logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Estetika

Naziv predmeta: Estetika
Naziv kolegija: Povijest estetike kao discipline
ETCS: 6 bodova
Jezik: Hrvatski
Trajanje: Zimski semestar, 4 sata tjedno
Status:  obvezna
Oblik nastave: Predavanja
Uvjeti za upis kolegija: položen kolegij Suvremena filozofska terminologija II
Ispit: Usmeni ispit
Sadržaj: Obvezna predavanja omogućuju studentima svladavanje osnovne discipline, klasičnih djela Platona, Aristotela, Kanta, Schellinga, Hegela, estetike 20. stoljeća, povijesti sistema oblikovanja autonomne umjetnosti i njegove razgradnje, diferencijacije u pojmovima umjetnosti i lijepoga, funkcije umjetnosti unutar različitih kultura.
Cilj: Svladati estetičku terminologiju i upoznati povijest filozofske refleksije o umjetnosti i lijepome.
Nositeljica predmeta: Prof. dr. sc. Nadežda Čačinovič

 

Sadržaj kolegija (zim. sem. 2014/15.)

1. Uvod o ciljevima i sadržaju kolegija

2. Savršenstvo osjetilne spoznaje: Baumgarten

3. Estetika prije estetike

4. Estetika odozdo: Burke, Hume i drugi

5. Kant

6. Schelling; romantičke paradigme

7. Hegel

8. Kierkegaard& Schopenhauer

9. Marx i marksisti

10. Nietzsche; filozofija života

11. Fenomenolozi; Heidegger

12. Analitička estetika

13. Benjamin& Adorno

14.  «Teorija» i nakon nje

15. .Aisthesis Jacquesa Rancierea

 

Ispitna literatura:

Obavezna

1. Platon, Država, Ijon, Gozba, Fedar (2)

2. Aristotel, O pjesničkom umijeću

3. Kant, Kritika moći suđenja

4. Schelling, Filozofija umjetnosti ili Hegel, Estetika I

5. Heidegger, O biti umjetnosti ili Benjamin, Estetički ogledi

6. Croce, Estetika ili Hartmann, Estetika ili Adorno, Estetička teorija

7. Danto, Preobražaj svakidašnjeg  

Dodatna

1. Hume, O mjerilu ukusa

2. Kierkegaard, Ili-ili

3. Nietzsche, Rođenje tragedije

4. Gadamer, Istina ili metoda

5. Marcuse, Estetički ogledi

6. Bloch, O umjetnosti

7. Suvremena filozofija glazbe, (ur.  Focht )

8. Grlić, Estetika I.-IV.

9. Oxford Reader (ed. Feagin&Maynard), Aesthetics

10. Čačinovič, Estetika

11. Theorien der Kunst.(Hrsg. Heinrich/Iser)

12. Za umjetnost, (ur. Škorić)