logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Povijest filozofije z.s. 2015. Tokić

Naziv predmeta: Povijest filozofije: Leibnizova monadologija
Izvoditelj kolegija: dr. sc. Marko Tokić, doc.
ECTS bodovi: 3 + 3 ECTS boda
Nastavni jezik: hrvatski
Trajanje kolegija: 1 (zimski) semestar, 2 sata tjedno
Status kolegija: obavezni
Oblik nastave: predavanje
Uvjeti za upis kolegija: položen kolegij Uvod u filozofiju II
Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij je dio jedinstvenog predmeta Povijest filozofije I-VI i unutar njega pripada obradi filozofije u novom vijeku. Kolegij sadrži dio gradiva iz kojega se polaže jedan od ukupno triju ispita iz predmeta Povijest filozofije I-VI.
Nastavne metode: predavanje
Obveze studenata: redovito pohađanje nastave i priprema za nastavu
Način provjere znanja: konzultacije, pismeni i usmeni ispit

Opis kolegija: Na ovom kolegiju studenti, na osnovi istraživanja Lebnizove monadologije, stječu osnovna znanja o metafizičkim polazištima novovjekovne filozofije, pri čemu se posebna pažnja poklanja modernom poimanju supstancije. Studenti otkrivaju povijesno-filozofijski kontekst unutar kojega se razvija ona Leibnizova metafizika koja je izložena u njegovim kasnim spisima. Leibnizovo poimanje supstancije uspoređuje se sa Spinozinim i Descartesovim poimanjem supstancije. Na kolegiju se najviše istražuju kretanja svojstvena monadama te međusobno odnošenje monada, pri čemu se ujedno istražuje i Leibnizova fenomenologija. Pažnja se poklanja i Leibnizovu poimanju Boga, te Leibnizovu poimanju odnosa duše i tijela.

Osnovne tematske jedinice:

 • Novovjekovno poimanje supstancije
 • Povijesno-filozofijski kontekst nastajanja Leibnizove metafizike
 • Jednostavnost monada
 • Percepcija i apetit
 • Principi istine
 • Savršenstvo Boga
 • Božji izbor
 • Preetablirani sklad
 • Leibnizova fenomenologija
 • Odnos duše i tijela

Literatura:

Literatura za praćenje kolegija:

 1. Primarna:
 • Liebniz, G. W., »Monadologija«, u: Barbarić, D., Živo ogledalo beskonačnog, Demetra, Zagreb, 1999.
 • Leibniz, G. W., »Rasprava o metafizici«, u: Leibniz, G. W., Izabrani filozofski spisi, Naprijed, Zagreb, 1980., str. 108-153.
 • Leibniz, G. W., Novi ogledi o ljudskom razumu, Veselin Masleša, Sarajevo, 1986.
 1. Dopunska:
 • Barbarić, D., Živo ogledalo beskonačnog, Demetra, Zagreb, 1999.
 • Rescher, N.,  W., Leibniz’s Monadology, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 1991.
 • Latta, R., Leibniz, The Monadology and Other Philosophical Writings, Oxford University Press, Oxford, 1898.

Literatura za ispit (obavezna i dopunska literatura za Povijest filozofije III-IV):

http://www.ffzg.unizg.hr/filoz/preddipl-studij/povijest-filozofije/