logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Metafizika 2016./17.

Naziv kolegija: Husserlova transcendentalna fenomenologija
Nastavnik nositelj: doc. dr. sc. Marija Selak
Nastavnik izvoditelj: doc. dr. sc. Goran Sunajko
ECTS: 4 boda
Jezik: hrvatski
status: izborni za studente I–V. godine studija
Trajanje: zimski semestar (2 sata tjedno)
Oblik nastave: predavanje
Uvjeti za upis: nema
Studentske obveze: Usmeni ispit i redovito pohađanje nastave
Korištene metode: interaktivne i participativne metode rada
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: konzultacije i sveučilišna anketa

Cilj kolegija: Cilj je kolegija upoznavanje studenata s filozofskim pokretom transcendentalne fenomenologije. Riječ je ne samo o filozofskom smjeru nego i o pokretu koji je u filozofskom smislu otvorio XX. stoljeće te je izvršio bitan utjecaj na mnoge filozofe, osobito filozofiju egzistencije i francuski egzistencijalizam, ali i na analitičku filozofiju. U kolegiju će se razmatrati temeljne Husserlove pozicije koje su nastojale utemeljiti filozofiju kao strogu znanost, odnosno kao znanost o samim stvarima ne s obzirom na njihovu pojavnost nego s obzirom na to kako su nam dane u svojoj biti i bitku te samoj svijesti. Time će se steći uvid u metapoziciju koja utemeljuje subjekt u poziciji transcendentalnog pra-ja. Cilj kolegija nije obuhvatiti cjelinu Husserlove filozofije, nego se koncentrirati na idealističke segmente koji će studentima približiti njegove temeljne postulate.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij je pogodan za povijest filozofije, spoznajnu teoriju, logiku te za razmatranje filozofskih pozicija filozofije egzistencije.

Korištene metode: predavanje, rasprava i usmena provjera znanja (ispit).

Nastavne jedinice:

 1. Uvodno predavanje s temeljnim pojmovima. Upoznavanje s ciljevima i sadržajem predavanja, literaturom, načinom rada i strukturom ispita.
 2. Pojam transcendentalnoga.
 3. Pojam fenomenologije.
 4. Transcendentalna fenomenologija.
 5. Intencionalnost.
 6. Fenomenološka redukcija.
 7. Transcendentalna redukcija (epoché).
 8. Eidetska redukcija.
 9. Kritika psihologizma.
 10. Transcendentalni idealizam.
 11. Transcendentalni subjekt.
 12. Noesis i noema.
 13. Svijest.
 14. Fenomenologija uma.
 15. Završno predavanje.

 

A: Obvezna (ispitna) literatura:

 • Edmund Husserl, Ideje za čistu fenomenologiju i fenomenogijsku filozofiju, Zagreb 2007.

B: Sekundarna (pomoćna) literatura

 • Werner Marx, Fenomenologija Edmunda Husserla, Breza 2005.
 • Dan Zahavi, Husserlova fenomenologija, Zagreb 2011.
 • Ante Pažanin, Znanstvenost i povijesnost u filozofiji Edmunda Husserla, Zagreb 1968.