logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija politike II

Naziv predmeta: Filozofija politike II
Naziv kolegija: Sloboda, jednakost, solidarnost
Nastavnik:  doc.  dr. Raul Raunić
Jezik: hrvatski
Trajanje: ljetni semestar  2013/14,  2 sata tjedno
Status: obvezatni kolegij
Oblik nastave: predavanja
ECTS: 3 boda
Uvjeti za upis u kolegij: odslušana Filozofija politike I
Ispit: usmeni
Cilj kolegija:  1.) Analizirati temeljne vrednote političke moralnosti zapadnoga moderniteta;   2.) Reflektirati orijentire modernoga političkog  djelovanja;
3.) Njegovati načela demokratske kulture i emancipacijskog mišljenja
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: konzultacije i sveučilišna anketa
Studentske obveze: pohađanje predavanja i usmeni ispit

 

Sadržaj kolegija:

1. Politička moralnost modernog doba: sloboda, jednakost, bratstvo

2. Ontološka i praktička pitanja slobode: kompatibilizam i moralna odgovornost

3. Politička sloboda: osobna sloboda i uzajamna suradnja

4. Antičko i moderno poimanje političke slobode

5. Republikansko i liberalno poimanje slobode

6. Negativna i pozitivna sloboda

7. Sloboda i druge vrijednosti javne moralnosti:  primjer slobode govora

8. Javnomoralna vrednota jednakosti: što je jednako u vrednoti jednakosti?

9. Jednakost mogućnosti, jednakost resursa, jednakost u uvjetima razvoja osobnih sposobnosti

10. Sloboda i jednakost : sukob vrednota

11  Sloboda i jednakost: demokratsko pomirenje vrednota

12.  Solidarnost –  povijesna poopćenja volje: prijateljstvo, bratstvo, univerzalno priznanje

13.  Solidarstnost i demokratski etos

14.  Demokrastva pravednost: pomirenje slobode,  jednakosti i solidarnosti

15. Sinteza rada i zaključna rasprava

 

Literatura

Obvezatna:

 • L. Strauss, J. Cropsey, Povijest političke filozofije ( poglavlja: Ciceron, Augustin, M. Padovanski, Montesquieu, Hume, Federalisti, Burke, Tocqueville)
 • Platon, Država
 • Aristotel, Politika
 • Machiavelli, Vladar
 • Morus, Utopija
 • Hobbes, Levijatan
 • Spinoza, Politička rasprava; Teologijsko politička rasprava
 • Locke, Dvije rasprave o vladi; Pismo o toleranciji
 • Rousseau, Društveni ugovor; Rasprava o porijeklu i osnovama nejednakosti među ljudima
 • Kant, Pravno – politički spisi (spisi: Što je prosvjetiteljstvo; O općoj izreci, Prema vječnom miru)
 • Hegel, Osnovne crte filozofije prava
 • Mill, O slobodi, Razmatranja o predstavničkoj vladavini
 • Marx, Filozofsko – politički spisi (spisi: Ekonomsko-filozofski rukopisi str. 325-457)

Preporučena: (obzirom na konkretnu temu kolegija)

 • Arendt, Hannah, Politički eseji, Antibarbarus, zagreb 1996.
 • Berlin, Isaiah, Četiri eseja o slobodi, Feral Tribune, split 2000.
 • Brunkhorst, Hauke, Solidarnost, Beogradski krug/Multimedijski institut Zagreb 2004.
 • Dennett, Daniel, Evolucija slobode, Algoritam, Zagreb, 2009.
 • Mill, J. S., O slobodi, u: Izabrani politički spisi I, FPZ, Zagreb1988.
 • Nida-Rümelin, Julian, O ljudskoj slobodi, Naklada Breza, Zagreb, 2007.
 • Raz, Joseph, Moralnost slobode, Kruzak, 2007.
 • Benn, Stanley, A Theory of Freedom, C. U. P. Cambridge 1990.
 • Berlin, Isaiah, Political Ideas in the Romantic Age, P.U. P. Princeton  2006.
 • Dworkin, Ronald, Sovereign Virtue, Harvard U.P., Cambridge, 2000.
 • Equality and Preferential Treatment (ed. Nagel E. ), P. U. P. , Princeton 1977.
 • Nagel, Thomas, Equality and Partiality,Oxford U. P. New York 1991.
 • Narveson J. i Sterba J. Are Liberty and Equality Compatible?, C. U. P. Cambridge 2010.
 • Schmidz D. i Brennan J. A Brief history of Liberty, Wiley-Blackwell, 2010.
 • Sen, Amartya, Inequality Reexamined, Harvard U. P., Cambridge, 1995.
 • Sen, Amartya, Razvoj kao sloboda, Algoritam, Zagreb, 2012.
 • Svensen, Lars, Filozofija slobode, TIMpress, Zagreb 2014.
 • Taylor, Charles „What’s wrong with negative liberty“ u: Philosophy and The Human Sciences: Philosophical Papers 2, C. U. P.  Cambridge, 1993.
 • The Idea of Freedom (ed. Ryan A.) O. U. P. Oxford 1979.
 • Williams, Bernard, In The Beginning Was The Deed, P. U. P. Princeton 2005.