logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Dijalog, analiza, spoznaja (proseminar iz teorije spoznaje)

Naziv kolegija: Dijalog, analiza, spoznaja (proseminar iz teorije spoznaje)
Nositelj/izvođač: prof. dr. Borislav Mikulić, red. prof.
Status i vrsta kolegija: izborni proseminar za 1. godinu preddipl. studija filozofije
Trajanje: 2 sata tjedno, 1 semestar
ECTS bodovi: 3 ECTS
Jezik nastave: hrvatski
Sadržaj: Odnos dijaloga kao forme filozofiranja kod Platona i dijaloga kao terapijskog postupka kod Freuda; retorički i materijalni resursi jezika i govora u odnosu na istraživački i istinosni karakter diskursa filozofije i psihoanalize; jezično-filozofska pozadina Platonove teorije dijaloga i pisma; strukturno-lingvistička osnova Freudove teorije jezika sna i simptoma; upotreba “mita” u istinosnom diskursu filozofije i psihoanalize.
Cilj kolegija: svladavanje filozofske i psihoanalitičko-teorijske literature o autoreferencijalnosti istraživačkog subjekta i istinosnog diskursa; osposobljavanja za analizu, formuliranje, izlaganje i tumačenje filozofskih problema
Metode rada: rasprava u kolegiju na temelju prethodne pripreme; pismeni i usmeni izvještaji studenata; predavanja nastavnika i referati studenata
Obaveze studenata: redovito prisustvovanje nastavi i sudjelovanje u radu (1 ECTS); pismeni izvještaji o radu (sinteze vlastite lektire i diskusije u kolegiju 3-5 kartica, 1 ECTS), završni pismeni esej o temi koelgija ili srodnim pitanjima u dogovoru s nastavnikom (1 ECTS)
Provjera kvalitete i uspješnosti rada u kolegiju: usmeni rezimei prethodnog rada u kolegiju, pisemi izvještaji o radu, konzultacije, studentska anketa

Literatura za rad u kolegiju:

Primarna:

  • Platonovi dijalozi: Apologija Sokratova, Teetet, Fedar, Gozba, Država, Kratil (različita izdanja)
  • Sigmund Freud, Predavanja za uvod u psihoanalizu, Zagreb: Stari grad, 19** ili Sabrana dela Sigmunda Frojda, Novi Sad: Matica srpska, 1984. (osobito predavanja 1, 2-4, 7-8, 20, 27-28)

Pomoćna:

  • Thomas A. Szlezak, Čitati Platona, Zagreb: Jesenski i Turk, 2000.
  • Sigmund Freud, Autobiografija (Zora, Zagreb); Prikazi psihoanalize (izabrani Freudovi spisi o psihoanalitičkoj metodi, dostupno u nepubliciranom prijevodu)

[Syllabus kolegija]