logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija religije – seminar: Filozofija religije Martina Luthera

Naziv kolegija: Filozofija religije Martina Luthera (seminar iz filozofije religije)
Nastavnik nositelj: prof. dr. sc. Lino Veljak
Nastavnik izvoditelj: doc. dr. sc. Goran Sunajko
ECTS: 3 boda
Jezik: hrvatski
status: izborni za studente I–V. godine studija
Trajanje: 2017/2018 – ljetni zimski (2 sata tjedno)
Oblik nastave: seminar uz diskusiju i izlaganja
Uvjeti za upis: nema
Studentske obveze: seminarsko izlaganje ili pisani rad; redovito pohađanje nastave
Korištene metode: interaktivne i participativne metode rada
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: konzultacije i sveučilišna anketa

Cilj kolegija: Cilj je kolegija upoznavanje studenata s Lutherovom filozofijom religije koja naznačuje početak reformacije i s njom protestantizma. Osim temeljnih postulata Lutherova nauka o okretanju religije trima temeljnim načelima: prednost Svetog pisma pred predajom (sola Scriptura), vjere pred djelima (sola fides) i milosti pred zaslugama (sola gratia), u seminaru se raspravlja o odnosu između institucionalne religije i unutarnje vjere. Unutarnja, istinska vjera jest zakon koji obvezuje in foro interno, a ne samo in foro externo kao u slučaju službene teologije. U seminaru će se razmatrati i važnost razlikovanja između pozitivne religije i ideje komunitarizma te reformatorske i protestantske ideje individualizma te time uvidjeti važenje reformacije u širem, društvenom kontekstu.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij je pogodan za povijest filozofije, ontologiju,  socijalnu filozofiju i etiku.

Korištene metode: izlaganja i participativne metode rada.

Nastavne jedinice:

 1. Uvodno predavanje s temeljnim pojmovima. Upoznavanje s ciljevima i sadržajem predavanja, literaturom i načinom rada.
 2. Pojam reformacije
 3. 95 teza (prvi dio)
 4. 95 teza (drugi dio)
 5. Problem dobrih djelâ
 6. Unutarnja vjera iz srca
 7. Metafizika subjektivnosti
 8. Metafizički egoizam
 9. Tumačenje psalma
 10. Razmatranje ne(legitimnosti) papinske vlasti
 11. Volja ispred razuma
 12. Dva carstva
 13. Nauk o regimentama
 14. Lutherov utjecaj na individualizam

 

A: Obvezna literatura:

 • Luther, Martin, Temeljni reformatorski spisi, sv. I., Dematra, Zagreb 2006.
 • Luther, Martin, Temeljni reformatorski spisi, sv. II., Dematra, Zagreb 2006.

B: Sekundarna (pomoćna) literatura

 • Quinn, Patrick, Filozofija religije od A do Ž, Naklada Jurčić, Zagreb 2008.
 • Lohse, Bernard, Martin Luther: život i djelo, Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik, Zagreb 2006.
 • Maritain, Jacques, Tri reformatora: Luther – Descartes – Rousseau, Laus, Split 1995.
 • Strauss, Leo, Cropsey, Joseph (ur.), Povijest političke filozofije (dio o Lutheru), Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb 2006.
 • Weber, Max, Protestantska etika i duh kapitalizma, MISL, Zagreb 2006. (ili neko drugo izdanje)
 • Barth, Karl, Uvod u evangeličku teologiju, Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik, Zagreb 2007.
 • Fries, Heinrich; Kretschmar, Georg, Klasici teologije, sv. I, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb 2004. (dio o Lutheru).
 • Sunajko, Goran, Metafizika i suverenost, HFD, Zagreb 2015. (poglavlje 2.4.–o Lutheru)