logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija i kulturalizam

Naziv predmeta: Filozofija i kulturalizam
ECTS: 3 boda
Status: izborni za 1. godinu studija filozofije
Oblik nastave: predavanje+proseminar (1+1 sat)
Trajanje: 1 semestar, 2 sata tjedno
Jezik: hrvatski
Način provjere znanja: referati studenata, diskusija, završni pismeni rad (8-10 kartica)
Način praćenja kvalitete nastave: redovito pohađanje nastave (za 3 izostanka obavezan kolokvij) i praćenje rada u kolegiju (izvještaji o radnim jedinicama u kolegiju, ca. 2 kartice), izvještaji o radu, redovite konzultacije; studentska anketa
Cilj: Uvodni propedeutički kolegij u intersekciji različitih filozofskih i znanstveno-teorijskih perspektiva; prikladan i za nefilozofske studijske grupe. Upoznavanje idejno-historijskih i suvremenih metodoloških i znanstveno-političkih pretpostavki za filozofsko-refleksivni i kritički uvod u studij filozofije u njezinoj pripadnosti kulturnom kontekstu i specifičnoj autonomnosti od konteksta. Razvijanje sposobnosti kritičke refleksije spram dihotomijskih podjela poput univerzalizam-kulturalizam.
Sadržaj: Kolegij predstavlja stalni proseminarski kolegij za uvod u studij filozofije, namijenjen u načelu studentima prvih semestara. Usmjeren je na metateorijsko (idejno-povijesno, pojmovno-refleksivno) upućivanje u fenomen filozofije s obzirom na njezin kulturno-historijski kontekst i napose kulturno-kritičku ambiciju od početaka u antici (evropskoj i indijskoj) do suvremenih diskusija o mjestu filozofije u kulturi i njezinog odnosa s drugim diskurzivnim praksama (religija, politika, književnost, film). — Specijalne teme: “univerzalnost” vs kulturna uvjetovanost filozofije – kulturalizacija filozofije kroz filološki historizam romanticizma, znanstveno-filozofska diskusija kasnog 19. stoljeća i nastanak kulturnih znanosti, evropocentrizam i kulturni šovinizam u filozofiji – modernizam i kulturno-historijska situacija u Indiji kolonijalnog i postkolonijalnog doba (“neohinduizam”) – razine samorazumijevanja filozofije kao misaone forme života i dosezi kulturnog važenja takvog samorazumijevanja – težnja ka jedinstvu teorije i prakse u filozofiji – forme “življenja” filozofije u evropskoj tradiciji – Indija kao privilegirani slučaj “jedinstva filozofije i života”, problem “orijentalizma” – filozofska kritika svijeta i samokritika filozofije; granice kritike: samouništenje i/ili samoukidanje filozofije
Literatura: Obuhvaća u načelu metafilozofska djela klasične, moderne i suvemene filozofije i drugih disciplina (od povijesti i sociologije kulture, kulturne antropologije do filmologije), koja tematiziraju mjesto i ulogu filozofije u izvanfilozofskom kulturnom kontekstu. Osim nastavne građe u obliku tekstova u kolegiju se koriste i druge medijske prezentacije. (Detaljan prikaz literature i druge radne građe sadrži syllabus kolegija u izvedbenom nastavnom planu za određenu ak. godinu.)