logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija religije 2017./18.

Naziv kolegija: Filozofija religije
Nastavnik nositelj: doc. dr. sc. Goran Sunajko
Nastavnik izvoditelj: doc. dr. sc. Goran Sunajko; prof. dr. sc. Lino Veljak
ECTS: 4 boda
Jezik: hrvatski
status: izborni za studente I–V. godine studija
Trajanje: zimski semestar (2 sata tjedno)
Oblik nastave: predavanje
Uvjeti za upis: nema
Studentske obveze: Usmeni ispit i redovito pohađanje nastave
Korištene metode: interaktivne i participativne metode rada
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: konzultacije i sveučilišna anketa

Cilj kolegija: Cilj je kolegija upoznavanje studenata s filozofijskom poddisciplinom filozofijom religije i njezinim temeljnim pojmovima i postulatima. Kolegij je podijeljen u šest cjelina kao filozofskih pravaca unutar kojih se analizira odnos filozofije i religije, čovjeka i boga te znanja i vjere kao temeljnih pitanja filozofije religije. Najprije se pružaju temelji samih metafizičkih postulata transcendencije, a nakon toga se prikazuju filozofske pozicije koje propituju te postulate. Cilj je kolegija pružiti studentima uvid u filozofijsko razmatranje religije, ali i prikazati kritiku religije iz samog filozofijskog temelja. Ispitna literatura koncipirana je tako da se iz svakog segmenta (knjige) određuje manji dio dovoljan za razumijevanje temeljne problematike.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij je pogodan za povijest filozofije, ontologiju,  spoznajnu teoriju i socijalnu filozofiju

Korištene metode: predavanje, rasprava i usmena provjera znanja (ispit).

Nastavne jedinice:

 1. Uvodno predavanje s temeljnim pojmovima. Upoznavanje s ciljevima i sadržajem predavanja, literaturom, načinom rada i strukturom ispita.
 2. Metafizički temelji
 3. Akvinčevi dokazi o Božjoj egzistenciji
 4. Lutherovi unutarnji principi vjere
 5. Descartesova nužnost drugobitka Boga
 6. Empirizam
 7. Spinozina kritika religije
 8. Hobbesova kritika »crkvene države«

III. Racionalizam

 1. Kantova religija unutar granica čistoga uma (1)
 2. Kantova religija unutar granica čistoga uma (2)
 3. Idealizam
 4. Hegelova filozofija religije (1)
 5. Hegelova filozofija religije (2)
 6. Hegelova filozofija religije (3)
 7. Materijalizam
 8. Feuerbachova kritika religije
 9. Filozofija egzistencije
 10. Jaspersova filozofska vjera
 11. Heideggerova fenomenologija religije
 12. Završno predavanje

A: Obvezna (ispitna) literatura:

 • Toma Akvinski, Izabrano djelo, Globus. Zagreb 2005. (dio)
 • Luther, Martin, Temeljni reformatorski spisi, I., Demetra, Zagreb 2006. (dio)
 • Descartes, René, Razmišljanja o prvoj filozofiji, Zagreb 1993. (dio)
 • Spinoza, Benedikt, Teologijsko-politička rasprava: dvojezično izdanje, Demetra, Zagreb 2006. (dio)
 • Hobbes, Thomas, Levijatan, Jesenski i Turk, Zagreb 2004. (dio)
 • Kant, Immanuel, Religija unutar granica pukog uma, Breza, Zagreb 2012. (dio)
 • Hegel, G. W. F, Predavanja o filozofiji religije, II., Breza, Zagreb 2009. (dio)
 • Feuerbach, Ludwig, Predavanja o suštini religije, Beogradski izdavački zavod, Beograd 1974. (dio).
 • Jaspers, Karl, Filozofska vjera, Breza, Zagreb 2011. (dio)
 • Heidegger, »Filozofija i teologija«, u: Uvod u Heideggera, Centar za društvene djelatnosti omladine, Zagreb 1972.

B: Sekundarna (pomoćna) literatura

 • Fischer, Peter, Filozofija religije, Breza, Zagreb 2010.
 • Welte, Bernhard, Filozofija religije, Matica Hrvatska, Zagreb 2016.
 • Pavić, Željko, Arhonti bitka: pokus filozofije vjere, Ex libris; Synopsis, Rijeka – Sarajevo 2009. (za uvid u Jaspersa i Heideggera).
 • Thompson, Mel, Filozofija religije, Faber & Zgombić plus, Zagreb 2003.
 • Fischer, Norbert, Čovjek traži Boga: filozofski pristup, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2001.
 • Davies, Brian, Uvod u filozofiju religije, Hrvatski studiji, Zagreb 1998.
 • Quinn, Patrick, Filozofija religije od A do Ž, Naklada Jurčić, Zagreb 2008.
 • Hans Küng, Postoji li Bog?, Ex libris, Rijeka 2006.