logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija odgoja – seminar: Teorija vrijednosti Maxa Schelera

Naziv kolegija: Filozofija odgoja – seminar: Teorija vrijednosti Maxa Schelera
Nositelj/izvoditelj: dr. sc. Ivana Zagorac, doc.
Status kolegija: izborni
Trajanje kolegija: 1 semestar, 2 sata tjedno
ECTS bodovi: 3 boda
Jezik nastave: hrvatski
Oblik nastave: seminar
Metode rada: uvodna predavanja, tjedni izvještaji o čitanju, dodatni pismeni radovi studenata, usmena izlaganja, rasprave
Uvjeti pristupa: nema
Cilj: objasniti osnovne pojmove fenomenologije; prepoznati i vrednovati Schelerov doprinos fenomenologiji; objasniti Schelerov personalizam; protumačiti i kritički vrednovati ključne elemente materijalne etike vrijednosti; objasniti Schelerove koncepte ljubavi, mržnje, simpatije i ressentimenta; kritički prosuditi Schelerove doprinose razmatranjima ljubavi u specifičnim situacijama, napose u kontekstu odgoja; protumačiti i analizirati ulogu koju Scheler pridaje vrijednostima u društvenom životu.
Način praćenja kvalitete nastave i uspješnosti izvedbe predmeta: redovito pohađanje nastave, praćenje rada putem redovnih izvještaja o čitanju, usmeno izlaganje, konzultacije, nastavnikova anketa, sveučilišta anketa

Sadržaj kolegija:

 1. Dogovor o radu i uvodno izlaganje
 2. Husserlova i Schelerova fenomenologija
 3. Koncept osobe kod Schelera
 4. Ordo amoris, ens amans
 5. Ljubav i spoznaja
 6. Ljubav i odgoj; odgajateljska ljubav
 7. »Etika simpatije« (I)
 8. »Etika simpatije« (II)
 9. Ljubav i mržnja
 10. Dekonstrukcija vrijednosti: Ressentiment (I)
 11. Dekonstrukcija vrijednosti: Ressentiment (II)
 12. Ljubav i znanje
 13. Vrijednosti i društveni život (I)
 14. Vrijednosti i društveni život (II)
 15. Zaključna razmatranja i završna rasprava

Literatura

Primarna:

 • Max Scheler, Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, Gesammelte Werke, Bd. 2, Francke, Bern – München 1966.; izabrana poglavlja
 • Max Scheler, Wesen und Formen der Sympathie, Francke Verlag, Bern – München 1973. [Max Scheler, Zur Phänomenologie und Theorie der Sympathiegefühle und von Liebe und Hass, Niemeyer, Halle 1913.; Max Scheler, The Nature of Sympathy, Transaction Publishers, New Brunswick – London 2009.]; izabrana poglavlja
 • Max Scheler, Ressentiment, Marquette University Press, Milwaukee, 1994.

Sekundarna:

 • Harold J. Bershady (ur.), Max Scheler. On Feeling, Knowing, and Valuing, Selected Writings, The University of Chicago Press, Chicago – London 1992.
 • Hotimir Burger, Ljudska moralnost. Studije o antropologiji i etici, Naklada Breza, Zagreb 2008.
 • Aleksandar Fatić, Virtue as Identity. Emotions and the Moral Personality, Rowan & Littlefield, London – New York 2016.
 • Milan Galović, Bitak i ljubav. Max Scheler. Od fenomenologije do filozofijske antropologije, Biblioteka Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 1989.
 • Max Scheler, »Vom Sinn des Leides«, Schriften zur Soziologie und Weltanschaungslehre, Gessamelte Werke, Bd. 6, Francke Verlag, Bern – Münich 1963., str. 36–72.
 • Max Scheler, »Liebe und Erkenntnis«, Schriften zur Soziologie und Weltanschaungslehre, Gessamelte Werke, Bd. 6, Francke Verlag, Bern – Münich 1963., str. 77–98.
 • Max Scheler, Ideja čovjeka i antropologija. Izbor tekstova, Hotimir Burger (ur.), Nakladni zavod Globus, Zagreb 1996.
 • Odabrana poglavlja iz drugih relevantnih djela i odgovarajući tekstovi iz znanstvenih časopisa.