logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Indijska filozofija – seminar: Indijska ontologija i metafizika

Naziv kolegija: Indijska filozofija – seminar: Indijska ontologija i metafizika

Nositelj/nastavnici: Doc. dr. sc. Goran Kardaš
Status: Izborni (II-IV godina)
Trajanje: 1 semestar (zimski), 2 sata tjedno
ECTS: 3 boda
Oblik nastave: Seminar

Uvjeti za upis: završen II. semestar
Korištene metode: Uvodna predavanja, seminarski referati, rasprava o referatima.

Obveze: Jedan usmeno izloženi ili pismeni seminarski rad tijekom semestra.
Opis i cilj kolegija: Seminar će se baviti temeljnim ontološkim/metafizičkim konceptima u različitim tradicijama indijske filozofije. Pri tome će se posebno fokusirati na različite ontološko-metafizičke modele koji jasno reflektiraju temeljne filozofske pozicije unutar odabranih filozofskih tradicija – realizam, kritički realizam, fenomenalizam i idealizam.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Seminar nadopunjuje kurikulum studija filozofije posebno s obzirom na povijest filozofije i ontologiju.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Studentska evaluacija, evaluacija seminarskih referata i diskusija.

Sadržaj kolegija:

 

 1. Uvodno predavanje: pregled tema
 2. Uvodno predavanje: konceptualna struktura indijskog metafizičkog mišljenja
 3. Početci indijske ontologije – upanišade
 4. Indijski metafizički realizam: temeljni koncepti
 5. Indijski metafizički realizam: problem kauzaliteta
 6. Indijski metafizički realizam: dualizam samkhye
 7. Đainistička metafizika
 8. Buddhistički redukcionizam i fenomenalizam (abhidharma)
 9. Buddhistički kritički realizam (sautrantika)
 10. Buddhistička ontologija trenutačnosti (Dharmakirti)
 11. Buddhistički idealizam (yogacara)
 12. Buddhistička ontologija praznine (madhyamaka)
 13. Monizam vedante
 14. Završna rasprava i evaluacija

Literatura:

 

Za potrebe rada na seminaru (usmenih izlaganja i pisanih referata) kompilirat će se radni materijali za svaku tematsku cjelinu.