logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija psihologije

Naziv kolegija (satnica, broj ECTS): Egzistencijalistička psihologija (2 sata tjedno, 4 ECTS boda)
Nositelj kolegija: dr. sc. Lino Veljak, redoviti profesor
Izvođač kolegija: dr. sc. Barbara Stamenković Tadić, znanstvena novakinja-viša asistentica
Status kolegija: izborni
Oblik nastave: predavanja
Razina studija: preddiplomski i diplomski
Tip izbornosti: C1 (15 studenata/ica psihologije)
Uvjeti za upis kolegija: odlično poznavanje engleskog jezika
Ispit: Da
Ocjena: Brojčana
Cilj kolegija i njegova uloga u ukupnom kurikulumu: Kolegij upoznaje studente/ice s disciplinom egzistencijalističke psihologije; skupom koncepata, teorija i empirijskih spoznaja o temeljnim uvjetima koji određuju naš život, tzv. temeljnim egzistencijalnim dilemama, koji naglašavaju specifično ljudske dimenzije života – mogućnost refleksije o životu, traganje za smislenošću života, odnošenje spram života i donošenje odluka, s ciljem da ljudima pomognu suočiti se s životnim nedaćama te živjeti što vitalnije, ispunjenije i smislenije živote. Kolegij prezentira primjere egzistencijalnih dilema te egzistencijalističko psihologijske koncepte i teorije za njihovo opisivanje i razumijevanje, naglašavajući pritom poveznice između egzistencijalističke psihologije i egzistencijalističke filozofije na čijem bazičnom mišljenju je utemeljen egzistencijalističko psihologijski korpus znanja. U tu svrhu u kolegiju se sumiraju idejni doprinosi Sørena Kierkegaarda, Friedricha Nietzschea, Edmunda Husserla, Karla Jaspersa, Martina Heideggera, Martina Bubera, Maxa Schelera, Jean Paul Sartrea, Alberta Camusa, Gabriela Marcela, Maurice Marleau-Pontya, Paula Tillicha, Viktora Frankla, Emmanuela Levinasa, Ludwiga Binswangera, Medarda Bossa, Rollo Maya, Irvina Yaloma i drugih. Prezentiranjem temeljnih egzistencijalističko psihologijskih koncepata i ukazivanjem na njihovu filozofijsku osnovu, kolegij demonstrira disciplinarnu povezanost filozofije i psihologije te naznačuje mogućnosti filozofske prakse uzete u najširem značenju.

Sadržaj kolegija:

 • disciplina egzistencijalističke psihologije, njene osobitosti i razlike spram drugih psihologijskih škola/pravaca
 • filozofijska osnova egzistencijalističke psihologije
 • filozofska praksa i egzistencijalističko mišljenje
 • egzistencijalistička poimanja čovjeka: anti-pozitivistička, anti-deterministička, anti-supstancijalistička, anti-esencijalistička i anti-redukcionistička stanovišta
 • dimenzije i paradoksi/temeljne dileme egzistencije: tjelesna dimenzija – život/smrt, sreća/patnja; socijalna dimenzija – ljubav/mržnja, komunikacija/otuđenje; psihološka dimenzija – snaga/slabost; stabilno i integrirano sebstvo/dezintegracija, nedaće/uspjeh, sloboda izbora/fakticitet; duhovna dimenzija – dobro/zlo; životni smisao/besmislenost
 • bazični životni koncepti: životni osjećaj, životna hrabrost i životna energija
 • egzistencijalističke definicije autentičnog života
 • egzistencijalističko poimanje sreće
 • egzistencijalističke teorije krize, poimanje uloge krize u ljudskom razvoju, viđenje suočavanja s patnjom i bolešću
 • egzistencijalističke teorije anksioznosti zbog smrtnosti i predanosti životu
 • egzistencijalističko poimanje ljubavi, uloge usamljenosti u ljudskom životu te razumijevanje tenzije između osobnog razvoja i društvene vezanosti
 • egzistencijalističke teorije donošenja egzistencijski krucijalnih odluka, razumijevanje slobode vs. determiniranosti
 • egzistencijalistička poimanja životnih ciljeva, vrijednosti i smisla života

Literatura:

Invitation to existential psychology : a psychology for the unique human being and its applications in therapy/ Bo Jacobsen. Chichester, England; Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Ltd., 2007.

Everyday mysteries: a handbook of existential psychotherapy/ Emmy Van Deurzen. Hove, East Sussex; New York: Routledge, 2010.