logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Obavijest studentima

6. studenog 2015. zadnji je rok do kojeg je moguća promjena izbornog predmeta zbog kolizije ili drugog opravdanog razloga i preuzimanje naljepnica u indeks. Studenti su dužni voditi računa o broju dozvoljenih izostanaka s nastave na odabranom kolegiju.

Nakon 6. studenog 2015. neće biti moguće promjene kolegija niti naknadni upis semestra, odnosno studijske godine.
Podsjećamo sve studente na obavezu poštivanja odredaba Pravilnika o studiranju na preddiplomskim, diplomskim i integriranim studijima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – osobito: Čl. 16. st. 1/3 i Čl. 33. st. 4, 5, 6, 7 ). Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

PRAVILNIK O STUDIRANJU NA PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM I INTEGRIRANIM STUDIJIMA FILOZOFSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
(izvadak)

Članak 16.
Prestanak statusa studenta

1. Status studenta prestaje:
• završetkom studija,
• ispisom sa studija,
• ako ne upiše sljedeću akademsku godinu u propisanom roku,
• ako u dvije uzastopne akademske godine ne ostvari najmanje 35 ECTS bodova,
• isključenjem na temelju stegovne odluke nadležnog tijela,
• istekom vremena dvostruko duljeg od propisanog trajanja studija, s time da se u vrijeme trajanja studija ne uračunava vrijeme mirovanja obveza studenta,
• ako ne položi ispit na način utvrđen u čl. 46. Pravilnika.
2. Osoba koja izgubi status studenta ne može se upisati na isti studijski program niti nastaviti studij na istom studijskom programu. Student može nastaviti studij na drugim studijskim programima, ali samo nakon uspješnog polaganja razredbenog postupka.
3. Iznimno, osobi koja po stavku 1. točkama 2. i 3. ovoga članka izgubi status studenta može se dopustiti upis akademske godine po važećem nastavnom planu i programu. Ako se za vrijeme prekida studija duljem od 5 godina izmijenio nastavni program, student mora slušati i polagati, u međuvremenu nastale, razlike u nastavnom programu, prema odluci matičnog odsjeka.

Članak 33.
Izvedba i pohađanje nastave

1. Nastava se izvodi u obliku predavanja, seminara i vježbi.
2. Nastava se izvodi po semestrima u skladu s odredbama izvedbenog plana nastave.
Iznimno, nastava se može izvoditi kao turnusna, blok-nastava ili trimestralna.
3. Nastava se može izvoditi i u virtualnom okruženju za učenje i poučavanje (e-učenje).
4. Upisom pojedinog predmeta, bilo obveznog bilo izbornog, koji pripada studijskom programu, student preuzima sve obveze predviđene planom i programom tog predmeta.
5. Izborni predmet postaje obvezan za studenta koji ga upiše. Jednom upisani izborni predmet student je dužan odslušati i izvršiti sve obveze iz tog predmeta, uključujući i ispit, prema uvjetima dotičnog studijskog programa, odnosno izvedbenog plana nastave.
6. Iznimno, ako iz opravdanih objektivnih razloga (npr. kolizija u satnici) student ne može izvršiti obveze predviđene izbornim predmetom, može odjaviti odabrani izborni predmet u Studentskoj službi u prva četiri tjedna nastave određenog predmeta upisanog u tekućoj akademskoj godini.
7. Pohađanje nastave jest obvezatno. Student može u tijeku semestra izostati s nastave pojedinog predmeta u dopuštenoj mjeri, s tim da mora ispuniti sve svoje studentske obveze. Student je dužan biti prisutan na najmanje 75% nastavnih sadržaja osim ako silabusom predmeta nije drukčije određeno.
8. Izostanak veći od dopuštenog mora se opravdati pismenom potvrdom (bolest, smrtni slučaj u obitelji, sudjelovanje u drugim neredovitim oblicima nastave – terenska nastava, ekskurzije, kraće stipendije).
9. Nastavnik može uskratiti pravo izlaska na ispit studentu koji je izostao s predavanja, seminara ili vježbi ili nije izvršio druge obveze propisane studijskim programom u većoj mjeri nego što je to propisano stavkom 7. ovoga članka.
10. Kolizije
Kolizijom se smatra istodobno izvođenje nastave iz dvaju obveznih predmeta nekog dvopredmetnog studija, pri čemu student nema mogućnost pohađanja obaju predmeta, bilo zato jer se izvode samo u jednoj grupi ili zbog višestrukog preklapanja (primjerice, ako se dvije seminarske grupe iz nekog predmeta na jednom studiju preklapaju s dvama obveznim predavanjima drugog studija, koja se izvode samo u jednoj grupi).
Student je dužan tijekom prvih dvaju tjedana nastave prijaviti koliziju nastavnicima na kolegijima koji kolidiraju.
Nastavnici su dužni već na početku semestra odrediti zamjenske zadaće studentu koji zbog kolizije neće moći redovito pohađati nastavu, i to tako da ukupno opterećenje tog studenta odgovara predviđenom ukupnom opterećenju na kolegiju.
Načelna podjela pohađanja nastave na kolegijima koji kolidiraju (P – predavanje; S – seminar; V – vježbe):
P – P = 50% – 50%
S – S = 50% – 50%
V – V = 50% – 50%
P – S = 40% – 60%
P – V = 40% – 60%
S – V = 30% – 70%
Dogovorom nastavnika i studenata načelna se podjela iz prethodnog stavka smije modificirati.