logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofska antropologija – opći 2015.

Naziv predmeta: Filozofska antropologija – opći
Nositelj i izvoditelj: dr. sc. Luka Bogdanić, doc.
ECTS bodovi: 4 boda
Jezik: hrvatski
Trajanje: zimski semestar 2015/2016.
Status kolegija: obavezan za studente diplomskog studija antropologije
Uvjeti za upis kolegija: nema

Cilj kolegija i njegova uloga u ukupnom kurikulumu: Kolegij ima zadaću uvođenja u problematiku moderne i suvremene filozofske antropologije. Kolegij želi ukazati na centralno mjesto koje zauzima filozofska antropologija u odnosu na kritiku idealizma kao i njen značaj za nastanak, kako specifično historijskog materijalizma, tako i svih oblika suvremenog materijalizma uopće. Posebna pažnja bit će posvećena filozofiji Ludwiga Feuerbacha i Karla Marxa. Unutar tog okvira razmatrat će se problematika odtuđenja te odnos otuđenja i fetišizma robe. Polazeći od prikaza povijesne važnosti koje je imala antropološka kritika religije i religijskog otuđenja, kolegij postavlja pitanje o aktualnosti otuđenja danas te odnosa i uvjetovanosti između otuđenja i društvenog djelovanja. Uvodna predavanja bit će posvećena problematiziraju same filozofske antropologije i njezinih klasičnih predstavnika, te upoznavanju s različitim pristupima problemu čovjeka. Istovremeno, bit će postavljeno pitanje o mogućnostima i oblicima filozofske antropologije kao discipline danas i njezinih odnosa prema najurgentnijim filozofskim pitanjima kako danas tako i kroz povijest.

Oblik nastave te korištene metode u ukupnom kurikulumu: predavanja uz studentsko obavezno čitanje dijelova literature u svrhu diskusije na satu.Nastava u obliku predavanja s diskusijom ima zadatak uvođenja studenta u najvažnije probleme filozofske antropologije, te je metodološki usmjerena da studenti ovladaju osnovnom filozofsko antropološkom tematikom, te da budu ustanju samostalno pristupati interdisciplinarnom i multidisciplinarnom diskursu fenomena čovjeka

Način polaganja ispita: usmeni ispit 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: studentska evaluacija

Sadržaj kolegija (zimski sem. 2015/2016.)

Izvori filozofske problematike ljudskog otuđenja

 • Upoznavanje s ciljevima i sadržajem kolegija (literaturom) i načinom rada (1 sjednica)
 • Kratki pregled povijesti filozofske antropologije i njene različite interpretacije (1 sj.)
 • Feuerbachova materijalistička kritika idealizma, osobito Hegelove filozofije (2 sj.)
 • Određenje religijskog otuđenja i čovjekove biti po L. Feuerbachu – čovjek kao rodno biće (3 sj.)
 • Odnos teologije i filozofije u djelu L. Feuerbacha (1 sj.)
 • Problematika besmrtnosti u djelu Feuerbacha (1 sj.)
 • Čovjekova bit i otuđenje u »Ranim radovima« K. Marxa (3 sj.)
 • Od otuđenja do fetišizma u djelu K. Marxa(1 sj.)

 

Ispitna literatura

Obavezna:

 • Feuerbach, Izbor iz djela, (prev. Vanja Sutlić), Matica hrvatska, Zagreb, 1956.
 • Feuerbach, Besmrtnost sa stanovišta antropologije, u: L.Feuerbach, Čovek i Bog, (knjiga II), Svjetlost, Sarajevo, 1962.
 • Marx, Rani Radovi, Naprijed, Zagreb, (bilo koje godina izdanje); samo dijelovi pod naslovom: “EKONOMSKO — FILOZOFSKI RUKOPISI IZ 1844”, te “NJEMAČKA IDEOLOGIJA”]
 • Marx K. Marx, Kapital: kritika političke ekonomije, (knjiga I), bilo koje izdanje:samo prva glava/poglavlje paragraf br.4: “Fetiški karate robe i njegova tajna”.
 • Petrović, Filozofija prakse, Naprijed – Nolit, Zagreb –Beograd, 1986, “Drugi dio”, str. 81-173,[ tj. samo poglavlja pod naslovom: “Marksovo shvaćanje čovjeka”, “Čovjek kao ekonomska životinja”, i” Čovjek kao praksa”, “Čovjek i sloboda”, “Otuđenje i razotuđenje”]

