logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Akademsko pisanje

Naziv kolegija: Akademsko pisanje
Nositelj/izvoditelj: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić / Krešimir Babel, zn. nov.
Status kolegija: izborni
Trajanje kolegija: 1 semestar, 2 sata tjedno
ECTS bodovi: 3 boda
Jezik nastave: hrvatski
Oblik nastave: seminar
Metode rada: uvodna izlaganja, seminarske vježbe, rasprava, grupni rad
Uvjeti pristupa: nema uvjeta pristupa
Obveze studenata: redovito pohađanje nastave, rješavanje seminarskih zadataka, izrada pisanoga seminarskoga rada
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: studentska evaluacija, evaluacija seminarskih zadataka i pisanoga seminarskoga rada
Cilj kolegija: Kolegij je namijenjen prvenstveno studentima nižih godina studija s ciljem upoznavanja temeljnih značajki znanstveno-istraživačkoga rada u polju filozofije te usvajanja znanja i kompetencija za pisanje akademskih radova u daljnjem tijeku studija. Namjera je studente osposobiti za samostalno istraživanje znanstvene i stručne literature te primjenjivanje akademskih standarda prilikom izrade pisanih radova.

 

Opis kolegija:

Prva će tematska cjelina (2-3 termina) biti posvećena pripremnome dijelu koji prethodi pisanju akademskih radova te će se razmatrati smjernice za odabir teme, istraživanje, čitanje i analizu literature, vođenje bilježaka te izradu skice rada.

Druga cjelina (7-8 termina) bavit će se osnovnim karakteristikama i standardima pisanja rada od organizacije i strukture teksta na makro- i mikrorazini, argumentacijskih načela i strategija, općih odrednica znanstvenog diskursa i stila pisanja te specifičnostima u polju filozofije, referiranjem, citiranjem i drugim popratnim dijelovima znanstvenoga teksta, te etičkim standardima u izradi akademskoga rada.

U trećoj će se cjelini (2-3 termina) obrađivati upute za završno uobličavanje i reviziju teksta te usklađivanje s normama hrvatskoga standardnoga jezika.

 Literatura:

  • Creme, Phyllis & Mary R. Lea, Writing at University, 3. izdanje, Open University Press, Berkshire 2008.
  • Eco, Umberto, Kako se piše diplomski rad, Narodna knjiga / Alfa, Beograd 2000.
  • Oraić Tolić, Dubravka, Akademsko pismo. Strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente, Naklada Ljevak, Zagreb 2011.
  • Vaughn, Lewis, Writing Philosophy: A Student’s Guide to Writing Philosophy Essays, Oxford University Press, New York / Oxford 2006.
  • Zelenika, Ratko, Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog rada, Sveučilište u Rijeci, Rijeka 2000.