditelj: dr. sc. Ivana Zagorac, doc.
Status kolegija: izborni
Trajanje kolegija: 1 semestar, 2 sata tjedno
ECTS bodovi: 3 boda
Jezik nastave: hrvatski
Oblik nastave: seminar
Metode rada: uvodna predavanja, tjedni izvještaji o čitanju, dodatni pismeni radovi studenata, usmena izlaganja, rasprave
Uvjeti pristupa: nema
Cilj: razlikovati, usporediti i odgovarajuće povezati osnovne pojmove vezane uz razumijevanje fenomena igre; opisati i protumačiti najznačajnije teorije igre temeljene na uvidima antropologije, psihologije i studija kulture; analizirati i usporediti ključne filozofijski fundirane teorije igre; razlikovati i interpretirati teze o povezanosti filozofije i igre; kritički valorizirati suvremena razmatranja fenomena igre, a posebno u kontekstu odgoja.
Način praćenja kvalitete nastave i uspješnosti izvedbe predmeta: redovito pohađanje nastave, praćenje rada putem redovnih izvještaja o čitanju, usmeno izlaganje, konzultacije, nastavnikova anketa, sveučilišta anketa

Sadržaj kolegija:

 1. Dogovor o radu i uvodno izlaganje
 2. Igra: osnovni pojmovi i poteškoće u definiranju (I)
 3. Igra: osnovni pojmovi i poteškoće u definiranju (II)
 4. Igra kao aktivnost: ljudi i životinje u igri
 5. Igra i natjecanje; igra i obred
 6. Igra kao pojava kulture
 7. Igra kao motiv; autoteličnost igre
 8. Igra i rat
 9. Igra i znanje
 10. Ontologija igre
 11. Igra, moral, etika
 12. Igra i sport
 13. Igra i djetinjstvo
 14. Koncept »učenje kroz igru«
 15. Zaključna razmatranja i završna rasprava

Literatura

Primarna:

 • Johan Huizinga, Homo ludens, Matica hrvatska, Zagreb 1970.
 • Emily Ryall, Wendy Russell, Malcolm MacLean (ur.), The Philosophy of Play, Routledge, London – New York 2013.

 

Sekundarna:

 • Elliott M. Avedon, Brian Sutton-Smith, The Study of Games, John Wiley and Sons, New York – London – Sydney – Toronto 1971.
 • Jerome S. Bruner, Alison Jolly, Kathy Sylva (ur.), Play – Its Role in Development and Evolution, Penguin Books, London 1976.
 • Roger Caillois, Man, Play and Games, University of Illinois Press, Urbana – Chicago 2001.
 • Eugen Fink, Igra kao simbol svijeta, Demetra, Zagreb 2000.
 • Eugen Fink, »The Ontology of Play«, u: W. Morgan, K. Meier (ur.), Philosophic Inquiry in Sport (2. izd.), Human Kinetics, 1995., str. 100–109.
 • Eugen Fink, »Oasis of Happiness. Thoughts toward an Ontology of Play«, Yale French Studies, No. 41, Game, Play, Literature (1968), str. 19–30.
 • Hans-Georg Gadamer, Istina i metoda, Demetra, Zagreb 2012.
 • Martin Heidegger, Bitak i vrijeme, Naprijed, Zagreb 1985.
 • Susanna Millar, The Psychology of Play, Penguin Books, London 1968.
 • Friedrich Nietzsche, Radosna znanost, Demetra, Zagreb 2003.
 • Friedrich Nietzsche, Tako je govorio Zaratustra, Moderna vremena, Zagreb 2001.
 • Robert L. Sajmon [Robert L. Simon], Fer-plej. Etika sporta, Službeni glasnik, Beograd 2006.
 • Friedrich Schiller, O estetskom odgoju čovjeka u nizu pisama, Scarabeus-naklada, Zagreb 2006.
 • Bernard Suits, »Tricky Triad: Games, Play, and Sport«, Journal of the Philosophy of Sport, Vol. 15 (1988), str. 1–9.
 • Bernard Suits, The Grasshopper: Games, Life and Utopia, Broadview Press, Peterborough 2005.
 • Brian Sutton- Smith, The Ambiguity of Play, Harvard University Press, Cambridge 1997.
 • Frans de Waal, Peacemaking among Animals, Harvard University Press, Cambridge – London 1996.
 • Frans de Waal, Prirodno dobri. Podrijetlo ispravnog i pogrešnog kod ljudi i drugih životinja, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2001.
 • Donald W. Winnicott, Igra i stvarnost, Prosvjeta, Zagreb 2004.
 • Donald W. Winnicott, Dijete, obitelj i vanjski svijet, Naprijed, Zagreb 1980.
 • Ludwig Wittgenstein, Filozofijska istraživanja, Globus, Zagreb 1998.
 • Ivana Zagorac (ur.), O sportu drugačije. Humanistički aspekti sporta, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2014.
 • Odabrana poglavlja iz drugih relevantnih djela i odgovarajući tekstovi iz znanstvenih časopisa.