logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija kulture

Naziv predmeta: Filozofija kulture
ECTS: 4 boda
Status: izborni
Oblik nastave: predavanja
Trajanje: 1 semestar, 2 sata tjedno
Jezik: hrvatski
Uvjeti upisa: upisan 3. semestar
Način provjere znanja: usmeni ispit
Način praćenja kvalitete nastave: redovito pohadanje nastave i konuzltacije s nastavnikom, studentska anket
Cilj: Pružanje znanja o disciplini i pojmovne osnove za interdisciplinarni rad (vizualni studiji, kulturalni studiji).
Sadržaj: Predmet daje pregled filozofskih teorija kulture, prateći povijest pojma i njegovu primjenu kroz povijest sve do nastanka posebne discipline. Problematika se izlaže preko pojmovnih parova  kultura/priroda, kultura/civilizacija, kultura/društvo, kako bi se dobili uvidi u bit, smisao, strukturu, forme i uvjete kulture. Sadržajno predmet obuhvaća i aspekt proučavanja medija, odnosno prijenosnika kulture, pitanja kulturnoga identiteta te teorije kulturnih elemenata evolucije.
Nositelji: dr. sc. Nadežda Čačinovič, red. prof. / dr. sc. Žarko Puhovski, red. prof. / dr. sc. Gordana Škorić, izv. prof.

Literatura:

Obvezna

 • Cassirer, E., Ogled o čovjeku. Naprijed, Zagreb 1978.
 • Eagleton, T., Ideja kulture. Jesenski i Turk, Zagreb 2002.
 • Horkheimer, M./Adorno, Th. W., Dijalektika prosvjetiteljstva. V. Masleša, Sarajevo 1976.
 • Levi-Strauss, C., Divlja misao. Golden Marketing, Zagreb 2001.
 • Said, E., Orijentalizam. Konzor, Zagreb 1999.
 • Simmel, G., Kontrapunkti kulture. Jesenski i Turk, Zagreb 2001.

Dopunska

 • Bourdieu, P., La distinction. Cambridge 2000.
 • Certeau, M. de, Invencija svakodnevice. Naklada MD, Zagreb 2003.
 • Elias, N., O procesu civilizacije. Antibarbarus, Zagreb 1999.
 • Puhovski, Ž., Kontekst kulture. Kulturni radnik, Zagreb 1979.
 • Vernant, J.-P./Detienne, M., Lukava inteligencija u starih Grka. Naklada MD, Zagreb 2000.