logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Povijest filozofije: Aristotelova Metafizika II

Naziv predmeta: Povijest filozofije
Naziv kolegija: Povijest filozofije: Aristotelova metafizika II
Izvoditelj kolegija: dr. sc. Igor Mikecin, doc.
ECTS bodovi: 3 ECTS boda
Nastavni jezik: hrvatski
Trajanje kolegija: ljetni semestar akad. god. 2011/12., 2 sata tjedno
Status kolegija: obvezni
Oblik nastave: predavanje
Opis kolegija: tumačeći izabrane dijelove Aristotelove Metafizike predavanja ovoga kolegija imaju zadaću da studentima pomognu u razumijevanju Aristotelove prve filozofije – najviše teoretske znanosti. U prvom planu stoji njeno određenje kao znanosti o prvim počelima i uzrocima onoga što jest, odnosno o jesućem kao jesućem i onome što mu po sebi pripada, odnosno o bitstvu jesućega. Pitanje o bitku vodi Aristotela naposljetku do aporije bitstva kao prvotno jesućeg: u bitstvu se nalazi jedinstvo jesućega u njegovu mnoštvu, ono na što su upućene svi ostali načini bitka, i na temelju čega su spoznatljivi. Kao glavno određenje bitstva otkriva se ne više ono pojedinačno podležeće (sastavina oblika i tvari), nego bit pojedinačno jesućega ili ono što njemu bijaše biti.
Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij je dio jedinstvenog predmeta Povijest filozofije I-VI i unutar njega pripada obradi filozofije u starom vijeku. Kolegij sadrži dio gradiva iz kojega se polaže prvi od triju ispita iz Povijesti filozofije. U užem smislu kolegij predstavlja uvod u studij Aristotelove filozofije.
Nastavne metode: predavanje
Obveze studenata: redovito pohađanje nastave i priprema za nastavu
Način provjere znanja: konzultacije, ispit

 

Sadržaj kolegija po tjednima:

 1. Bitstvo i kategorije
 2. Bitstvo i promjena
 3. Bitstvo, nužna i nenužna svojstva
 4. Bitstvo i ono podležeće
 5. Tvar i oblik
 6. Samostojnost bitstva
 7. Prvenstvo bitstva
 8. Svrha i nužnost
 9. Bitstvo i mogućnost
 10. Bitstvo i zbiljnost
 11. Stupnjevi mogućnosti
 12. Bitstvo i oblik
 13. Opći i pojedinačni oblik
 14. Opće i pojedinačno kao bitstvo
 15. Bitstvo kao ono što bijaše biti

 

Literatura:

I. Obvezna literatura

 • Aristotel, Metafizika. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 1992.
 • Guthrie, W. K. C., Povijest grčke filozofije VI: Aristotel. Naklada Jurčić. Zagreb 2007.

II. Dopunska literatura

 • Aristotle Metaphysics, A Revised Text with Introduction and Commentary by W. D. Ross I-II, Clarendon Press, Oxford 1997.
 • Aristotle Metaphysics, Books Γ, Δ and E, translated with a Notes by Ch. Kirwan, Clarendon Press, Oxford 19982. http://ifile.it/7le9ja8/43812___0198240872.zip
 • Aristotle Metaphysics, Books Z and H, translated with a Commentary by D. Bostock, Clarendon Press, Oxford 20032. http://ifile.it/t4yufrd/0198239475.rar
 • Aristotle Metaphysics, Book Θ, translated with a Introduction and a Commentary by S. Makin, Clarendon Press, Oxford 2006. http://rapidshare.com/files/113498931/0198751079.rar

III. Izdanje izvornog teksta

 • Aristotelis Metaphysica, izd. W. Jaeger, Oxford University Press, Oxford 1957.