logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija roda (seminar)

Naziv kolegija: Filozofija roda (seminar)
Nositeljice kolegija: prof. dr. Nadežda Čačinovič, prof. dr. Gordana Škorić, doc. dr. Ankica Čakardić
Izvođačica kolegija: dr. sc. Ankica Čakardić, doc.
ECTS-bodovi: 3 boda (nastava: 1 bod, redovito praćenje: 1 bod, završni pismeni rad ili referat u kolegiju: 1 bod)
Jezik: hrvatski
Trajanje: ljetni semestar, 2 sata tjedno
Status: izborni seminar
Oblik nastave: seminar
Uvjeti za upis kolegija: nema (preporuča se višim studijskim godinama)
Sadržaj: Kolegij analizira pitanje je li filozofija, povijesno ili aktualno, rodno pristrana i što su razlozi asimetričnoga sudjelovanja žena u njezinoj historiji, odnosno u kakvom su odnosu ti razlozi s asimetričnim sudjelovanjem žena u poznatim kulturama i civilizacijama. Radom na tekstovima filozofskih klasika i teoretičarki – koje su unatoč preprekama dale svoj doprinos filozofiji – te na suvremenim tekstovima o pitanjima odnosa roda i klase, kao i o moguće rodno uvjetovanoj proizvodnji znanja, temom postaje i pitanje opravdanosti univerzalističkih aspiracija filozofije. Uz to, posebno metodološko mjesto zauzima feministička perspektiva političke ekonomije.
Cilj: Stjecanje potrebnih znanja i uvježbavanje validnih argumentacijskih postupaka vezanih uz rodne aspekte teorije. Također, cilj je i razvoj sposobnosti za kritičko oblikovanje mišljenja i sustavnije dovođenje u vezu s drugim filozofskim i znanstvenim disciplinama (poput socijalne filozofije, političke filozofije, epistemologije)
Korištene metode: predavanja, rad na tekstovima i dijaloška nastava (seminarski referati, rasprava o referatima, interaktivne i participativne metode rada)
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: konzultacije, evaluacija studentskih referata i radova, sveučilišna anketa
Studentske obaveze: 80% prisutnosti na nastavi (najviše 3 izostanka), seminarski rad predan na vrijeme (5-8 kartica), seminarska izlaganja, tjedne bilješke pročitanih tekstova, sudjelovanje u raspravi

 

Sadržaj kolegija:

1.      Uvodne napomene o ciljevima seminara i sadržaju pojedine izvedbene cjeline. Dogovor o obvezama i literaturi te načinu rada. Preuzimanje seminarskih obveza

2.     Onto-teo-kozmo antropologija i aporije univerzalnosti

3.     Onto-teo-kozmo antropologija i aporije univerzalnosti

4.     Onto-teo-kozmo antropologija i aporije univerzalnosti

5.     Žene i filozofija

6.     Žene i filozofija

7.     Žene i filozofija

8.     Feminizam – historijat

9.     Feminizam – historijat

10.  Kategorije spola i klase

11.  Kapitalizam i patrijarhat

12.  Feministička politička ekonomija

13.  Feministička politička ekonomija

14.  Zaključna rasprava.

 

Osnovna literatura:

 • Janet Radcliffe Richards, The Sceptical Feminist. A philosophical Enquiry, Routledge, London 1980.
 • Genevieve Loyd (ur.), Feminism and History of Philosophy, Oxford Readings in Feminism, Oxford 2002.
  Rosemarie Tong, Feminist Thought, Westview Press, Colorado, 2009.
 • Nadežda Čačinovič (ur.), Žene i filozofija, Centar za ženske studije, Zagreb 2006.
 • Rosa Luxemburg, Uvod u nacionalnu ekonomiju, CKDOZ, Zagreb, 1975.
 • Ben Fine, Women’s Employment and the Capitalist Family, Routledge, London/New York, 2002.
 • Judith A. Nelson, Feminism, Objectivity and Economics, Routledge, New York, 2003.
 • Carole Pateman, Spolni ugovor, Ženska infoteka, Zagreb 2000.
 • Silvia Federici, „Precarious Labour: a Feminist VieWpoint http://inthemiddleofthewhirlwind.wordpress.com/precarious-labor-a-feminist-viewpoint/

Dodatna literatura:

 • Michèle Le Doeuff, Recherches sur l’imaginaire philosophique, Payot, Paris 1980.
  Mary Warnock (ur.), Women Philosophers, J. M. Dent & Sons Ltd, London 1996.
  John Stuart Mill, Podređenost žena, Jesenski i Turk i HSD, Zagreb 2000.
 • Andrea Nye, Feminism and Modern Philosophy, Routledge, New York/London 2004
 • Helen E. Longino, »Feministička epistemologija«, u: John Greco i Ernest Sosa (ur.): Epistemologija, Jesenski i Turk, Zagreb 2004.
 • Blaženka Despot, »Povijest i priroda žene«, u: Gordana Bosanac (ur.), Izabrana djela Blaženke Despot, Idiz i Ženska infoteka, Zagreb 2004.
 • Wendy Brown, States of Injury. Power and Freedom in Late Modernity, PUP, Princeton/New Jersey, 1995.
 • Genevieve Vaughan, For-Giving. A Feminist Criticism of Exchange, Anomaly Press and Plain View Press, 2002.
 • Simone de Beauvoir, Drugi pol I/II, BIGZ, Beograd 1982.
 • Judith Butler, Nevolje s rodom, Ženska infoteka, Zagreb 2000.