logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija povijesti

Naziv predmeta: Filozofija povijesti
Nositelj predmeta: dr. sc. Lino Veljak, red. prof.
ECTS: 4 boda
Status: izborni
Oblik nastave: predavanja
Trajanje: 1 semestar, 2 sata tjedno
Jezik: hrvatski
Uvjeti upisa: ispunjene sve obveze na kolegiju Uvod u filozofiju povijesti
Način provjere znanja: usmeni ispit
Način praćenja kvalitete nastave: redovito pohadanje nastave i konuzltacije s nastavnikom, studentska anketa
Cilj: Studenti se u sustavnom i problematskom obliku informiraju o temeljnim problemima filozofije povijesti i relevantnim orijentacijama filozofijskog pristupa povijesti, te potiču na samostalan istraživački rad i promišljanje problematike, kao i na interdisciplinaran i multidisciplinaran pristup temama filozofije povijesti.
Sadržaj: Metoda filozofijskog pristupa fenomenu povijesti. Specifičnosti i granice filozofije povijesti kao zasebne discipline. Ciklička i progresistička teorija povijesti. Filozofija povijesti i povijesno mišljenje. Minervina sova i mišljenje budućnosti. Antiteze i antinomije povijesti. Prošlost – suvremenost – modernost. Upitnost sintagme “povijest – učiteljica života”. Kraj povijesti. Teologija i utopija. Transcendencija, imanencija i sekularizacija. Filozofija povijesti i povijesne znanosti Odnos filozofije povijesti spram cjeline filozofije i spram društvenih/duhovnih znanosti.

 Literatura:

(za ispit treba pripremiti tri djela s ovog popisa, a u dogovoru s nastavnikom moguće je neko od djela nadomjestiti dodatnom literaturom)

 • Aurelije Augustin, O Državi Božjoj, sv. I (odabrana poglavlja), Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1982.
 • Petrić, F., Deset dijaloga o povijesti, Čakavski sabor/O. Keršovani, Pula/Rijeka 1980.
 • Vico, G. B., Načela nove znanosti, Naprijed, Zagreb 1982.
 • Kant, I., Um i sloboda, Mladost, Beograd 1984.
 • Hegel, G. W. F., Filozofija povijesti, Naprijed, Zagreb 1966. (i druga izdanja)
 • Turgot, Napredak i povijest, Politička kultura/USF, Zagreb 2003.
 • Condorcet, Nacrt povijesnog prikaza napretka ljudskog duha, Politička kultura, Zagreb 2001.
 • Comte, A., Kurs pozitivne filozofije, Kultura, Beograd 1982; Univerzitetska riječ, Nikšić 1989. (i druga izdanja)
 • Marx, K./Engels F., Rani radovi, Naprijed, Zagreb 1967. (i druga izdanja)
 • Makanec, J., Uvod u filosofiju povijesti, HSN, Zagreb 1993.
 • Nietzsche, F., O koristi i šteti istorije za život, Grafos, Beograd 1977.
 • Spengler, O., Propast Zapada, Demetra, Zagreb 1998.
 • Bloch, E., Duh utopije, BIGZ, Beograd 1982.
 • L. Veljak,”Ibn Haldun i Vico” dostupno na http://www.ffzg.unizg.hr/filoz/wp-content/uploads/2011/09/01-stud-lex.pdf )