logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Engleska revolucija, liberalizam i vlasništvo: Hobbes i Locke

Naslov kolegija: Engleska revolucija, liberalizam i vlasništvo: Hobbes i Locke
Nositeljica/izvođačica: dr. sc. Ankica Čakardić, doc.
Status predmeta: izborni seminar
Trajanje: 1 semestar, 2 sata tjedno
Oblik nastave: seminar i diskusija
ECTS-bodovi: 3 boda (nastava: 1 bod, redovito praćenje: 1 bod, završni pismeni rad ili referat u kolegiju: 1 bod)
Jezik: hrvatski
Uvjeti za upis seminara: nema
Način praćenja kvalitete nastave: redovito pohađanje nastave (dopuštena najviše 3 izostanka), sudjelovanje u diskusiji, referat o izabranoj temi kolegija ili završni esej, konzultacije; sveučilišna anketa
Cilj kolegija: Uputiti na polazišne točke za analizu teza teorija društvenog ugovora, napose kad je riječ o koceptu prava i slobode kod Hobbesa i Lockea, i ispitati utjecaj engleske revolucije na britansku političku ekonomiju. Razviti marksistički metolodoški okvir za kritiku teorija društvenog ugovora i liberalističkog utemeljenja pozicije individualizma. Također, cilj je i razvoj sposobnosti za kritičko oblikovanje mišljenja, uvježbavanje validnih argumentacijskih postupaka vezanih uz teze nekih heterodoksnih političkih ekonomija i sustavnije dovođenje u vezu s drugim filozofskim disciplinama (poput političke filozofije, filozofije roda i epistemologije).
Opis kolegija:Fokus seminara u ljetnom semestru bit će na izvornim djelima Hobbesa i Lockea, preko kojih ćemo pokušati usustaviti temeljne kategorije teorije društvenog ugovora i njihove ontološke i epistemološke pretpostavke. Takva kategorizacija bi nam, uz ostalo, trebala poslužiti i kao ulazna diskursna točka za kritičku raspravu i o suvremenom stanju liberalizma, libertarijanizma i vladavine prava.

 

Prikaz rada u kolegiju:

1.     Uvodne napomene o ciljevima seminara, literaturi i sadržaju pojedine izvedbene cjeline

2.     Historijski kontekst: Hobbes, Locke, engleska revolucija

3.     Teorija društvenog ugovora

4.     Teorija društvenog ugovora

5.     Teorija društvenog ugovora

6.     Thomas Hobbes

7.     Thomas Hobbes

8.     Thomas Hobbes

9.     Thomas Hobbes

10.  John Locke

11.  John Locke

12.  John Locke

13.  John Locke

14.  Zaključno izlaganje i diskusija

 

Obavezna literatura:

Džon Lok (John Locke), Dve rasprave o vladi, Utopija, Bg, 2002.

Džon Lok (John Locke), „Pismo o toleranciji“, u: Dve rasprave o vladi.

Thomas Hobbes, Levijatan, Naklada jesenski i Turk, Zg, 2004. (link)

David Hume, Political Essays, ur. K. Haakonssen, CUP, Cambridge, 1994.

 

Dopunska literatura:

Ellen Meiksins Wood, Liberty & Property, Verso, London/New York, 2012.

Ellen Meiksins Wood, The Pristine Culture of Capitalism, Verso, London/New York, 1992.

Ishay Landa, The Apprentice’s Sorcerer, Haymarket Books, 2012.

Sheldon S. Wolin, Politics and Vison, PUP, Princeton/Oxford, 2004.