logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Socijalna filozofija – seminar: Teorija tranzicije iz feudalizma u kapitalizam

Naziv predmeta: Seminar iz socijalne filozofije – Tranzicija iz feudalizma u kapitalizam
Nositeljica/izvođačica: dr. sc. Ankica Čakardić, doc.
Status predmeta: izborni
Trajanje: 1 semestar, 2 sata tjedno
Oblik nastave: seminar i diskusija
ECTS: 3 boda (nastava: 1 bod, redovito praćenje: 1 bod, završni pismeni rad ili referat u kolegiju: 1 bod)
Jezik: hrvatski
Uvjeti za upis seminara: nema
Način praćenja kvalitete nastave: redovito pohađanje nastave (dopuštena najviše 3 izostanka), sudjelovanje u diskusiji, referat o izabranoj temi kolegija ili završni esej, konzultacije; sveučilišna anketa
Cilj kolegija: upoznati studentice/studente sa 17. i 18.-stoljetnom britanskom političkom filozofijom, kao i društveno-historijskim kontekstom vremena u kojem se tadašnje filozofije formiraju. Razvijanje marksističkog metodološkog okvira kojim bismo se služili u razvijanju argumentacijskih postupaka pri analizi prelaska feudalizma u kapitalizam, odnosno historijskih i socijalnih elemenata “posjedničkog individualizma”. Uputiti na polazišne točke analize teorija društvenog ugovora, napose kad je riječ o konceptu prava, teorija privatnog vlasništva i različitih filozofija slobode te ispitati utjecaj engleske revolucije na britansku političku ekonomiju i teoriju Thomasa Hobbesa i Johna Lockea. Također, cilj je i razvoj sposobnosti za kritičko oblikovanje mišljenja, uvježbavanje validnih argumentacijskih postupaka vezanih uz teze nekih heterodoksnih političkih ekonomija i sustavnije dovođenje u vezu s drugim filozofskim disciplinama (poput političke filozofije, filozofije roda i epistemologije).
Opis kolegija: Da bismo razumjeli ideje političkih mislioca, moramo znati nešto o pitanjima koja su postavljali i motivacijama njihovih diskursa. Pritome se ne referiramo isključivo na tekstualnu razinu povijesti filozofije, u smislu lociranja međusobnog utjecaja određenih političkih teorija, filozofskih interpretacija i njihove veze koje se pojavljuju u intersekciji diskursa formalne politike, prava ili dominantne političke ekonomije. Riječ je i o svakodnevnoj razini društvenih odnosa “izvan” konkretnih filozofsko-političkih tekstova, povijesti filozofije i formalne politike koji – namjerno ili nenamjerno – nisu tematizirani u ondašnjim političkim teorijama. Na tom tragu pokušat ćemo analizirati debatu o tzv. velikoj tranziciji, odnosno prelasku iz feudalizma u kapitalizam koji je bitno obilježio britansku socijalnu filozofiju 17. i 18. stoljeća. Fokus seminara bit će a) na sekundarnoj literaturi iz tradicije škole Političkog marksizma i literaturi koja se bavi intelektualnom historijom i b) na izvornim djelima Hobbesa i Lockea, preko kojih ćemo pokušati usustaviti temeljne kategorije teorije društvenog ugovora, njihove ontološke i epistemološke pretpostavke.

Sadržaj kolegija

 1. Uvodne napomene o ciljevima seminara, literaturi i sadržaju pojedine izvedbene cjeline. Dogovor o obvezama i literaturi te načinu rada. Preuzimanje seminarskih obveza.
 2. Ekonomska pozadina Engleske revolucije

Cristopher Hill: “Economic Background of the English Revolution”, dostupno na:

https://www.marxists.org/archive/hill-christopher/english-revolution/index.htm#2

 1. Tzv. prvobitna akumulacija kapitala i “velika tranzicija”

Karl Marx: “Tajna prvobitne akumulacije” i “Eksproprijacija seljaštva od zemlje”

 1. Britanska klasična politička ekonomija

Michael Perelman: “Skrivena povijest prvobitne akumulacije i klasična politička ekonomija”

Dostupno na: http://www.slobodnifilozofski.com/2014/05/michael-perelman-skrivena-povijest.html

 

 1. Feudalistički način proizvodnje

Perry Anderson: “The Feudal Mode of Production” i “Typology of Social Formations”, str. 247-154. i 154-173.

Maurice Dobb: “The Decline of Feudalism and the Growth of Towns”, str. 33-83.

 1. Agrarni kapitalizam

Ellen Meiksins Wood: “The Agrarian Origin of Capitalism”, str. 95-125.

 1. Odnos političkog i ekonomskog

Ellen Meiksins Wood: “The separation of the ‘economic’ and the ‘political’,” str. 19-49.

 1. Britanski prosvjetiteljski projekt

Neal Wood, “Tabula Rasa, Social Environmentalism, and the ‘English Paradigm'”, str. 647-668.

