logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofska antropologija – seminar: Merleau-Pontyjev koncept otjelovljenosti ljudske egzistencije

Naziv kolegija (satnica, broj ECTS): Merleau-Pontyjev koncept otjelovljenosti ljudske egzistencije (2 sata tjedno, 3 ECTS boda)
Nositelj kolegija: dr. sc. Luka Bogdanić, doc.
Izvođač kolegija: dr. sc. Barbara Stamenković Tadić, znanstvena novakinja-viša asistentica
Status kolegija: izborni
Oblik nastave: seminar
Razina studija: preddiplomski i diplomski
Tip izbornosti: C1 (15 studenata/ica psihologije i/ili antropologije)
Uvjeti za upis kolegija: odlično poznavanje engleskog jezika
Ispit: Ne
Ocjena: Opisna
Cilj kolegija i njegova uloga u ukupnom kurikulumu: Svrha je seminara analizirati i protumačiti koncepte otjelovljenosti sebstva i otjelovljenosti uma te tematiziranjem često zapostavljane tjelesne dimenzije ljudske egzistencije propitati u filozofskoj tradiciji dominantna racionalistička poimanja čovjeka. Također, želi se pokazati relevantnost i aktualnost fenomenološkog poimanja otjelovljenosti sebstva u suvremenim promišljanjima perceptivnog, kognitivnog, emocionalnog i praktičnog života čovjeka te njen doprinos razumijevanju istraživačke tematike niza disciplina – psihologije, psihijatrije, kognitivnih znanosti, robotike.

Sadržaj kolegija:

  • Marleau Pontyjevo istraživanje bitka čovjeka polazeći od produbljenog razumijevanja tjelesnosti: korelativnost duševne i tjelesne realnosti; teorija tijela kao teorija percepcije; tjelesnost čovjeka kao bitak u svijetu; osjećanje kao koegzistencija; tijelo kao značenjska jezgra, egzistencijalno čvorište
  • tijelo kao ključ za razumijevanje ontoloških značajki egzistencije: subjektivnosti, vremenitosti i slobode
  • Marleau Pontyjeva kritika empirizma, senzualizma, intelektualizma, mehanističke fiziologije i klasično psihologijske „predodžbe“ o tijelu
  • fenomenološka kritička analiza Gestalt psihologije i biheviorizma
  • seksualnost i govor kao načini izražavanja tjelesnosti, kao tjelesni bitak za drugoga
  • Marleau Pontyjeva kritika psihoanalitičkog koncepta seksualnosti
  • sličnosti i razlike između Marleau Pontyjevog i Sartreovog poimanja seksualnosti
  • egzistencijalna analiza „smetnji percepcije“ i „smetnji inteligencije“
  • uloga koncepta otjelovljenosti sebstva u propitivanju zapadne filozofijske tradicije: degradiranje tijela u platonsko kršćanskoj tradiciji, kartezijansko oštro suprotstavljanje čovjekovog unutarnjeg, misaonog i vanjskog, tjelesnog bivstvovanja
  • pristup otjelovljene kognicije i proširenog uma kao alternativa kognitivizmu u kognitivnoj znanosti
  • koncept otjelovljenog ekološkog i interpersonalnog aspekta sebstva u razvojnoj psihologiji
  • otjelovljeni interpersonalni aspekt sebstva i autizam
  • otjelovljena kognicija i robotika

Preporučena literatura:

Fenomenologija percepcije / Maurice Merleau-Ponty. Sarajevo : “Veselin Masleša”: Svjetlost, 1990.
Struktura ponašanja / Maurice Merleau-Ponty. Beograd : Nolit, 1984.
Fred Adams and Ken Aizawa: Embodied cognition and the extended mind. U: The Routledge companion to philosophy of psychology / John Symons and Paco Calvo (Editors). London; New York: Routledge, 2009.
Quassim Cassam: The Embodied Self. U: The Oxford Handbook of the Self (Oxford Handbooks) / Shaun Gallagher (Editor). Oxford University Press, 2013.
Jose Luis Bermudez: Bodily Awareness and Self-Consciousness. U: The Oxford Handbook of the Self (Oxford Handbooks) / Shaun Gallagher (Editor). Oxford University Press, 2013.
Manos Tsakiris: The Sense of Body Ownership. U: The Oxford Handbook of the Self (Oxford Handbooks) / Shaun Gallagher (Editor). Oxford University Press, 2013.
Dorothee Legrand: Phenomenological Dimensions of Bodily Self-Consciousness. U: The Oxford Handbook of the Self (Oxford Handbooks) / Shaun Gallagher (Editor). Oxford University Press, 2013.
Aaron Henry and Evan Thompson: Witnessing from Here: Self-Awareness from a Bodily versus Embodied Perspective. U: The Oxford Handbook of the Self (Oxford Handbooks) / Shaun Gallagher (Editor). Oxford University Press, 2013.
Philippe Rochat: What is it like to be a Newborn? U: The Oxford Handbook of the Self (Oxford Handbooks) / Shaun Gallagher (Editor). Oxford University Press, 2013.
Peter R. Hobson: Autism and the Self. U: The Oxford Handbook of the Self (Oxford Handbooks) / Shaun Gallagher (Editor). Oxford University Press, 2013.
Eric Matthews: Mental Disorder: Can Merleau-Ponty Take Us Beyond the “Mind–Brain” Problem? U: The Oxford Handbook of Philosophy and Psychiatry (Oxford Handbooks in Philosophy) / KWM Fulford (Editor), Martin Davies (Editor), Richard Gipps (Editor), George Graham (Editor), John Sadler (Editor), & 2 more. OUP Oxford, 2015.
http://www.eucognition.org/index.php?page=tutorial-on-embodiment