logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija politike z.s. 2015/16.

Naziv predmeta: Filozofija politike I
Naziv kolegija: Legitimacije političkog autoriteta
ECTS: 3 boda
Nastavnik: dr. sc. Raul Raunić, doc.
Jezik: hrvatski
Trajanje: zimski semestar 2015/16, 2 sata tjedno
Status: obvezatni kolegij
Oblik nastave: predavanja
Uvjeti za upis u kolegij: odslušan II. semestar; položen kolegij Suvremena filozofska terminologija II
Ispit: usmeni
Opis i cilj kolegija: 1.) Uvesti u probleme i pitanja filozofije politike kroz raščlambu, propitivanje i utvrđivanje temeljnih pojmova konstitucije i opravdanja političke zajednice (politički autoritet, politička obveza, politička sloboda, suverenitet ); 2.) Razložiti osnovne argumentacijske i povijesne načine legitimacije političkog autoriteta; 3.) Oblikovati razboriti normativni okvir za prosudbu političkih institucija.
Sadržaj kolegija: 1. Narav političke zajednice: problemi i zadaće filozofije politike
2. Antička i novovjekovna razumijevanja političke zajednice
3. Legitimnost i politički autoritet
4. Narav autoriteta: politički autoritet, politička obveza i politička sloboda
5. Crkveni i političke autoritet: problem dvostruke obveze i pojam suverenosti
6. Oblici legitimacije političkog autoriteta: božansko pravo monarha
7. Tradicionalističke legitimacije političkog autoriteta
8. Perfekcionističke legitimacije političkog autoriteta
9. Kontraktualističke legitimacije političkog autoriteta
10. Darovni društveni ugovor (Hobbes) i apsolutni politički autoritet
11 Zastupnički politički ugovor (Locke) i ograničeni pol. autoritet
12. Transformacijski politički ugovor (Rousseau) i demokratski suverenitet
13. Suvremeni oblici legitimacije temeljne strukture društva: Rawls i teorija pravednosti
14. Politički autoritet i građanski neposluh
15. Završna rasprava

Literatura:
I. Obvezatna:
L. Strauss, J. Cropsey, Povijest političke filozofije ( poglavlja: Ciceron, Augustin, M. Padovanski, Montesquieu, Hume, Federalisti, Burke, Tocqueville)
Platon, Država
Aristotel, Politika
Machiavelli, Vladar
Morus, Utopija
Hobbes, Levijatan
Spinoza, Politička rasprava; Teologijsko politička rasprava
Locke, Dvije rasprave o vladi; Pismo o toleranciji
Rousseau, Društveni ugovor; Rasprava o porijeklu i osnovama nejednakosti među ljudima
Kant, Pravno – politički spisi (spisi: Što je prosvjetiteljstvo; O općoj izreci, Prema vječnom miru)
Hegel, Osnovne crte filozofije prava
Mill, O slobodi, Razmatranja o predstavničkoj vladavini
Marx, Filozofsko – politički spisi (spisi: Ekonomsko-filozofski rukopisi str. 325-457 )
II. Preporučena: (obzirom na konkretnu temu)
Moderna politička teorija (ur. E. Kulenović), Fakultet političkih znanosti, Zagreb 2013,
Hinsley, J. H., Suverenitet, A. Cesarec, Zagreb 1992.
Arendt, Hannah, Politički eseji, Antibarbarus, Zagreb 1996. i „Što je politika?“ Disput, 2013.
Bodin, J., Šest knjiga o republici, Politička kultura, Zagreb2002.
Raz, J., Moralnost slobode, Kruzak, Hrv. Leskovac 2007.
Skinner, Q., The Foundations of Modern Political Thought, I-II, C.O.P. 1978.
Coicaud, J.M., Legitimacy and Politics, C.U. P., Cambridge, 2004.
Ward, C., Anarchism, O.U.P., Oxford 2004.
Edmundson, W., Three Anarchical Fallacies: An Essay on Political Authority, C.U. P. 1998.
Green, L., The Authority of the State, Clarendon Press, Oxford 1988.
Gilbert, M., A Theory of Political Obligation, O.U.P. Oxford 2006.
The Social Contract from Hobbes to Rawls, (ed. Boucher D. and Kelly P.), Routledge, 1994.
Rawls, John, A Theory of Justice, Belknap Press of Harvard U. P. Camb. 1999.
Rawls, John, Politički liberalizam, Kruzak, Zagreb 2000.
Passarin D’Entreves, A., The Notion of the State, Clarendon Press, Oxford 1967.
Sovereignty in Fragments, (ed. Kalmo H and Skinner Q.) C.U.P. 2010.
Weinert M., Democratic Sovereignty, UCL Press, London 2007.
Studentske obveze: pohađanje predavanja i usmeni ispit
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: konzultacije i sveučilišna anketa