logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija kulture

Naziv predmeta : Filozofija kulture
Nositelj kolegija: prof. dr.Nadežda Čačinovič,
ECTS: 4 boda
Jezik: hrvatski
Trajanje: 1 semestar, 2 sata tjedno
Status: izborni
Oblik nastave: predavanja
 Ispit: usmeni
Sadržaj: Predmet daje pregled filozofskih teorija kulture, prateći povijest pojma i njegovu primjenu kroz povijest sve do nastanka posebne discipline. Problematika se izlaže preko pojmovnih parova  kultura/priroda, kultura/civilizacija, kultura/društvo, kako bi se dobili uvidi u bit, smisao, strukturu, forme i uvjete kulture. Sadržajno predmet obuhvaća i aspekt proučavanja medija, odnosno prijenosnika kulture, pitanja kulturnoga identiteta te teorije kulturnih elemenata evolucije.
Cilj: Pružanje znanja o disciplini i pojmovne osnove za  interdisciplinarni rad (vizualni studiji, kulturalni studiji)

1. Uvod u filozofiju kulture

2. Povijest pojma kultura

3. Usmeno/pismeno

4. Povijest osjetila

5. Mediji/posrednici

6. Konstrukcije vremena i prostora

7. Imperijalizam i postkolonijalizam

8. Analogno i digitalno

 

 LITERATURA


OBAVEZNA

Ernst Cassirer, Ogled o čovjeku

Georg Simmel Ogledi o kulturi

Horkheimer/Adorno, Dialektika prosvjetiteljstva

C. Levi-Strauss, Divlja misao

E. Said, Orijentalizam

T. Eagleton, Ideja kulture


DODATNA

Jean-Pierre Vernant ,Lukava inteligencija starih Grka

Norbert Elias, Proces civilizacije

Michel de Certeau, Invencija svakodnevice

Žarko Puhovski, Kontekst kulture