 1. Moderna država – od apsolutizma prema kapitalizmu

Benno Teschke: “Towards the Modem States-System: International Relations from Absolutism to Capitalism”, 249-271 (izbor)

 1. Thomas Hobbes: mnoštvo i pojedinac

Odabrana poglavlja iz Levijatana

Neal Wood i Ellen Meiksins Wood, “‘A multitude of men is made one person’. The political Thought of Thomas Hobbes” str. 94-112.

 1. Thomas Hobbes: politička obaveza tržišta

Odabrana poglavlja iz Levijatana

 1. B. Macpherson: “Ljudska priroda i prirodno stanje”, str. 14-39
 2. Lockeova teorija vlasništva

Odabrana poglavlja Dviju rasprava

Ellen Meiksins Wood i Neal Wood, “Life, Liberty and Estate. The political Thought of John Locke”, str. 112-131.

Ellen Meiksins Wood, “Improvement”, str. 273-287.

 1. Marksistička kritika Lockea

Murat Birdal, “Locke’s Theory of Property and its Marxist Critique. Locke and Marx on Property Rights and Individual Liberties”, str. 39-61.

 1. Buržoaska paradigma: usporedba Engleske i Francuske revolucije

Georges Lefebvre,”European Society — The Clergy; The Nobility; The Bourgeoisie; The Peasantry; British Society; The Proletariat, str. 37-52.

Ellen Meiksins Wood, “Capitalism’s Gravediggers”, dostupno na: https://www.jacobinmag.com/2014/12/capitalisms-gravediggers/

 1. Zaključno izlaganje

 

Obavezna literatura:

 • Džon Lok (John Locke), Dve rasprave o vladi, Utopija, Bg, 2002.
 • Džon Lok (John Locke), „Pismo o toleranciji“, u: Dve rasprave o vladi.
 • Thomas Hobbes, Levijatan, Naklada jesenski i Turk, Zagreb, 2004. (link)
 • Karl Marx, Kapital 1, dostupno na: http://libcom.org/files/karl_marks_kapital_prvi_tom.pdf
 • Christopher Hill, The English Revolution, dostupno na: https://www.marxists.org/archive/hill-christopher/english-revolution/index.htm
 • Ellen Meiksins Wood, Liberty & Property, Verso, London/New York, 2012.
 • Ellen Meiksins Wood, The Pristine Culture of Capitalism, Verso, London/New York, 1992.
 • Ellen Meiksins Wood, The Origin of Capitalism. A Longer View, Verso, London/New York 2002.
 • Ellen Meiksins Wood, Democracy Against Capitalism. Renewing Historical Materialism, CUP, Cambridge 2000.
 • Ellen Meiksins Wood i Neal Wood, A Trumpet of Sedition, Political Theory and the Rise of Capitalism, 1509-1688, NYUP, New York 1997.
 • Neal Wood, “Baconian Character of Locke’s ‘Essay'” (pdf)
 • Benno Teschke: The Myth of 1648 Class, Geopolitics, and the Making of Modern International Relations, Verso, London/New York 2003.
 • Maurice Dobb, Studies in the Development of Capitalism, Routledge and Paul Kegan, London 1950.
 • Robert Brenner, “Agrarian class structure and economic development in pre-industrial Europe” (pdf)
 • Vivek Chibber, Postcolonial Theory and the Specter of Capital, Verso, London/New York 2013.
 • Perry Anderson, Passages from Antiquity to Feudalism, NLB, London 1974.
 • Georges Lefebvre, The French Revolution. From its origins to 1793, Routledge. London/New York 2001.
 • Edward P. Thompson, “The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteen Century”, Past and Present, No. 50, (Feb., 1971), 76-136
 • Edward P. Thompson, Whigs and Hunters. The Origin of the Black Act, Pantheon Books, New York 1975.

 

Dopunska literatura:

 • Bentham, Jeremy, Jeremy Bentham’s Economic Writings, W. Stark (ur.), London: Allen and Unwin, 1952
 • Ellen Meiksins Wood, Citizens to Lords. A Social History of Western Political Thought. From Antiquity to the Middle Ages, Verso, London/New York 2008.
 • Ishay Landa, The Apprentice’s Sorcerer, Haymarket Books, 2012.
 • Geoff Kennedy, “Capitalism, contextualisation and the political theory of possessive individualism” (pdf)
 • Ellen Meiksins Wood, “Radicalism, Capitalism and Historical Contexts: Not Only a Reply to Richard Ashcraft on John Locke” (pdf)
 • Edward P. Thompson, The Making of the English Working Class, Vintage Books, New York, 1971
 • Sheldon S. Wolin, Politics and Vison, PUP, Princeton/Oxford, 2004.
 • B. Machperson, Politička teorija posjedničkog individualizma, Naklada CDD, Zagreb 1981.
 • David Hume, Political Essays, ur. K. Haakonssen, CUP, Cambridge, 1994.