logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Etika (II)

Napomena: Nastava iz obaveznog predmeta Etika izvodi se u dva dijela (Etika I i Etika II), u zimskom i u ljetnom semestru tekuće akademske godine, s podjelom ECTS-bodova na 3+3 (ukupno 6).
Naziv kolegija: Etika (II)
Nositelj/nastavnik: dr. Ante Čović, red. prof.
Status: obvezni
Trajanje: 1 semestar (ljetni), 2 sata tjedno
ECTS: 3 boda
Jezik nastave: hrvatski
Oblik nastave: predavanja
Metode rada: predavanja, diskusije, interaktivne i participativne metode rada
Uvjeti pristupa: nema uvjeta pristupa
Obveze studenata: redovito pohađanje, jedan usmeno izloženi ili pisani rad
Ispit: Usmeni. Ispit se polaže nakon odslušane Etike II, dok se uspješnost napredovanja studenata vrednuje na temelju njihova zalaganja tijekom semestra, a po potrebi i kolokvijem. Za ispit je potrebno pripremiti jednu knjigu po izboru s popisa pregleda povijesti etike, šest knjiga s popisa obvezne literature, te tri knjige po izboru s popisa izborne literature.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: studentska evaluacija, evaluacija studentskog angažmana tijekom semestra
Cilj kolegija: Cilj kolegija je da studentima pruži orijentacijski povijesni pregled nastajanja etičkih teorija kod Kanta i u poslijekantovskom razdoblju, te da ih uputi u argumentacijske sklopove i dijaloške antiteze u kojima su se artikulirali temeljni etički pojmovi i stavovi.

 

Sadržaj:

 • Dogovor sa studentima o nastavku rada u ljetnom semestru.
 • Uvod: antička, ranokršćanska i srednjovjekovna etika, te novovjekovna etika do Kanta.
 • Kantov kopernikanski obrat u etici.
 • Njemački idealizam – sljedbenici i kritičari. Fichte. Hegel. Schelling. Schleiermacher. Schopenhauer. Hegelovska ljevica. S. Kierkegaard. L. Feuerbach. K. Marx. Kantovo nasljeđe: novokantovska etika (H. Cohen; P. Natorp; W. Windelband; H. Rickert), Max Scheler i materijalna vrijednosna etika.
 • Etički smjerovi u novijoj i suvremenoj filozofiji. Utilitarizam (J. Bentham; J. St. Mill). Pozitivistička etika (A. Comte). Evolucionistička etika (Ch. Darwin; H. Spencer). Genealoška etika (F. Nietzsche). Meta-etika. Egzistencijalistička etika (K. Jaspers; J.-P. Sartre; A. Camus; Kršćanski egzistencijalizam). Etika odgovornosti. Etika komunikativnog djelovanja. Sociologija morala. Psihologija morala. Bioetika.
 • Završno predavanje i diskusija. Evaluacija.

Literatura:

Pregledi povijesti etike
(1 knjiga po izboru)

 • M. N. Đurić: Istorija helenske etike (različita izdanja)
 • O. Dittrich: Geschichte der Ethik I-IV (Meiner, Leipzig, 1926-1932)
 • F. Jodl: Istorija etike kao filozofske nauke I-II (Veselin Masleša, Sarajevo, 1975)
 • A. MacIntyre: A Short History of Ethics (različita izdanja)
 • J. Rohls: Geschichte der Ethik (Mohr, Tübingen, 2. izdanje: 1999)

(S obzirom na preglede povijesti etike, u obzir dolaze i drugi pregledi povijesti etike na stranim jezicima, u dogovoru s nastavnikom.)

Obvezna literatura
(6 knjiga)

 • Platon: Država (FPN – Liber, Zagreb, 1977; Naklada Jurčić, Zagreb, 5. izdanje: 2004)
 • Aristotel: Nikomahova etika (FPN, Zagreb, 1982; Globus – Liber, Zagreb, 1988; HSN, Zagreb, 1992)
 • B. de Spinoza: Etika (Demetra, Zagreb, 2000)
 • I. Kant: Kritika praktičkog uma (Naprijed, Zagreb, 3. izdanje: 1990)
 • F. Nietzsche: Genealogija morala (Grafos, Beograd, 3. izdanje: 1990)
 • H. Jonas: Princip odgovornost (Veselin Masleša, Sarajevo, 1990)

Izborna literatura
(3 knjige po izboru)

