logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofska antropologija – seminar: Čovjek i egzistencija

Naziv kolegija: Čovjek i egzistencija (seminar iz Filozofske antropologije)
Nastavnik nositelj: doc. dr. sc. Luka Bogdanić
Nastavnik izvoditelj: doc. dr. sc. Goran Sunajko
ECTS: 3 boda
Jezik: hrvatski
status: izborni za studente I–V. godine studija
Trajanje: ljetni semestar (2 sata tjedno)
Oblik nastave: seminar uz diskusiju i izlaganja
Uvjeti za upis: nema
Studentske obveze: seminarsko izlaganje ili pisani rad; redovito pohađanje nastave
Korištene metode: interaktivne i participativne metode rada
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: konzultacije i sveučilišna anketa
 
Cilj kolegija: Cilj je kolegija sagledati čovjeka kao biće egzistencije, odnosno kao ono biće koje je, nasuprot determiniranosti vlastitom biti, u mogućnosti ovladati vlastitom egzistencijom ili je pro-izvesti. Smisao je u tome da čovjek samoga sebe omogućuje za egzistenciju, stoga on i nije ako nije sama egzistencija. Nasuprot Bogu, koji je u svojoj biti i bitku izjednačen, čovjek uvjetuje egzistenciju vlastitim naporom. Zbog toga kolegij obrađuje tri filozofa koja tematiziraju navedeni odnos, s time da dvojica i pripadaju filozofiji egzistencije koja je naglašavala krizu europske filozofije fin de sièclea te tražila izlaz u umjetnosti, volji za moći, nadčovjeku i egzistenciji. Smisao je filozofije egzistencije prevladavanje kako racionalizma i materijalizma tako i idealizma i romantizma ranijih epoha te samoutemeljenje u pojmu egzistencije koji dobija ontološku prednost pred pojmom esencije. Kolegij je, uz participativne metode rada (izlaganja, diskusije i pisane radove) zamišljan u tri dijela prema »sistemu spojenih posuda«, odnosno prikaza Schopenhauerove filozofije, potom Nietzscheove interpretacije Schopenhauera te na kraju Heideggerove interpretacije Nietzschea.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Važnost je kolegija sagledati čovjeka kao biće egzistencije, stoga je pogodan prije svega za ontologiju i metafiziku, ali i za povijest filozofije te filozofiju politike.
Korištene metode: izlaganja i participativne metode rada.

Nastavne jedinice:

 • Uvodno predavanje s temeljnim pojmovima filozofije egzistencije. Upoznavanje s ciljevima i sadržajem predavanja, literaturom i načinom rada.
 • Schopenhauer
 • Čovjekov svijet kao predodžba
 • Čovjekov svijet kao volja
 • Genij i estetika
 • Etika
 • Pesimizam
 • Nietzsche
 • Nietzsche o Schopenhaueru
 • Prevrednovanje moralnog sustava
 • Dekadencija
 • Europski nihilizam
 • Volja za moć i ne-volja za moć
 • Nadčovjek

III. Heidegger

  1. Heidegger o Nietzscheu
  2. Nietzscheova metafizika u pet točaka
  3. Završna rasprava o čovjeku kao biću egzistencije

A: Obvezna literatura:

   • Arthur Schopenhauer, Svet kao volja i predstava, Beograd 1981./1984.
   • Arthur Schopenhauer, O geniju, Cid-Nova. Zagreb 2012.
   • Friedrich Nietzsche, Volja za moć, Zagreb 1988.
   • Friedrich Nietzsche, Sumrak idola, Zagreb 2004 (str. 3 – 89)
   • Friedrich Nietzsche, Ljudsko, odviše ljudsko I, Demetra. Zagreb 2012 (II. dio)
   • Friedrich Nietzsche, Schopenhauer kao odgajatelj, Matica Hrvatska. Zagreb 2003.
   • Friedrich Nietzsche, Tako je govorio Zratustra, Moderna vremena. Zagreb 2001.
   • Martin Heidegger, Nietzscheova metafyzika, Zagreb 1994.

B: Sekundarna (pomoćna) literatura

   • Cioran, Emile Volja k nemoći, Zagreb 1995.
   • Fink, Eugen, Nietzscheova filozofija, Centar za kulturnu djelatnost. Zagreb 1981.
   • Jelkić, Vladimir, Nietzsche: Povratak vlastitosti, Zagreb 2001.
   • Vranić, Šime (ur.), Uvod u Nietzschea, Centar za kulturnu djelatnost. Zagreb 1980.
   • Santini, Maksim (ur), Šopenhauer i savremena misao. Bratstvo-jedinstvo, Novi sad. 1990.
   • Heidegger, Martin, Niče sv, I. i II., Fedon. Beograd 2009.
   • Lozar, Janko, Nietzsche and Heidegger, Synthesis philosophica, 23(2008)1, str. 121-133.

(http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=48788)

   • Lossi, Annamaria, “Od ničega naprijed”: razmišljanja na tragu Nietzscheova razumijevanja nihilizma, Prolegomena 8(2009)1, str. 79-92

       (http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=61021)