logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Bioetika i medicinska praksa

Naziv kolegija: Seminar iz etike: Bioetika i medicinska praksa
Nositelj/izvoditelj: dr. sc. Hrvoje Jurić, izv. prof.
Status kolegija: izborni
Trajanje kolegija: 1 semestar, 2 sata tjedno
ECTS bodovi: 3 boda
Jezik nastave: hrvatski
Oblik nastave: seminar
Metode rada: uvodna predavanja, seminarska izlaganja, rasprave
Uvjeti pristupa: nema uvjeta pristupa
Obveze studenata: redovito pohađanje nastave, jedan usmeno izloženi ili pisani rad
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: studentska evaluacija, evaluacija seminarskih referata
Cilj kolegija: Cilj kolegija je da se – koristeći bioetički pristup, dakle, interdisciplinarno i pluriperspektivno – uoče i analiziraju najvažniji problemi u suvremenoj medicini, s naglaskom na paradigmatskim i ilustrativnim slučajevima iz medicinske prakse. Cilj kolegija je, također, razvijanje sposobnosti kritičkog mišljenja i rasuđivanja te prezentacijskih vještina, a posebno vještine jasnog izražavanja ideja u vlastitim izlaganjima i dijalogu.

Opis kolegija:

Uvodna predavanja: pojam bioetike i integrativni pristup bioetičkim problemima; kriza i kritika suvremene medicine; bioetika u medicinskoj praksi (3 termina).
Seminarske rasprave o pojedinim bioetičkim problemima iz medicinske prakse kao što su medicinski potpomognuta oplodnja, pobačaj, genetičko testiranje i liječenje, eksperimentiranje s ljudskim subjektima, distanazija i eutanazija, transplantacija organa, epidemijske i pandemijske bolesti, pitanja iz sfere psihijatrije, odnos liječnik-pacijent, koncept i djelovanje etičkih komiteta, itd. (12 termina).

Osnovna literatura:

  • Kuhse, Helga; Singer, Peter (ur., 2003): Bioethics. An Anthology. Malden, Oxford, Carlton: Blackwell.
  • Kuhse, Helga; Singer, Peter (ur., 2004): A Companion to Bioethics. Malden, Oxford, Carlton: Blackwell.
  • Munson, Ronald (1992): Intervention and Reflection. Basic Issues in Medical Ethics. Belmont: Wadsworth Publishing Company.
  • Pence, Gregory E. (2007): Klasični slučajevi iz medicinske etike. Beograd: Službeni glasnik