logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija prava

Naziv predmeta: Filozofija prava
ECTS: 6 bodova
Status: izborni
Oblik nastave: predavanja
Trajanje: 1 semestar, 4 sata tjedno
Jezik: hrvatski
Uvjeti upisa: upisan 3. semestar studija filozofije
Način provjere znanja: usmeni ispit
Način praćenja kvalitete nastave: evaluacije studentskog rada tijekom izvedbe predmeta, konzultacije, sveučilišna anketa
Cilj: Osnovne teme historije i aktualnoga pogona filozofije prava određuju i sadržaj predmeta. Pojam prava u svoj raznolikosti njegovih značenja u središtu je interesa filozofije prava; njegovo je razumijevanje određeno kako poimanjem prava kao društvene ustanove, tako i njegovim vezivanjem uz preddruštvena, izvorna, prirodna prava pojedinaca (čovjeka i državljanina), kolektiva (različito formiranih društvenih skupina), ali i čovječanstva u cjelini.
Sadržaj: Kolegiji u okviru ovoga predmeta bave se, s jedne strane, historijski formiranim filozofijsko-pravnim doktrinama (od rimskoga razdoblja do naših dana), a, s druge strane, filozofijskom interpretacijom ključnih kategorija pravne teorije i prakse (privatno i javno pravo, osoba, vlasništvo, ugovor, kazna, proces, nasljeđivanje, krivično pravo, pravna država/vladavina prava, ustavno pravo, međunarodno pravo, pravo rata, itd.). Pritom se polazi od analize norme, njezinih jezičkih i logičkih osobina, te od tipova pravne argumentacije. U raščlambi pravnih sustava polazi se od temeljnih vrijednosti što ih oni promiču, odnosa običaja i prava, etike i prava, politike (posebice: moći) i prava, religije i prava, te društvenoga konteksta i pravnoga sustava. Unutar ovih analiza temeljni pravci filozofije prava (od prirodnoga prava do pravnoga pozitivizma), kao i suvremene postpozitivističke, lingvističke, komunikacijske i druge teorije igraju važnu ulogu.
Nositelj: dr. sc. Žarko Puhovski, red. prof.

 

Literatura:

Obvezna

  • Hayek, F. A. v., Politički ideal vladavine prava. Školska knjiga, Zagreb 1994.
  • Matulović, M., Ljudska prava. Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 1996.
  • Neuman, F., Demokratska i autoritarna država. Naprijed, Zagreb 1992.
  • Tadić, Lj., Filozofija prava. Naprijed, Zagreb 1983.
  • Visković, N., Jezik prava. Naprijed, Zagreb 1989.

Dopunska

  • Beccaria, C., O zločinima i kaznama. Književni krug, Split 1990.
  • Bačić, A., Ustav i ustavna diktatura. Književni krug, Split 1992.
  • Bloch, E., Prirodno pravo i ljudsko dostojanstvo. Komunist, Beograd 1977.