logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti




Seminar logike 3

Naziv kolegija: Seminar logike III – Paradoksi u logici i filozofiji
Nastavnici: Davor Lauc
ECTS-bodovi: 3
Jezik: hrvatski
Trajanje: zimski semestar
Status: izborni kolegij
Oblik nastave: seminar
Uvjeti za upis kolegija:

Cilj kolegija je upoznati studente s najznačajnijim zagonetkama, paradoksima i antinomijama u logici i filozofiji, te raznim pristupima njihovih razrješavanja. Ovisno o predznanjima te interesima polaznika kolegija, moguće su značajnije promjene tema i terminskog plana seminara.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Ovaj se kolegij u opći kurikulum studija filozofije općenito te nastave logike posebno uklapa kao napredni kolegij za studente zainteresirane za temeljitije savladavanje logičkih tema i problema.

Korištene metode: U ovom će se kolegiju primjenjivati seminarski rad, kao i studentski seminarski radovi za koje će studenti proučiti preporučenu literaturu, a zatim izložiti kolegama, nakon čega će slijediti razgovor o temi i riješavanje logičkih problema.

Sadržaj kolegija / teme seminarski radova:

 1. U prvom terminu kolegija održat će se uvodno predavanje o temama seminara kao i dogovor o podijeli dužnosti odnosno tema.
 2. Zenonovi paradoksi 1
 3. Zenonovi paradoksi 2
 4. Moralni paradoksi
 5. Paradoks hrpe
 6. Paradoks hrpe 2
 7. Newcombov paradoks i drugi paradoksi vjerojatnosti
 8. Paradoksi potvrdljivosti
 9. Neočekivani ispit
 10. Paradoks lažljivca
 11. Richardov paradoks, heterologičnost i drugi paradoksi samoreferencije
 12. Russellov paradoks
 13. Cantorovi „paradoksi“
 14. Yablov paradoks

Literatura:

Osnovna:

Sainsbury, R.M. (2009) Paradoxes. Cambridge University Press.

Dodatna:

Łukowski, P. (2011) Paradoxes. Springer.

Smullyan, R.M. (2008) Logical Labyrinths. Taylor & Francis.

Clark, M. (2007). Paradoxes From a to Z. Routledge.

Cook, R.T. (2014) The Yablo Paradox: An Essay on Circularity