logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija religije 2017./18.

Naziv kolegija: Filozofija religije
Nastavnik nositelj: doc. dr. sc. Goran Sunajko
Nastavnik izvoditelj: doc. dr. sc. Goran Sunajko; prof. dr. sc. Lino Veljak
ECTS: 4 boda
Jezik: hrvatski
status: izborni za studente I–V. godine studija
Trajanje: zimski semestar (2 sata tjedno)
Oblik nastave: predavanje
Uvjeti za upis: nema
Studentske obveze: Usmeni ispit i redovito pohađanje nastave
Korištene metode: interaktivne i participativne metode rada
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: konzultacije i sveučilišna anketa

Cilj kolegija: Cilj je kolegija upoznavanje studenata s filozofijskom poddisciplinom filozofijom religije i njezinim temeljnim pojmovima i postulatima. Filozofija religije razvija apstraktno mišljenje potrebno za dolazak do najviših sfera mišljenja, osobito unutar filozofije idealizma i filozofije egzistencije. Kolegij je podijeljen u šest cjelina kao filozofskih pravaca unutar kojih se analizira odnos filozofije i religije, čovjeka i boga te znanja i vjere kao temeljnih pitanja filozofije religije. Najprije se pružaju temelji samih metafizičkih postulata dokazivanja transcendencije, a nakon toga se prikazuju filozofske pozicije koje propituju te postulate. Cilj je kolegija pružiti studentima uvid u filozofijsko razmatranje religije, ali i prikazati kritiku religije iz samog filozofijskog temelja. Ključan je segment kolegija uvidjeti razliku u mišljenju boga između filozofije i teologije, odnosno religije. Zbog opsega i složenosti materije ispitna je literatura koncipirana tako da se iz svakog segmenta (knjige) određuje manji dio dovoljan za razumijevanje temeljne problematike pojedinog segmenta filozofije religije koji se obrađuje.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij je pogodan za povijest filozofije, ontologiju, metafiziku, filozofsku antropologiju, spoznajnu teoriju i socijalnu filozofiju.

Korištene metode: predavanje, rasprava i usmena provjera znanja (ispit).

Nastavne jedinice:

            1.Uvodno predavanje s temeljnim pojmovima. Upoznavanje s ciljevima i sadržajem           predavanja, literaturom, načinom rada i strukturom ispita.

      I.Metafizički temelji

 1. Akvinčevi metafizički dokazi o Božjoj egzistenciji
 2. Lutherovi unutarnji principi vjere
 3. Descartesova nužnost drugobitka Boga

      II.Empirizam

 1. Spinozina kritika religije i panteizam
 2. Hobbesova kritika religije

III.Racionalizam

 1. Kantova religija unutar granica pukog uma (1)
 2. Kantova religija unutar granica pukog uma (2)

IV.Idealizam

 1. Hegelova filozofija religije (1)
 2. Hegelova filozofija religije (2)

V.Materijalizam

 1. Feuerbachova religijska antropologija

VI.Filozofija egzistencije

 1. Jaspersova filozofska vjera
 2. Heideggerov bitak-pri-smrti
 3. Završno predavanje
 4. Ponavljanje cjelokupnog gradiva

A: Obvezna (ispitna) literatura:

 • Toma Akvinski, Izabrano djelo, Globus. Zagreb 2005. (str. 286 – 292)
 • Luther, Martin, Temeljni reformatorski spisi, II., Demetra, Zagreb 2006. (Traktat o kršćanskoj slobodi, str. 127 – 162).
 • Descartes, René, Razmišljanja o prvoj filozofiji, Zagreb 1993. (III. i IV. razmišljanje, str. 66 – 121).
 • Spinoza, Benedikt, Etika, Demetra, Zagreb 2000. (14. poučaka, str. 4 – 25).
 • Hobbes, Thomas, Levijatan, Jesenski i Turk, Zagreb 2004. (O religiji, str. 80 – 89).
 • Kant, Immanuel, Religija unutar granica pukog uma, Breza, Zagreb 2012. (4. odjeljak, str. 141 – 184).
 • Hegel, G. W. F, Predavanja o filozofiji religije, I., Breza, Zagreb 2009. (Uvod., str. 23 – 45).
 • Feuerbach, Ludwig, Predavanja o suštini religije, Beogradski izdavački zavod, Beograd 1974. (10. i 11. predavanje).
 • Jaspers, Karl, Filozofska vjera, Breza, Zagreb 2011. (Četvrto predavanje, str. 53 – 75).
 • Heidegger, Martin, Bitak i vrijeme, Naprijed, Zagreb (Drugi odsjek, prvo poglavlje).

B: Sekundarna (pomoćna) literatura

 • Fischer, Peter, Filozofija religije, Breza, Zagreb 2010.
 • Welte, Bernhard, Filozofija religije, Matica Hrvatska, Zagreb 2016.
 • Pavić, Željko, Arhonti bitka: pokus filozofije vjere, Ex libris; Synopsis, Rijeka – Sarajevo 2009. (za uvid u Jaspersa i Heideggera).
 • Thompson, Mel, Filozofija religije, Faber & Zgombić plus, Zagreb 2003.
 • Fischer, Norbert, Čovjek traži Boga: filozofski pristup, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2001.
 • Davies, Brian, Uvod u filozofiju religije, Hrvatski studiji, Zagreb 1998.
 • Quinn, Patrick, Filozofija religije od A do Ž, Naklada Jurčić, Zagreb 2008.
 • Hans Küng, Postoji li Bog?, Ex libris, Rijeka 2006.