logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija prirode

Naziv predmeta: Filozofija prirode (I-II)
ECTS: 6 bodova (3+3)
Status: izborni
Oblik nastave: predavanje
Trajanje: 2 semestra, 2 sata tjedno
Jezik: hrvatski
Uvjeti upisa: položen ispit iz Suvremene filozofske terminologije
Način provjere znanja: vrednovanje aktivnosti u nastavi, diskusija, kolokvij na zadanu temu, usmeni ispit (napomena: ispit se polaže kumulativno s Filozofijom prirode II)
Način praćenja kvalitete nastave: redovito pohadanje nastave i konuzltacije s nastavnikom, studentska anketa
Cilj: Studenti/ce viših godina studija upoznaju se sa sedam temeljnih pojmova klasične filozofije prirode, ono što su svladali iz opće metafizike propituju na metafizici fizičkoga tijela i razvijaju sposobnost samostalnoga filozofijskog mišljenja. Studenti/ce na četirima novovjekovnim prirodnofilozofskim sustavima (Descartes, Newton, Bošković i Kant) produbljuju svoje prvotne spoznaje o filozofiji prirode, stiču nove i podrobne uvide o mijeni prirodnofilozofske slike svijeta i osposobljuju se za kritičko promišljanje prirodnofilozofskog sustava u njegovim epohalnim ostvarajima.

 

Sadržaj:

Filozofija prirode I:  Uvod u filozofiju prirode

Uvod:  Što je od filozofije prirode ostalo (do) danas? Temeljni pojmovi filozofije prirode iz perspektive Aristotelove Fizike. Potencijalna i aktualna beskonačnina. Odnosi među istovrsnim stvarima: slijed, dodirnina, neprekidnina. Neprekinutost i djeljivost u beskonačnost. Mjesto i vrijeme u Aristotela. Tri načina trajanja u Tome Akvinskoga: aeternitas, aevum, tempus. Prostor i vrijeme: Newton vs. Bošković. Prostorvrijeme: Einstein i Minkowski. Sastav tvari: Aristotel vs. Bošković. Mijene u razumijevanju sile. Newtonova privlačna i Boškovićeva odbojna sila. Narav promjene. Tipologija kretanja?

Filozofija prirode II: novovjekovna filozofija prirode; Descartesova filozofija prirode. Newtonova filozofija prirode. Boškovićeva filozofija prirode. Kantova filozofija prirode

 

Nositelji: dr. sc. Lino Veljak, red. prof.

Literatura:

Obvezna

 • Aristotel, Fizika, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 1992.
 • Bošković, R. J., Teorija prirodne filozofije, Liber, Zagreb 1974), prvi dio i dopune
 • Descartes, R., Principia philosophiae (1644). Prvi dio u hrvatskom prijevodu Veljka Gortana: Descartes, R., Osnovi filozofije, Matica hrvatska, Zagreb 1951. Ostala tri dijela u engleskom prijevodu: John  Cottingham et al., The philosophical writings of Descartes I, Cambridge UP, Cambridge 1985.
 • Kant, I., Opća povijest prirode i teorija neba, Svjetlost, Sarajevo 1989.
 • Kant, I., Metafizički početni razlozi prirodne nauke, Veselin Masleša, Sarajevo 1990.
 • Newton, I., Philosophical writings, Cambridge UP, Cambridge 2004.
 • Petrić, F., Pancosmia, u: Nova sveopća filozofija, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb 1979.

 Dopunska

I. Dva od sljedećih djela:

 • Butts, R. E. (ed.), Kant’s philosophy of physical science, Reidel, Dordrecht 1986.
 • Cohen, B. I., »A guide to Newton’s Principia«, u: Newton, The Principia, University of California Press, Berkeley 1997), pp. 1-370.
 • Gaukroger, S., Descartes’ system of natural philosophy, Cambridge UP, Cambridge 2002.
 • Grant, E., A history of natural philosophy, Cambridge UP, Cambridge 2007.
 • Jammer, M., Concepts of force, Harvard UP, Cambridge Mass 1957.
 • Jammer, M., Concepts of space, Dover, New York 1993.
 • Martinović, I., »Boškovićevci na hrvatskim filozofskim učilištima od 1770. do 1834.«, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 34 (2008), pp. 121-216.
 • Martinović, I., Neprekidnina i beskonačnina od predsokratovaca do Newtona (rukopis)
 • Martinović, I., Petrićevi prigovori Aristotelovu pojmu neprekidnine (rukopis)
 • Martinović, I., »Temeljna dedukcija Boškovićeve filozofije prirode«, u: Valentin Pozaić (ed.), Filozofija znanosti Ruđera Boškovića (Zagreb: FTI, 1987), pp. 57-88.
 • Shimony, A., Search for a naturalistic world view, Volume II: Natural science and metaphysics, Camridge UP, Cambridge 1993.
 • Pavlović, B. U., Filozofija prirode, Naprijed, Zagreb 1978.

II. Jedno od djela “modernih” kozmologa:

 • Barrow, J. D., New theories of everything, Oxford UP, Oxford 2007.
 • Hawking, S., Kratka povijest vremena, Izvori, Zagreb 1996.
 • Penrose, R. (et al.), Veliko, malo i ljudski um, Misl, Zagreb 2008.
 • Weinberg, S., Prve tri minute, Izvori, Zagreb 1998.

III. Jedno od djela istaknutih fizičara:

 • Einsteinova opća teorija relativnosti, priredio G. E. Tauber, Globus, Zagreb 1984.
 • Heisenberg, W., Fizika i filozofija, Kruzak, Zagreb 1997.
 • Heisenberg, W., Promjene u osnovama prirodne znanosti, Kruzak, Zagreb 1998.
 • Salam, A., Ujedinjenje temeljnih sila prirode, Školska knjiga, Zagreb 1995.