logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Etika I-II – opći predmet

Naziv predmeta: Etika I-II – opći predmet
ECTS: 6 bodova
Status: izborni predmet (za studente koji ne studiraju filozofiju)
Oblik nastave: predavanja sa seminarom, 2P+2S
Trajanje: 2 semestra (kao Etika I – opći predmet i Etika II – opći predmet), 2 sata tjedno; ili 1 semestar, 4 sata tjedno, ovisno o izvedbenom planu
Jezik: hrvatski
Uvjeti upisa: nema uvjeta upisa
Načini provjere znanja: Seminarski rad i usmeni ispit, koji se polaže nakon odslušanog predmeta. Za ispit je potrebno pripremiti jednu knjigu s popisa priručnika, pregleda i djela uvodnog karaktera, jednu knjigu s popisa temeljnih djela, te jednu knjigu s popisa dopunske literature. Ukoliko se predmet izvodi u dva semestra (kao “Etika – opći predmet 1” i “Etika – opći predmet 2”), uspješnost napredovanja studenata vrednuje na temelju njihova zalaganja tijekom semestra, a po potrebi i kolokvijem.
Način praćenja kvalitete nastave: evaluacija studentskog angažmana tijekom izvedbe predmeta i studentska evaluacija
 Cilj: Cilj predmeta je da studentima pruži orijentacijski povijesni pregled nastajanja etičkih teorija, da ih uputi u argumentacijske sklopove i dijaloške antiteze u kojima su se artikulirali temeljni etički pojmovi i stavovi, te da etičke probleme i teorije osvijetli u kontekstu pojedinih problemskih  područja i disciplina.
Sadržaj: Sadržaj predmeta izlaže se pretežno problemskim pristupom, a predavanja se kombiniraju s radom na izvornim tekstovima, te radionicama u kojima se fokusira na određene etičke probleme. Pritom se studentima pruža i orijentacijski povijesni pregled nastajanja etičkih teorija, ali se naglasak stavlja na one autore i tematske sklopove kod kojih do izražaja dolazi povezanost etike sa pojedinim znanstvenim disciplinama kao što su pedagogija (moralni odgoj i filozofija odgoja), psihologija (psihologija morala), sociologija (sociologija morala), povijest, informatologija i dr. U tom smislu, razmatraju se i pojedine područne etike, tj. etike pojedinih struka, a zbog važnosti koju danas, za sve znanosti i sva područja ljudskoga mišljenja i djelovanja, imaju bioetički problemi – u predavanjima se posebna pažnja posvećuje i bioetici. Glavne teme: Pojmovi morala i etike. Odnos između morala i etike. Različita shvaćanja i podjele etike. Deskriptivna i normativna etika. Kratki pregled povijesti etike kao filozofijske discipline. Psihologija morala: dubinska psihologija (psihoanaliza), kognitivna teorija učenja, genetički strukturalizam. Priroda i kultura, uzgoj i odgoj. Moral i odgoj, etika i pedagogija. Moralni odgoj. Filozofija odgoja. Sociologija morala. Predpovijest etike kao filozofijske discipline. Etički momenti u predsokratovskoj filozofiji. Sokrat. Sokratovske škole. Platon. Aristotel. Tradicija aristotelizma i moderna rehabilitacija Aristotelove praktične filozofije. Epikur i tradicija epikurejstva. Stoicizam (stari, srednji i novi/rimski stoicizam). Etika u razdoblju patristike i skolastike. Aurelije Augustin. Toma Akvinski. Kršćanska etika. Empirizam i racionalizam. Thomas Hobbes. René Descartes. Benedikt de Spinoza. Prosvjetiteljstvo i kritika prosvjetiteljstva. Jean Jacques Rousseau. Immanuel Kant. Utilitarizam. Jeremy Bentham. John Stuart Mill. Suvremena utilitaristička etika. Karl Marx. Marksizam i etika. Friedrich Nietzsche. Glavne tendencije, koncepcije i pravci u suvremenoj etici. Etika, politika i pravo. Etika i mediji. Etika i seksualnost. Bioetika. Biomedicinski i ekološki aspekti bioetičke rasprave. Integrativna bioetika.
Nositelj: dr. sc. Hrvoje Jurić, doc.

