logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Seminar Metodike nastave filozofije I 2016.

Naziv kolegija: Seminar iz Metodike nastave filozofije I
Nastavnik: dr.sc. Raul Raunić, doc.
ECTS: 3 boda
Trajanje: zimski semestar 2016/17,  2 sata nastave tjedno
Status: obvezatni za nastavnički smjer
Oblik nastave: seminar
Uvjeti za upis: završeni preddipolomski studij
Cilj kolegija: Razmotriti, usvojiti i uvježbati nastavne metode i argumentacijske strategije potrebne za izvođenje nastave filozofije i minimalnu nastavničku kompetenciju.
Korištene metode: uvodna izlaganja, dijalog, rasprave, rad u skupinama, vježbe.
Sadržaj kolegija:  Raspraviti metodičke scenarije, načine izvođenja i argumentacijske strategije odabranih nastavnih jedinica i tema iz nastavnih programa filozofije i etike. Na temelju kratkih uvodnih izlaganja studenata, otvara se rasprava koja treba propitati stručne i metodičke postupke izlaganja teme, utvrditi alternativne scenarije, pokazati načine otvaranja i vođenja i zaključivanja diskusije. Teme obuhvaćaju tri bloka: filozofske discipline, monografske analize filozofskih učenja, obrade filozofskih problema.
Studentske obveze: redovito pohađanje i sudjelovanje u radu seminara, kratko uvodno izlaganje i pisani rad
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: konzultacije i sveučilišna anketa
Redoslijed  rada:

– Uvodno određenje uzajamnih očekivanja i zahtjeva. Povezanost seminarskog rada s predavanjima, te hospitacijama studenata i samostalnim javnim predavanjima.

– Uvodno izlaganje i demonstracija obrade nastavne jedinice, analize i diskusije.

–  Tema trećeg susreta je: uvođenje u filozofsko mišljenje.

 

Teme sljedećih seminara, koje kroz nastavnu građu istražuju metodičke scenarije su:

Metafizika

Filozofija politike

Etika

Heraklit

Francis Bacon

Hobbes

Lockeova filozofija politike

Sloboda i paternalizam

Pravednost

Etički smisao kazne

Tolerancija

Analiza rada i zaključna rasprava

Literatura: Stručna literatura ovisi o odabranoj temi, a metodička literatura je istaknuta u  syllabusu predavanja Metodika nastave filozofije