logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Indijska filozofija – seminar: Filozofija jezika

Naziv kolegija: Indijska filozofija: seminar: filozofija jezika
Nositelj: dr. sc. Goran Kardaš, doc.
Izvoditelj: dr. sc. Goran Kardaš, doc.
Status kolegija: izborni
Trajanje kolegija: 1 semestar, 2 sata tjedno
ECTS bodovi: 3 boda
Jezik nastave: hrvatski
Oblik nastave: seminar
Metode rada: uvodno izlaganje nastavnika i studentska uvodna izlaganja prema odabranim temama
Uvjeti pristupa: nema uvjeta pristupa
Obveze studenata: redovito pohađanje, uvodno izlaganje ili završni esej na kraju semestra
Ispit: ocjena seminarskog rada i evaluacija ukupnog rada u seminaru
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: studentska evaluacija, evaluacija seminarskih referata
Cilj kolegija: Upoznati studente s temeljenim problemima i tematskim i pojmovnim okvirom filozofije jezika u klasičnom razdoblju indijske filozofije, pri čemu će se obuhvatiti razrada ove discipline kako unutar „ortodoksnih“ sustava (nyaya, mimamsa, Bhartrhari), tako i unutar različitih buddhističkih škola.

Sadržaj seminara:

  1. Uvodno predavanje
  2. najstarije indijske spekulacije o podrijetlu i značaju jezika
  3. indijska gramatičarska tradicija
  4. problem značenja: uvodno
  5. primarno značenje riječi
  6. primarno značenje riječi: nastavak
  7. buddhistička teorija apohe (isključenje)
  8. teorija lingvističkih simbola (sphota)
  9. teorija sphote: nastavak
  10. uvjeti za generiranje značenja rečenice
  11. spoznaja značenja rečenice: različite teorije
  12. metafora
  13. sugestija
  14. završna evaluacija seminara i diskusija

Literatura:

Primarna:

Kunjunni Raja: Indian Theories of Meaning, The Adyar Library and Research Center, Madras, 1963

Sekundarna:

Bimal Krishna Matilal: The Word and the World: India’s Contribution to the study of language. OUP, 1990.

Jonardon Ganeri: Artha: Meaning: Testimony and the Theory of Meaning in Indian Philosophical Analysis, OUP