Izborna (jedna knjiga od navedenih):

 • Althusser, L., Za Marxa (bilo koje izdanje).
 • Bloch, E., Marksove teze o Fojerbahu, Bigz, Beograd, 1976.
 • Burger, H., Filozofska antropologija, Naprijed, Zagreb, 1993.
 • Burger, H., Ljudsko odnošenje: studije o relacijskoj antropologiji, Zagreb 2014.
 • Cerutti, F. (ur.), Identitet i politika, Zagreb, 2006.
 • Cassirer, E., Ogled o čovjeku: uvod u filozofiju ljudske kulture, Naprijed, Zagreb,
 • Engels, F., Porijeklo porodice, privatnog vlasništva i države (bilo koje izdanje).
 • Engles, F. Ludwig Feuerbach i kraj njemačke klasične filozofije (bilo koje izdanje).
 • Feuerbach, L., Društvo i religija, Svjetlost, Sarajevo, 1962.
 • Foucault, M.,Znanje i moć, NZ Globus, Zagreb 2001.
 • Freud, S., Nelagodnost u kulturi (bilo koje izdanje).
 • Freud, S.,Totem i tabu, (bilo koje izdanje).
 • Fromm, E., Begstvo od slobode (bilo koje izdanje).
 • Godelier, M., Marksizam i antropologija, Školska knjiga, Zagreb, 1982.
 • Habermas, J, Budućnost ljudske prirode: na putu prema liberalnoj eugenici?, u: Habermas J., Budućnost ljudske prirode: na putu prema liberalnoj eugenici/ Vjerovanje i znanje, Breza, Zagreb, 2006.
 • Herder J. G., Rasprava o porijeku jezika, (bilo koje izdanje)
 • Kant, I., Antropologija u pragmatičnom pogledu (bilo koje izdanje- preporučeno izdanje: Breza Zagreb 2003).
 • Löwith, K.,Od Hegela do Nietzschea: revolucionarni prelom u mišljenju devetnaestog vijeka [Prvi dio – samo poglavlja: I II i III (poglavlja II i III samo oni    dijelovi koji se odnosne na Feuerbach i Marxa);Drugi dio: poglavlja I i II, te IV i V –         peto poglavlje samo prvih 5 paragrafa).
 • Lukács, G., Povijest i klasna svijest (bilo koje izdanje).
 • Lukács, G., Maldi Marx, njegov filozofski razvitak od 1840-1844, Bigz, Beograd,
 • Lukács, G.,Maldi Marx, njegov filozofski razvitak od 1840-1844, Bigz, Beograd,
 • Marcuse, H.,Čovjek jedne dimenzije: rasprave o ideologiji razvijenog industrijskog društva (bilo koje izdanje).
 • Marx, K., Rani Radovi (bilo koje izdanje).
 • Petrović, G., Mišljenje revolucije, Naprijed – Nolit, Zagreb –Beograd, 1986, [prvi dio 27- 91.]
 • Plessner, H., Condicio humana: filozofijske rasprave o antropologici, NZ Globus, Zagreb, 1994.
 • Rothacker, E., Filozofska antropologija (bilo koje izdanje).
 • Schaff, A., Marksizam i ljudska jedinka (bilo koje izdanje).
 • Scheler, M., Položaj čovjeka u kozmosu, Sarajevo, 1978.