logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Etika – seminar: Etika i budućnost

Naziv kolegija: Seminar iz etike: Etika i budućnost
Nositelj/izvoditelj: dr. sc. Hrvoje Jurić, izv. prof.
Status kolegija: izborni
Trajanje kolegija: 1 semestar, 2 sata tjedno
ECTS bodovi: 3 boda
Jezik nastave: hrvatski
Oblik nastave: seminar
Metode rada: uvodna predavanja, seminarska izlaganja, rasprave
Uvjeti pristupa: nema uvjeta pristupa
Obveze studenata: redovito pohađanje nastave, jedan usmeno izloženi ili pisani rad
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: studentska evaluacija, evaluacija seminarskih referata 

Cilj kolegija: Cilj kolegija je ukazati na ulogu kategorije budućnosti u moralnoj i etičkoj refleksiji te u formiranju moralnih normi i etičkih teorija. U tu svrhu, budućnost će se dovesti u vezu s etički relevantnim pojmovima (djelovanje, vrijeme, smrtnost, briga, napredak, nada, revolucija, odgovornost, skrb, itd.), djelima određenih filozofa (Aristotel, Kant, Bloch, Heidegger, Jonas, Kangrga i dr.), pristupima (religiozna eshatologija, utopizam, futurologija, znanstvena fantastika, itd.) te problemima (roditeljstvo, tehnoznanstveno poboljšanje čovjeka, ekološka makro-odgovornost, itd.). Cilj kolegija je, također, razvijanje sposobnosti kritičkog mišljenja i rasuđivanja te prezentacijskih vještina, a posebno vještine jasnog izražavanja ideja u vlastitim izlaganjima i dijalogu.

Sadržaj kolegija:

 • Etika i budućnost: uvodna predavanja (3 termina).
 • Seminarske rasprave o pojedinim temama kao što su: apriorizam i konzekvencijalizam u etici; moralno usavršavanje; sloboda i determinizam; smrtnost i besmrtnost; etika odgovornosti kao etika budućnosti; nada, utopija, revolucija; futurologijska i znanstvenofantastička heuristika; roditeljstvo; tehnoznanstveno poboljšanje čovjeka; etika i politika u društvu rizika; kataklizma i preživljavanje; itd. (12 termina).

Literatura:

 • Aristotel (1992): Nikomahova etika. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 • Aurelije Augustin (1998): O slobodi volje. Zagreb: Demetra.
 • Beck, Ulrich (2001): Rizično društvo. Beograd: Filip Višnjić.
 • Bentham, Jeremy (2007): An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Mineola: Dover.
 • Birnbacher, Dieter (1995): Verantwortung für die zukünftige Generationen. Stuttgart: Reclam.
 • Bloch, Ernst (1981): Princip nada (I–III). Zagreb: Naprijed.
 • Bloch, Ernst (1986): Oproštaj od utopije. Beograd: Izdavački centar Komunist.
 • Boff, Leonardo (2008): Essential Care. Waco: Baylor University Press.
 • Bosanac, Gordana (2005): Utopija i inauguralni paradoks. Zagreb: KruZak.
 • Desnica, Vladan (2006): Pronalazak athanatika. Zagreb: V.B.Z.
 • Epikur (1959): Osnovne misli / Poslanica Herodotu / Poslanica Menekeju. Beograd: Kultura.
 • Fetscher, Iring (1989): Uvjeti preživljavanja čovječanstva. Zagreb: Globus.
 • Fukuyama, Francis (2003): Kraj čovjeka? Naša poslijeljudska budućnost. Zagreb: Izvori.
 • Habermas, Jürgen (2006): Budućnost ljudske prirode. Zagreb: Naklada Breza.
 • Heidegger, Martin (1985): Bitak i vrijeme. Zagreb: Naprijed.
 • Heidegger, Martin (2008): Prilozi filozofiji (iz dogođaja). Zagreb: Naklada Breza.
 • Huxley, Aldous (1998): Vrli novi svijet. Zagreb: Izvori.
 • Jonas, Hans (1990): Princip odgovornost. Sarajevo: Veselin Masleša.
 • Jurić, Hrvoje (2010): Etika odgovornosti Hansa Jonasa. Zagreb: Pergamena.
 • Kangrga, Milan (1989a): Etika ili revolucija. Zagreb: Naprijed.
 • Kangrga, Milan (1989b): Praksa – vrijeme – svijet. Zagreb: Naprijed.
 • Kant, Immanuel (1990): Kritika praktičkog uma. Zagreb: Naprijed.
 • Leibniz, Gottfried Wilhelm (2012): Teodiceja. Zagreb: Demetra.
 • Mannheim, Karl (2007): Ideologija i utopija. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
 • Marx, Karl (1979): Buduće društvo. Zagreb: Globus.
 • Mill, John Stuart (1960): Utilitarizam. Beograd: Kultura.
 • Mulgan, Tim (2005): The Demands of Consequentialism. Oxford: Clarendon Press.
 • Orwell, George (1983): Tisuću devetsto osamdeset četvrta. Zagreb: August Cesarec.
 • Picht, Georg (1971): Prognose, Utopie, Planung. Stuttgart: Klett-Cotta.
 • Picht, Georg (1992): Zukunft und Utopie. Stuttgart: Klett-Cotta.
 • Potter, Van Rensselaer (2007): Bioetika: most prema budućnosti. Rijeka: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci et al.
 • Rifkin, Jeremy (1986): Posustajanje budućnosti. Zagreb: Naprijed.
 • Schell, Jonathan (2000): The Fate of the Earth / The Abolition. Stanford: Stanford University Press.
 • Selak, Marija (2013): Ljudska priroda i nova epoha. Zagreb: Naklada Breza.
 • Seneka, Lucije Anej (1986): Rasprava o blaženom životu / Odabrana pisma Luciliju. Beograd: Grafos.
 • Suvin, Darko (2010): Metamorfoze znanstvene fantastike. Zagreb: Profil multimedija.
 • Thomä, Dieter (2003): Eltern. München: Beck.
 • Toffler, Alvin (1975): Šok budućnosti. Rijeka: Otokar Keršovani.
 • Treml, Alfred K. (1992): Überlebensethik. Tübingen, Hamburg: Schöppe & Schwarzenbart.
 • Zamjatin, Jevgenij (2003): Mi. Zagreb: Naklada Breza.