logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija odgoja – seminar: Suosjećanje

Naziv kolegija: Filozofija odgoja – seminar: Suosjećanje
Nositelj/izvoditelj: dr. sc. Ivana Zagorac, doc.
Status kolegija: izborni
Trajanje kolegija: 1 semestar, 2 sata tjedno
ECTS bodovi: 3 boda
Jezik nastave: hrvatski
Oblik nastave: seminar
Metode rada: uvodna predavanja, pismeni radovi studenata, usmena izlaganja, rasprave
Uvjeti pristupa: nema

Cilj: upoznati studente s ulogom i značajem koncepta suosjećanja u filozofiji, posebno u odnosu spram racionalističkih tendencija; pojasniti odnos suosjećanja i srodnih koncepata (simpatija, empatija, patnja itd.); kritički razmotriti utemeljenost i održivost filozofijskih teorija koje suosjećanju pridaju značajno mjesto u tumačenju ljudske prirode; ispitati društvene i političke aspekte suosjećanja; ispitati napetosti između suosjećanja i pravednosti, posebno u kontekstu suvremenih teorija pravednosti; kritički razmotriti moderne teorije koje pozivaju na odgoj za suosjećanje; kroz praktične primjere analizirati ulogu suosjećanja u odgoju.

Način praćenja kvalitete nastave i uspješnosti izvedbe predmeta: redovito pohađanje nastave, pismeni radovi studenata, prezentacija radova, konzultacije, nastavnikova anketa, sveučilišta anketa

Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje
 2. Egoizam i altruizam; suosjećanje i empatija; patnja
 3. Sentimentalizam
 4. Stoici, Augustin
 5. Adam Smith, David Hume
 6. Jean-Jacques Rousseau
 7. Arthur Schopenhauer
 8. Doseg suosjećanja (Smith, Hume, Rousseau, Schopenhauer)
 9. Suosjećanje i odgovornost
 10. Schelerova aksiologija; suosjećanje i resentiment; odgojni ideali
 11. Suosjećanje i pravednost (Hume, Rawls, Nussbaum, Sen)
 12. Društveni i odgojni aspekti suosjećanja: suvremene teorije o ljudskom razvoju
 13. Političke implikacije suosjećanja, ‘suosjećajno građanstvo’
 14. Eksploatacija i paradoksi ‘zaštite ranjivih’
 15. Etika skrbi

Literatura:

Odabrana poglavlja iz relevantnih djela.