logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Marx i marksističke filozofije

Naziv kolegija: Marx i marksitičke filozofije – Marksizam i nacionalno pitanje
Nastavnik: doc. dr. sc. Luka Bogdanić
ECTS-bodovi: 4
Jezik: hrvatski
Trajanje: 1 semestar (zimski)
Status: izborni
Oblik nastave: seminar
Uvjeti za upis
: nema

Cilj kolegija: Svrha seminara je da studenti/ice steknu bazične pretpostavke za filozofijska istraživanja u području teorijske i praktičke filozofije, tako što će se dopunski osposobiti u metodskom pogledu i steći interpretacijska umijeća nužna za razumijevanje i interpretaciju filozofijskih tekstova (od pojedinačnog iskaza do knjige). Također je cilj ovog klegija upoznati studente s problematikom nacionalog pitanja nastalog na tragu Marxovih promišljanja. Analizom Mraxovih i marksitičkih djela na temu nacionalnog pitanja želi se upoznati studente sa složenom i heterogenom filozofskom tematikom, koja može biti jedan od ključeva za razumijevanje recentne filozofijske produkcije i filozofske problematike vezane za globalizacijake i antiglobalizacijeke tokove. Očekuje se da će studenti radom u seminaru steći osnovnu sposobnost kritičkog kompariranja izvornog teksta s njegovim naknadnim interpretacijama. Specifična znanja koja se mogu steći i/ili produbiti na ovom seminaru odnose se na pitanja nacije, identiteta, kozmopolitizma, internacionalizma, ideologije i politike. Utoliko je namjera seminara omogućiti studentima sticanje osnovnih saznanja o pitanjima i problemima vezanim za marksističku analizu suvremene povijesti i društva.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Seminar doprinosi razjašnjavanju složenih odnosa između filozofijske produkcije te njenih interpetacija (uvijek bremenitih potrebama konkretnog političko-povjesnog terenutaka), što je relevantno u pogledu opće osposobljenosti studenata/ica filozofije za snalaženje u rubnim područjima između filozofije, znanosti i ideologije. Rad u seminaru služi kao priprema za niz ispita iz različitih filozofijskih disciplina u kojima se u literaturi sreću Marx i/ili marksisti, pitanja o ulozi i položaju intelektualaca u društvu te pitanja o odnosu kulture, ekonomije i povijesti. U metodičkom se smislu seminar posebno preporučuje kao priprema za pojedine kolegije iz područja teorijske i praktičke filozofije.

Korištene metode: Seminarski referati, rasprava o referatima, interaktivne i participativne metode rada

Način polaganja ispita: Seminarski rad i evaluacija ukupnog rada u kolegiju

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Studentska evaluacija, evaluacija seminarskih referata

Sadržaj kolegija:

Sadržaj uvodnih predavanja prema tematskim skupinama:

 1. Marxova promišljanja o naciji i nacionalnom pitanju
 2. Nastajanje moderne nacije, odnos nacije i države
 3. Nacije i nacionalnosti
 4. Nacionalizam i populizam u povijesnoj perspektivi

Nakon uvodnih predavanja slijede studentski referati
Literatura

Seminari će biti zadani iz pojedinih dijelova sljedećih djela:

 • Benedict Anderson, Nacija: zamišljena zajednica: razmatranja o porijeklu i širenju nacionalizma (bilo koje izdanje).
 • Eric J. Hobsbawm, Nacije i nacionalizam: program, mit, stvarnost, (bilo koje izdanje).
 • Ernest Gellner, Nacije i nacionalizam, (bilo koje izdanje).
 • Zbornik: Nacionalno pitaje u djelima klasika marksizma, naklada cdd, Zagreb, 1978.
 • Zbornik: Nacionalno pitaje, Marx, Engels, Lenjin, ppb, Novi Sad, 1974.

Dopunska literatura:

 • Ernest Renan: Što je nacija, u: „Kulturni radnik“, br. 6., god. 1981, str. 89-106.
 • Eric Hobsbawm i Terence Ranger, The Invention of tradition .
 • Eric Hobsbawm, Doba revolucije: Europa 1789-1848.
 • Etienne Balibar i Immanuel Wallerstein, Race, nation, class : ambiguous identities
 • Miroslav Krleža: Narodna zajednica, u: „Kulturni radnik“, br. 6., god. 1981, str. 155-167.
 • Marx-Engels, Članci iz „Novih rajnskih novina“, Rad, Beograd, 1982.
 • Program Socijaldemokratske radničke partije o nacionalnom pitanju u Austriji, u: Austromarksizam (ur. H. Burger), Globus-Zagreb, 1982, str.333-334.
 • Stjepan Cvijić (pod pseudonimom Stjepan Livadiž), Radnička klasa i hrvatski narodni pokret, Zagreb, 1937.
 • Gordana Vlajčić, KPJ i nacionalno pitanje u Jugoslaviji (1919-1929), August Cesarec, Zagreb, 1974.
 • Enver Reždić, Prilog razmatranju Engelsove teorije o istorijskim i neistorijskim narodima, u: „Filozofija“, br.3 /1967., str.29-54.
 • Enver Reždić, Austromarksizam i jugoslovensko pitanje, Narodna knjiga i Institut za savremenu istoriju, Beograd 1977.