logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija odgoja – seminar: Ranjivost

Naziv kolegija: Filozofija odgoja – seminar: Ranjivost
Nositelj/izvoditelj: dr. sc. Ivana Zagorac, doc.
Status kolegija: izborni
Trajanje kolegija: 1 semestar, 2 sata tjedno
ECTS bodovi: 3 boda
Jezik nastave: hrvatski
Oblik nastave: seminar
Metode rada: uvodna predavanja, tjedni izvještaji o čitanju, dodatni pismeni radovi studenata, usmena izlaganja, rasprave
Uvjeti pristupa: nema
Cilj: upoznati polaznike s razlikama između dvaju osnovnih razumijevanja ranjivosti (‘opća’ i ‘posebna’ ranjivost); kritički sagledati njihove prednosti i nedostatke; ukazati na paradokse zaštite ranjivih; sagledati uporabu koncepta ranjivosti u svrhu opravdanja paternalizma, diskriminacije i stereotipizacije; istražiti aspekte ‘opće’ ranjivosti iz pozicije filozofije; razmotriti sukob između ranjivosti i autonomije; sagledati ulogu koncepta ranjivosti u određenju pravednosti te u okviru ljudskih prava; kritički prosuditi koncept ranjivosti u kontekstu odgoja; razmotriti aktualne primjere tretiranja pojedinaca i skupina proglašenih ranjivima (npr. djeca, starije osobe, bolesnici, siromašni, neobrazovani, imigranti, pripadnici manjina itd.).
Način praćenja kvalitete nastave i uspješnosti izvedbe predmeta: redovito pohađanje nastave, praćenje rada putem redovnih izvještaja o čitanju, usmeno izlaganje, konzultacije, nastavnikova anketa, sveučilišna anketa

Sadržaj kolegija:

  1. Uvodni susret, dogovor oko načina rada i obveza
  2. Pregled razumijevanja koncepta ranjivosti
  3. Zaštita ranjivih; ranjivost i moralna dužnost
  4. Ranjivost i eksploatacija
  5. Paradoksi altruizma
  6. Ressentiment
  7. Ranjivost iz pozicije filozofske antropologije
  8. Autonomija, relacijska autonomija
  9. Autonomija i paternalizam
  10. Koncept ranjivosti u odgoju
  11. Ranjivost i pravednost; ranjivost i ljudska prava
  12. Martin Buber
  13. Emmanuel Levinas
  14. Paul Ricoeur
  15. Završna rasprava; anketa

Literatura:

   • Henk ten Have, »Respect for Human Vulnerability: The Emergence of a New Principle in Bioethics«, Bioethical Inquiry (2015) 12:395–408.
   • Robert E. Goodin, Protecting the Vulnerable. A Reanalysis of Our Social Responsibilities, The University of Chicago Press, Chicago and London 1985., odabrana poglavlja.
   • Robert E. Goodin, »Exploitation«, u: Robert E. Goodin, Reasons for Welfare. The Political Theory of the Welfare State, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1988., str. 123–152.
   • Friedrich Nietzsche, Misli o moralnim predrasudama; Vesela znanost; Genealogija morala, odabrani dijelovi.
   • Max Scheler, Ressentiment, prijevod na engleski Louis A. Coser, odabrani dijelovi.
   • Arnold Gehlen, Čovjek: njegova priroda i njegov položaj u svijetu, »Veselin Masleša«, Svjetlost, Sarajevo 1990., odabrana poglavlja.
   • Immanuel, Kant, Zasnivanje metafizike morala, Beogradski izdavačko-grafički zavod, Beograd 1981., odabrani dijelovi.
   • Antal Szerletics, Paternalism, The Essex Autonomy Project. Green Paper Technical Report, version 1.0 (26/05/2011).
   • Emmanuel Levinas, Collected Philosophical Papers, Duquese University Press, Pittsburg 1988., odabrani tekstovi.
   • Paul Ricoeur, »Vulnerability and Autonomy«, u: P. Ricoeur, Reflections of the Just, The University of Chicago Press.
   • Martin Buber, Ti i Ja, Biblioteka Pana Dušickog, Beograd 1990., odabrani dijelovi.
   • Mackenzie, W. Rogers, S. Dodds (ur.), Vulnerability: new essays in ethics and feminist philosophy, Oxford University Press 2014., odabrana poglavlja.
   • Dodatna odabrana poglavlja iz relevantne filozofijske literature te odgovarajući znanstveni članci.