 • P. Abelard: Etika (u: isti, Povijest nevolja / Etika / Pisma Abelarda i Heloize, Naprijed, Zagreb, 2. izdanje: 1992)
 • H. Arendt: Vita activa (August Cesarec, Zagreb, 1991)
 • Aristotel: Politika (Globus – Liber, Zagreb, 1988; HSN, Zagreb, 1992)
 • Aurelije Augustin: O državi božjoj I-III (Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1995-1996)
 • Aurelije Augustin: O slobodi volje (Demetra, Zagreb, 1998)
 • E. Bloch: Princip nada I-III (Naprijed, Zagreb, 1981)
 • A. Camus: Mit o Sizifu (Veselin Masleša, Sarajevo, 5. izdanje: 1987; Matica hrvatska, Zagreb, 2. izdanje: 1998)
 • M. T. Ciceron: O prijateljstvu / O dužnostima / O starosti (Kultura, Beograd, 1955)
 • M. T. Ciceron: O krajnostima dobra i zla (Veselin Masleša, Sarajevo, 1975)
 • I. Cifrić (ur.): Bioetika. Etička iskušenja znanosti i društva (zbornik radova; HSD – Zavod za sociologiju FF, Zagreb, 1998)
 • I. Cifrić: Bioetika i ekologija (Matica hrvatska, Zaprešić, 2000)
 • I. Cifrić: Moderno društvo i svjetski etos (HSD – Zavod za sociologiju FF, Zagreb, 2000)
 • R. P. Craig / C. L. Middleton / L. J. O’Connell: Etički komiteti. Praktični pristup (Pergamena, Zagreb, 1998)
 • A. Čović (ur.): Izazovi bioetike (zbornik radova; HFD – Pergamena, Zagreb, 2000)
 • A. Čović: Etika i bioetika (Pergamena, Zagreb, 2004)
 • Demokrit: Fragmenti (u: Atomisti – Leukip i Demokrit. Svjedočanstva i fragmenti, Matica hrvatska, Zagreb, 1950)
 • R. Descartes: Rasprava o metodi (Matica hrvatska, Zagreb, 1951)
 • Epikur: Osnovne misli / Poslanica Herodotu / Poslanica Menekeju (Kultura, Beograd, 1959)
 • J. G. Fichte: Osnova cjelokupne nauke o znanosti (Naprijed, Zagreb, 1974)
 • E. Fromm: Čovjek za sebe (Naprijed, Zagreb, 3. izdanje: 1980)
 • E. Fromm: Bekstvo od slobode (Nolit, Beograd, 7. izdanje: 1989)
 • N. Hartmann: Etika (Ljevak, Zagreb, 2003)
 • G. W. F. Hegel: Osnovne crte filozofije prava (Veselin Masleša, Sarajevo, 2. izdanje: 1989)
 • Hesiod: Poslovi i dani (Matica hrvatska, Zagreb, 1970)
 • Th. Hobbes: Levijatan (Jesenski i Turk, Zagreb, 2004)
 • V. Hösle: Filozofija ekološke krize (Matica hrvatska, Zagreb, 1996)
 • M. Kangrga: Kritika moralne svijesti (u: isti, Odabrana djela, sv. 1, Naprijed, Zagreb, 1989)
 • M. Kangrga: Etika ili revolucija (Odabrana djela, sv. 2, Naprijed, Zagreb, 1989)
 • M. Kangrga: Etika – osnovni problem i pravci (Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2004)
 • I. Kant: Metafizika ćudoređa (Matica hrvatska, Zagreb, 1999)
 • S. Kierkegaard: Ili-ili (Veselin Masleša, Sarajevo, 1990)
 • J. Locke: Ogled o ljudskom razumu (Kultura, Beograd, 1962)
 • T. Lukrecije Kar: O prirodi (Matica hrvatska, Zagreb, 2. izdanje: 1952)
 • N. Machiavelli: Vladar (FPN – Liber, Zagreb, 1975; u: isti, Vladar / Mandragola, GZH, Zagreb, 1983)
 • A. MacIntyre: Za vrlinom. Studija o teoriji morala (KruZak, Zagreb, 2002)
 • K. Marx: Filozofsko-politički spisi (FPN – Liber, Zagreb, 1979)
 • K. Marx / F. Engels: Rani radovi (Naprijed, Zagreb, 9. izdanje: 1989)
 • T. Matulić: Bioetika (Glas Koncila, Zagreb, 2001)
 • J. St. Mill: Utilitarizam (Kultura, Beograd, 1960)
 • J. St. Mill: O slobodi (Filip Višnjić, Beograd, 1988)
 • G. Moore: Principi etike (Nolit, Beograd, 1963)
 • F. Nietzsche: S onu stranu dobra i zla (AGM, Zagreb, 2002)
 • A. Pažanin: Etika i politika (HFD, Zagreb, 2001)
 • Platon: Zakoni (Naprijed, Zagreb, 2. izdanje: 1974)
 • V. R. Potter: Bioetika – most prema budućnosti (Medicinski fakultet u Rijeci et al., Rijeka, 2007)
 • I. Primorac: Kazna, pravda i opće dobro (HFD, Zagreb, 1995)
 • I. Primorac: Filozofija na djelu (HFD, Zagreb, 2001)
 • J. Ritter: Metafizika i politika (Informator – FPN, Zagreb, 1987)
 • J. J. Rousseau: Rasprava o porijeklu i osnovama nejednakosti među ljudima / Društveni ugovor (Školska knjiga, Zagreb, 1978)
 • J.-P. Sartre: Egzistencijalizam je humanizam (Veselin Masleša, Sarajevo, 1964)
 • F. W. J. Schelling: O bitstvu slobode (Cekade, Zagreb, 1985)
 • A. Schopenhauer: Svet kao volja i predstava I-II (Matica srpska, Novi Sad, 1986)
 • L. A. Seneka: Rasprava o blaženom životu / Odabrana pisma Luciliju (Grafos, Beograd, 2. izdanje: 1986; Moderna, Beograd, 1990)
 • P. Singer: Praktična etika (KruZak, Zagreb, 2003)
 • Toma Akvinski: Država (Globus, Zagreb, 1990)
 • E. Tugendhat: Predavanja o etici (Jesenski i Turk, Zagreb, 2003)
 • Voltaire: Rasprava o toleranciji (Školske novine, Zagreb, 1990; Matica hrvatska, Zagreb, 1997)
 • M. Weber: Protestantska etika i duh kapitalizma (Veselin Masleša, Sarajevo, 2. izdanje: 1989)

Napomena: S obzirom na izbornu literaturu, u obzir dolaze i druge knjige, u dogovoru s nastavnikom.