logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija politike I 2016.

Naziv predmeta: Filozofija politike I
Naziv kolegija: Legitimacije političkog autoriteta
ECTS: 3 boda
Nastavnik:  dr. sc.  Raul Raunić, doc.
Jezik: hrvatski
Trajanje: zimski semestar  2016/17,  2 sata tjedno
Status: obvezatni kolegij
Oblik nastave: predavanja
Uvjeti za upis u kolegij: odslušan II. semestar
Ispit: usmeni

Opis i cilj kolegija:  1.) Uvesti u probleme i pitanja filozofije politike kroz raščlambu,  propitivanje i utvrđivanje temeljnih pojmova konstitucije  i opravdanja političke zajednice (politički autoritet, politička obveza, politička sloboda, suverenitet ); 2.) Razložiti osnovne argumentacijske i povijesne načine legitimacije političkog autoriteta; 3.) Oblikovati razboriti normativni okvir za prosudbu političkih institucija.

Sadržaj kolegija:  

 1. Narav političke zajednice: problemi i zadaće filozofije politike
 2. Antička i novovjekovna razumijevanja političke zajednice
 3. Legitimnost i politički autoritet
 4. Narav autoriteta: politički autoritet, politička obveza i politička sloboda
 5. Crkveni i političke autoritet: problem dvostruke obveze i pojam suverenosti
 6. Oblici legitimacije političkog autoriteta: božansko pravo monarha
 7. Tradicionalističke legitimacije političkog autoriteta
 8. Perfekcionističke legitimacije političkog autoriteta
 9. Kontraktualističke legitimacije političkog autoriteta
 10. Darovni društveni ugovor (Hobbes) i apsolutni politički autoritet
 11. Zastupnički politički ugovor (Locke) i ograničeni pol. autoritet
 12. Transformacijski politički ugovor (Rousseau) i demokratski suverenitet
 13. Suvremeni oblici legitimacije temeljne strukture društva: Rawls i teorija pravednosti
 14. Politički autoritet i građanski neposluh
 15. Završna rasprava

 

Literatura:

Obvezatna:

Strauss, J. Cropsey, Povijest političke filozofije ( poglavlja: Ciceron, Augustin, M. Padovanski, Montesquieu, Hume, Federalisti, Burke, Tocqueville)

Platon, Država

Aristotel, Politika

Machiavelli, Vladar

Morus, Utopija

Hobbes, Levijatan

Spinoza, Politička rasprava; Teologijsko politička rasprava

Locke, Dvije rasprave o vladi; Pismo o toleranciji

Rousseau, Društveni ugovor; Rasprava o porijeklu i osnovama nejednakosti među ljudima

Kant, Pravno – politički spisi (spisi: Što je prosvjetiteljstvo; O općoj izreci, Prema vječnom miru)

Hegel, Osnovne crte filozofije prava

Mill, O slobodi, Razmatranja o predstavničkoj vladavini

Marx, Filozofsko – politički spisi (spisi: Ekonomsko-filozofski rukopisi str. 325-457 )

 

Preporučena: (obzirom na konkretnu temu)

Moderna politička teorija (ur. E. Kulenović), Fakultet političkih znanosti, Zagreb 2013,

Hinsley, J. H., Suverenitet, A. Cesarec, Zagreb 1992.

Arendt, Hannah, Politički eseji, Antibarbarus, Zagreb 1996. i „Što je politika?“ Disput, 2013.

Bodin, J., Šest knjiga o republici, Politička kultura, Zagreb2002.

Raz, J., Moralnost slobode, Kruzak, Hrv. Leskovac 2007.

Skinner, Q., The Foundations of Modern Political Thought, I-II, C.O.P. 1978.

Coicaud, J.M., Legitimacy and Politics, C.U. P., Cambridge, 2004.

Ward, C., Anarchism, O.U.P., Oxford 2004.

Edmundson, W., Three Anarchical Fallacies: An Essay on Political Authority, C.U. P. 1998.

Green, L., The Authority of the State, Clarendon Press, Oxford 1988.

Gilbert,  M., A Theory of Political Obligation, O.U.P. Oxford 2006.

The Social Contract from Hobbes to Rawls, (ed. Boucher D. and Kelly P.), Routledge, 1994.

Rawls, John, A Theory of Justice, Belknap Press of Harvard U. P. Camb. 1999.

Rawls, John, Politički liberalizam, Kruzak, Zagreb 2000.

Passarin D’Entreves, A., The Notion of  the State, Clarendon Press, Oxford 1967.

Sovereignty in Fragments, (ed. Kalmo H and Skinner Q.) C.U.P. 2010.

Weinert M., Democratic Sovereignty, UCL Press, London 2007.

Studentske obveze: pohađanje predavanja i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: konzultacije i sveučilišna anketa