Literatura:

Literatura se dijeli na obveznu i dopunsku. Obveznu literaturu čine 1 knjiga po izboru s popisa priručnika, pregleda i djela uvodnog karaktera, 1 knjiga po izboru s popisa temeljnih djela, 1 knjiga po izboru s popisa dopunske literature. Dopunsku literaturu čine sve ostale knjige s popisa literature.

 

Priručnici i pregledi uvodgnog karaktera

 • Čehok, I. /Koprek, I. (ur.), Etika – priručnik jedne discipline, Školska knjiga, Zagreb 1996.
 • Kangrga, M., Etika – osnovni problem i pravci, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb 2004.
 • Tugendhat, E., Predavanja o etici, Jesenski i Turk, Zagreb 2003.

Temeljna djela

 • Platon, Država (FPN – Liber, Zagreb 1977; Naklada Jurčić, Zagreb 20045.
 • Aristotel, Nikomahova etika, FPN, Zagreb 1982; Globus – Liber, Zagreb 1988; HSN, Zagreb 1992.
 • Aurelije Augustin, O slobodi volje, Demetra, Zagreb 1998.
 • B. de Spinoza, Etika, Demetra, Zagreb 2000.
 • Rousseau, J. J., Emil ili O vaspitanju, Estetika, Valjevo – Beograd 1989.
 • Kant, I., Kritika praktičkog uma, Naprijed, Zagreb 19903.
 • Hegel, G. W. F., Osnovne crte filozofije prava, Veselin Masleša, Sarajevo 19892.
 • Mill, J. St., Utilitarizam, Kultura, Beograd 1960.
 • Nietzsche, F., Genealogija morala, Grafos, Beograd 19903.

Dopunska literatura

 • Cifrić, I., Socijalna ekologija, Globus, Zagreb 1989.
 • Čović, A., Etika i bioetika, Pergamena, Zagreb 2004.
 • Freud, S., Nelagodnost u kulturi, u: isti, Iz kulture i umetnosti, Matica srpska, Novi Sad 19847.
 • Fromm, E., Čovjek za sebe, Naprijed, Zagreb 19803.
 • Himanen, P., Hakerska etika i duh informacijskog doba, Jesenski i Turk, Zagreb 2002.
 • Hösle,V., Filozofija ekološke krize, Matica hrvatska, Zagreb 1996.
 • Illich, I., Dole škole, Duga, Beograd 1972.
 • Jonas, H., Princip odgovornost, Veselin Masleša, Sarajevo 1990.
 • Jurić, H., Etika odgovornosti Hansa Jonasa, Pergamena, Zagreb 2010.
 • Kangrga, M., Etika ili revolucija, Naprijed, Zagreb 1989.
 • Klein, M., Zavist i zahvalnost, Naprijed, Zagreb 1983.
 • Ledić, J., Škola i vrijednosti, Filozofski fakultet, Rijeka 1999.
 • Legrand, L., Moralna izobrazba danas, Educa, Zagreb 1995.
 • MacIntyre, A., Za vrlinom, KruZak, Zagreb 2002.
 • Matulić, T., Bioetika, Glas Koncila, Zagreb 2001.
 • Mead, G. H., Um, osoba i društvo sa stajališta socijalnog biheviorista, Jesenski i Turk, Zagreb 2003.
 • Morin, E., Odgoj za budućnost, Educa, Zagreb 2002.
 • Pažanin, A., Etika i politika, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2001.
 • Pharo, P., Sociologija morala, Masmedia, Zagreb 2005.
 • Piaget, J./B. Inhelder, Psihologija deteta, IK Z. Stojanovića, Novi Sad – Sremski Karlovci 1990.
 • Potter, V. R., Bioetika – most prema budućnosti, Medicinski fakultet u Rijeci et al., Rijeka 2007.
 • Primorac, I., Filozofija na djelu, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2001.
 • Primorac, I., Etika na djelu, KruZak, Zagreb 2006.
 • Singer, P., Praktična etika, KruZak, Zagreb 2003.
 • Visković, N., Stablo i čovjek, Izdanja Antibarbarus, Zagreb 2001.
 • Visković, N., Kulturna zoologija, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2009.
 • Vuk-Pavlović, P., Filozofija odgoja, HSN, Zagreb 1996.
 • Waal, F. de, Prirodno dobri, Jesenski i Turk, Zagreb 2001